Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
8-р ангийн сонгоны жишиг даалгавар<br /><ul><li>Багтаасан ба багтсан гурвалжин
Тэгш өнцөгт гурвалжин нэг хурц өнцөг 350 болно. Багтаасан тойргийн төвөөс катетууд ямар өнцгөөр харагдах вэ?
Тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенуз 6 см багтсан тойргийн радиус 2 см бол периметрийг ол.
Тэгш өнцөгт гурвалжинд 1 радиустай тойрог багтав.Гурвалжны периметр 15 бол радиусыг ол.
Пифагорын теорем
   4.b диоганолвтой квадратын талыг ол.
   5. Тэгш өнцөгтийн талууд a ба b болно. Багтаасан тойргийн радиусыг ол.
   6.Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд 0,8 ба 0,6 бол гипотенузыг ол.
Upcoming info
Loading in …5
×

8 р ангийн жишэг даалгавар ц.янжинсүрэн

3,230 views

Published on

 • Be the first to comment

8 р ангийн жишэг даалгавар ц.янжинсүрэн

 1. 1. 8-р ангийн сонгоны жишиг даалгавар<br /><ul><li>Багтаасан ба багтсан гурвалжин
 2. Тэгш өнцөгт гурвалжин нэг хурц өнцөг 350 болно. Багтаасан тойргийн төвөөс катетууд ямар өнцгөөр харагдах вэ?
 3. Тэгш өнцөгт гурвалжны гипотенуз 6 см багтсан тойргийн радиус 2 см бол периметрийг ол.
 4. Тэгш өнцөгт гурвалжинд 1 радиустай тойрог багтав.Гурвалжны периметр 15 бол радиусыг ол.
 5. Пифагорын теорем
 6. 4.b диоганолвтой квадратын талыг ол.
 7. 5. Тэгш өнцөгтийн талууд a ба b болно. Багтаасан тойргийн радиусыг ол.
 8. 6.Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд 0,8 ба 0,6 бол гипотенузыг ол.
 9. 7.Гурвалжны суурийн их өнцөг 450 , өндөр нь суурийг 20 см , 21см урттай хэрчмүүдэд хуваана. Их х хххажуу талыг ол.
 10. Тригнометрийн хэрэглээ
 11. 8. a гипотенузтай, нэг хурц өнцөг нь α -тай тэнцүү тэгш өнцөгт гурвалжны нөгөө хурц өнцөг , сссссскатетуудыг ол.
 12. 9. Тэгш өнцөгт гурвалжны 1 катет нь гипотенузаасаа 2 дахин бага бол өнцгүүдийг ол.
 13. 10.Адил хажуут гурвалжны суурь а , хажуу тал b бол суурын бнцгийн косинусыг ол.
 14. 11. Илэрхийллийг хялбарчил.
 15. 2sin2α-1+cos2α
 16. 12. Тэгш өнцгийн оройгоос татсан өндөр гипотенузыг 4 ба 9 урттай хэрчмүүдэд хуваана. Катетуудыг ссссссол.
 17. Косинусын теорем
 18. 13.Гурвалжны нэг тал 21 см нөгөө 2 талын хоорондох өнцөг 600 ба 3:8 харьцаатай бол эдгээр талуудыг ммммол .
 19. 14.Гурвалжны суурь 13см , оройн өнцөг 600 хажуу талуудын нийлбэр 22 см бол хажуу талууд ба мммосуурийн өндрийг ол.
 20. 15.Гурвалжны талууд 13м, 14м ,15м бол гурвалжны өнцгүүдийн косинусыг ол.
 21. 16.Адил талт гурвалжны периметр а-аар багтаасан тойргийн диаметр ол.
 22. Параллелограмм
 23. 17.Параллелограммын периметр 4,2м талууд нь 3:4 харьцаатай бол талуудыг ол.
 24. 18. Параллелограммын талууд 8см ба 3 см их талд налсан 2 өнцгийн биссектрис нь эсрэг орших талыг лллл3- н хэсэг болгон хуваана.Эдгээр хэсэг тус бүрийг ол.
 25. 19. Диоганолиуд нь огтлолцлын цэгээрээ таллан хуваагддаг 4-н өнцөгтийг параллелограмм гэж батал.
 26. 20.Адил хажуут гурвалжны хажуу тал 5 , суурь дээр нэгэн цэгээс хажуу талуудад параллель 2 шулуун ёёёёётатжээ.Үүссэн параллелограммын периметрийг ол.
 27. 21. Параллелограммын талууд 2м ,16дм их талуудын хоорондох зай 8дм бол бага талуудын хоорондох сссссзайг ол
 28. Ромбо
 29. 22.Ромбын периметр 20м , өндөр 2,5 дм бол ромбын мохой өнцгийг ол.
 30. 23. Ромбын тал диагоналиудтайгаа байгуулсан өнцгүүд 2:7 бол өнцгүүдийг ол.
 31. 24.Ромбын диагоналиудын геометр дундаж нь талтайгаа тэнцүү бол өнцгүүдийг ол.
 32. Трапец
 33. 25.ABCD трапецийн АС диагональ CD хажуу талд перпендикуляр. AB=BC , өнцөг CAD=400 бол ссстрапецийн өнцгүүдийг ол.
 34. 26.Адил хажуут трапецын эсрэг өнцгүүдйин ялгавар 300 бол өнцгүүдийг ол.
 35. 27.Адил хажуут трапецын хурц өнцөг нь 450 , өндөр h , дундаж шугам m бол сууриудыг ол.
 36. 28. Сууриуд нь 4м ,6м бөгөөд хажуу тал нь 5м бол трапецын диагоналиудыг ол.
 37. Тойргийн тэгшитгэл
 38. 29.Дараах тойргийн төв ба радиусыг ол.
 39. (х+1)2+y2=9
 40. 30.5-тай тэнцүү радиустай тойрог (1;4) цэгийг дайрна гэж мэдснээр төвийг Ох тэнхлэг дээр ол.
 41. 31.х2+у2-8х-6у+7=0 тойрог Ох тэнхлэгтэй огтлолцох цэгүүдийн координатыг ол.
 42. Шулууны тэгшитгэл 32.Координатын эхээс дараах шулуун хүртлэх зай хэдтэй тэнцүү вэ?
 43. х+у-6=0
 44. 33.Хэрэв шулуун (1;2);(2;1)цэгүүдийг дайрах бол ах+вх=1 тэгшитгэлийн а ба в коэффициентүүд хэдтэй ссстэнцүү вэ?
 45. Виетийн теорем
 46. 34.х2+ах+5=0 тэгшитгэлийн нэг язгуур 1-тэй тэнцүү бол тэгшитгэлийн нөгөө язгуур ба а ииикоэффициентийг ол.
 47. 35.x2-mx-12=0 тэгшитгэлийн нэг язгуур 4-тэй нөгөө язгуур ба m коэффициентийг ол.
 48. 36.х2-12х+q=0 тэгшитгэлийн язгууруудын ялгавар 2-той тэнцүү бол q коэффициентийг ол.
 49. 37. x2+x+c=0 тэгшитгэлийн язгууруудын ялгавар 6-тай тэнцүү бол с коэффициентийг ол.
 50. 38.25х2-30х+с=0 тэгшитгэлийн язгууруудын ялгавар 2-той тэнцүү бол с коэффициентийг ол.
 51. 39.32x2+bx+75=0 тэгшитгэлийн язгууруудын харьцаа 6-тай тэнцүү бол b коэффициентийг ол.
 52. 40.x2-3ax+a2=0 тэгшитгэлийн язгууруудын квадратуудын нийлбэр 1,75 обл а коэффициентийг ол.
 53. Өгүүлбэртэй бодлогууд.</li></ul> 41.Бутархайн хуваарь нь хүртвэрээсээ 4-өөр илүү бөгөөд хуваарь хүртвэр хоёрыг тус тус 1-ээр ииииииииинэмэгдүүлбэл 12 болно. Уул бутархайг ол.<br /> 42.Бутархайн хуваарь нь хүртвэрээсээ 4-өөр их бөгөөд хүртвэр дээр нь 11-ийг нэмж хуваариас нь 1-ийг ттттттттттттхасвал уг бутархайн урвуу бутархай болно. Уг бутархайг ол.<br /> 43.Бутархайн хуваарь нь хүртвэрээсээ 5-аар их бөгөөд хүртвэр дээр нь 14-ийг нэмж хуваариас нь 1-ийг иииииииихасвал урвуу бутархай нь гарна. Уг бутархайг ол.<br /><ul><li>Магадлал статистик ай.</li></ul> 44.3 ; 0 ; 1 ; 2 ; 4 ; цифрийг ашиглан цифр давтагдахгүйгэээр хичнээн 4 оронтой тоо үүсгэж болох вэ?<br /> 45.Дөрвөн оронтой тоо хэд байх вэ?<br /> 46.Эхний 2 цифр нь 24 байх 4 оронтой тоо хэд вэ?<br /> 47.1024 хэдэн хуваагчтай вэ?<br /><ul><li> </li></ul> 48. 100 гэсэн тоог 25%-аар ихэсгэж дараа нь 25%-аар багасга. Хэд гарах вэ?<br /> 49.Гүдгэр 7 өнцөгтөд хэдэн диагональ татах вэ?<br /> 50.Бичлэгтээ зөвхөн сондгой цифрүүд агуулсан дөрвөн оронтой тоонууд хичнээн байх вэ?<br /> <br /><ul><li>Тест. Квадрат тэгшитгэл. Виетийн теором.</li></ul>1. 5x - 27x2 = 0 тэгшитгэлийг бод.<br /><ul><li>a.) 235 б.) 0;235 в.) 17,5 г.) 0; 17,5</li></ul>2. (x - 5)2 = 5(9 - 2x) тэгшитгэлийг бод.<br /><ul><li>a.) 0 ба 20 б.) 20 в.) - 20; 20 г.) язгуургүй</li></ul>3. (4 - 3x)2 = 25 тэгшитгэлийг бод.<br /><ul><li>a.) - 13; 3 б.) 13; -3 в.) 3 г.) 3; -3</li></ul>4. 3x2 – 2x – 5 = 0 тэгшитгэлийг бод.<br /><ul><li>a.) 1,5; -2,5 б.) 134 ;- 14 в.)1 23; -1 г.) -1,5; 2,5</li></ul>5. 4x2 + 2x – m = 0 тэгшитгэл m-ийн ямар утганд ганц язгууртай байх вэ?<br /><ul><li>a.) 0,5 б.) -0,25 в.) 0,25 г.) -0,5</li></ul>6. kx2 + px + 3 = 0 тэгшитгэл k ба p-ийн ямар утганд 1 ба -3 гэсэн язгууртай байх вэ?<br /><ul><li> a.) k = 1, p = 2 б.) k = -1, p = -2
 54. в.) k = -1, p =2 г.) k =1, p = -2</li></ul>7.2 ба -8 язгууртай квадрат тэгшитгэл зохио.<br /><ul><li>a.) x2 + 2x – 4 = 0 б.) x2 - 2x – 4 = 0
 55. в.) x2 - 2x – 16 = 0 г.) болохгүй.</li></ul>8. x2 – 13 = 2x – 15 + 2 тэгшитгэлийг бод.<br /><ul><li>a.) -1; 1,6 б.) 1; -1,6 в.) 2; -3,2 г.) -2; 3,2</li></ul>9. 3x2 + bx + 5 = 0 тэгшитгэлийн нэг язгуур 1-тэй тэнцүү, харин 2-р язгуур нь 2х – 3 = m тэгшитгэлийн язгууртай давхацдаг бол m-ийг ол.<br /><ul><li>a.) - 13 б.) 13 в.)- 23 г.) 23</li></ul>10. x2 – ax –x + a = 0 (a ≠ 1) тэгшитгэл өгөгджээ. Энэ тэгшитгэлийн язгууруудын квадратын нийлбэрийг ол.<br /><ul><li>a.) 4 + 4a2 б.) 2 в.) 2 + 2a2 г.) 1 + a2
 56. Сонгон</li></ul>1.42*597 , 30*687 , 15*476 , 107*701 , 91*729 , 77*776 ¿ðæâýð¿¿äèéí õýä íü7-ä õóâààãäàõ âý?<br /> À.2 Á. 3 Â.4 Ã.5 Ä.6<br />2.98òîîíû íèéëáýð 1997 Òýäíèé íýã íü 998 Ò¿¿íèéã 899-ººð ñîëèâîë íèéëáýð íü õýä áîëæ ººð÷ëºãäºõ âý?<br /> À.20972 Á. 1899  2996 Ã.1989 Ä.2897<br />3.Õî¸ð îðîíòëîé òîîã íýã òîîíä õóâààâàë ¿ëäýãäýë ãàðàâ. Õýðýâ ¿ëäýãäýë íîîãäâîðîîñ 3 äàõèí áàãà , íîîãäâîð íü õóâààã÷ààñ 4 ïàõèí áàãà áîë õóâààãäàã÷èéã îë <br /> À.13 Á. 37 Â.49 Ã.65 Ä.28<br />4. 73** òîî 90-ä õóâààãääàã áîë îäíû îðîíä òîõèðîõ òîîã îë <br /> À.90 Á.60 Â.20 Ã.50 Ä.80<br />5. 1*17*27*37*…*87*97*107 ¿ðæâýð àëü òîîãîîð òºãñºõ âý?<br /> À.1 Á.3 Â.7 Ã.9 Ä.0<br />6. 8516 , 168 , 2851 , 73 , 687 , 5 , 873 , 28 , 51 , òîîíóóä áè÷èãäñýí 9 êàðò áàéâ. 28516873 ãýñýí òîîã á¿òýýõèéí òóëä äýýðõ êàðòóóäààñ õàìãèéí öººí人 õýäèéã àâàõ âý?<br /> À.2 Á.3 Â.4 Ã.5 Ä.6<br />7. Õî¸ð îðîíòîé õî¸ð òîîíû íèéëáýðò 173-ûã õè÷íýýí ÿíçààð çàäàëæ áîëîõ âý?<br /> À.74 Á.13 Â.86 Ã.12 Ä.25<br />8. 1+5+9+…+101= <br /> À.1428 Á.1326 Â.1336 Ã.1436<br />9.Òàâíû ãóðàâ íü 3600 áîë õý÷íýýí ãðàäóñ ºíöºã áàéñàí áý?<br /> À.10800 Á.6000 Â.720 Ã.2160<br />10. 5-ñàðûí õóãàöàà íü íýã æèëèéí ÿìàð õýñýã âý?<br /> À.15 Á.512 Â.112 Ã.712<br />11.110*11+111*12+…+119*20 èëýðõèéëëèéí óòãûã îë <br /> À.120 Á.1 Â.1920 Ã.45<br />12.A(-5 ,-1) , Ì(3,-1) öýã¿¿äèéí äóíäàæ öýãèéã îë <br /> À.(1,1) Á.(-1,1) Â.(1,-1) Ã.(-1,-1)<br />13.Çàâü ãîëûí óðñãàë óðóóäàæ öàãò 14,5 êì , ãîëûí óðñãýë ñºðæ öàãò 90,5êì õóðäòàé ÿâäàã áîë çàâèíû õóðäûã îë. <br />À.2.5 Á.12 Â.5 Ã.14<br />14.4500-èéí õóâààã÷äûí òîî õýä áàéõ âý? <br />À.12 Á.24 Â.36 Ã.40<br />15.Õýðâýý 52 õºðººäºëòººð 72 øèðõýã òàéðäàñ ìîä àâñàí áîë õýäýí ä¿íç ìîä áàéñàí áý?<br />À.15 Á.10 Â.20 Ã.36<br />16.Áºõèéí òýìöýýíä 90 áºõ îðîëöîâ. Áºõ á¿ð áóñàä áºõòýé íýã íýã óäàà áàðèëäàíý Á¿ãä õýäýí áàðèëäààí áîëîõ âý?<br />À.2003 Á.2002 Â.4005 Ã.4010<br />17. 1ì2 òàëáàéä 3 õ¿í áàãòäàã áîë 1êì òàëòàé êâàäðàòàä õýäýí õ¿í áàãòàõ âý?<br />À.3000 Á.3000000 Â.300 Ã.30000<br />18.Ñàãñàíä 8 íîãîîí 20 óëààí ºíãèéí áºìáºã áàéæýý. ßäàæ 6 èæèë ºíãèéí áºìáºã òààðàõààð õàìãèéí áàãàäàà õè÷íýýí áºìáºã àâàõ âý?<br />À.10 Á.11 Â.12 Ã.13<br />19.ÿäãýð 20-í ºíöºãò õýäýí äèàãîíàëüòàé âý?<br /> À.170 Á.150 Â.200 Ã.40<br />20.1x+x=1 áîë 1x3+x3=?<br />À.1 Á.-1 Â.-2 Ã.0<br />21.10, 11,12 äýëáýýòýé öýöýãí¿¿ä íèéò 19 øèðõýã áàéâ. Òýäíèé íèéò äýëáýýíèé òîî 193 áîë 12 äýëáýýòýé öýöýã õýäýí øèðõýã áàéñàí áý?<br />À.1 Á.2 Â.3 Ã.4 Ä.12<br />22.2 ºíãèйí áàëààð 223 ãýñýí òîîã õýäýí ÿíçààð áè÷èæ áîëîõ âý?<br />À.4 Á.5 Â.6 Ã.7 Ä.8<br />23.Òîéðîã äýýð 6 öýã òýìäýãëýâ. Ýäãýýð цэгүүд äýýð îðîéòîé õýäýí ãóðâàëæèí áàéõ âý?<br /> À.20 Á.10 Â.6 Ã.15 Ä.18<br />24.5x-17y=3 òýãøèòãýë 4≤x<8 áàéõ õè÷íýýí á¿õýë øèéäòýé âý?<br />À.4 Á.2 Â.3 Ã.1 Ä.0<br />25.ð+10 , ð+20 òîîíóóä àíõíû òîî áàéõ ð-ãýñýí á¿õ àíõíû òîîã îë<br /> À.òºãñãºëã¿é Á.3 Â.áàéõã¿é Ã.3 , 1001 Ä.3 ,101<br />26.Ãóðâàëæíû íýã ºíöºã 400 íºãºº õî¸ð ºíöãèéí ÿëãàâàð íü 180 áîë ýäãýýð ºíöãèéã îë <br />À.610 79 Á.590 77 Â.600 78 Ã.620 80 Ä.630 81<br />27.Цèôð¿¿äèéí íèéëáýð íü ñîíäãîé áàéõ 2 îðîíòîé òîî õèöíýýí áàéõ âý?<br />À.45 Á.50 Â.40 Ã.30 Ä.25<br />28.A=2188 áà B=21218888 òîîíóóäûã æèø<br />À. A=B Á.A<B Â.A>B<br />29.|-2|+|-8||5|=?<br />À.65 Á.-65 Â.25 Ã.-2 Ä.2<br />30.187674* òîî 33-ò õóâààãääàã áîë îäíû îðîíä ÿìàð öèôð áàéõ âý?<br /> À.9 Á.5 Â.3 Ã.1 Ä.2<br />31.Á¿õ 2 îðîíòîé òîîíû íèéëáýð õýäýýð òºãñºõ âý?<br />À.5 Á.0 Â.4 Ã.6 Ä.2<br />32.80 õîíèéã ààâ íü 5 ºäºðò , àõ íü 8 ºäºðò òóñ òóñ хÿðãàæ ÷àäíà. Òýãâýë ààâ, àõ, ä¿¿ ãóðàâ õàìòäàà 68-õîíèéã õýäýí ºäºðò õÿðãàæ ÷àäàõ âý?<br />À.1 Á.2 Â.3 Ã.4 Ä.5<br />1А2В<br />33.<br /> Хүснэгтийн бүх багана бүх мөрний нүд бүрт 1;2;3 цифрүүд байрлах бол (A+B) нь хэдтэй тэнцүү вэ?<br /> A.2 Б.3 В.4 Г.5<br />34.<br />ОНЬСЬ<br />Хүснэгтийн мөр багана диагональ бүрт ‘оньс’ гэдэг үгийн бүх үсэг бичигдсэн байхаар бөглөв. Будагдсан нүдэнд ямар үсэг бичигдэх вэ?<br />А.О Б.Н В.Ь Г.С Д.олох боломжгүй<br />35.<br /> Дүрсэд тэнцүү тооны хар ба цагаан нүд агуулсан квадрат хичнээн байх вэ?<br />А.10 Б.11 В.12 Г.13 Д.14 <br />36. <br />Хэдэн гурвалжин байгаа вэ?<br />А.11 Б.12 В.13 Г.14 Д.15<br />37.<br /> <br />Дүрсэд хэдэн гурвалжин байна вэ?<br />А.20 Б.15 В.10 Г.13 Д.18<br />38 . <br />А цэгээс Вцэгийг дайрц С цэгт хичнээн янзаар очих вэ?<br />А.9 Б.10 В.11 Г.12 Д.13 <br />39. Дүрсээр дараахь дүрсүүдийн алийг нь эвлүүлж болохгүй вэ?<br />A. Б. В. Г. Д. <br />40. <br />Энэ дүрсэд тэнцүү тооны хар ба цагаан нүд агуулсан квадрат хичнээн байгаа вэ?<br />А.3 Б.4 В.5 Г.6 Д.7<br /> <br /> Боловсруулсан: Ц.Янжинсүрэн<br /> 2010 он<br /><ul><li>
шины matador производитель

np.com.ua/holodilnoe-oborudovanie/morozhenicy.html

medicaments-24.net

×