Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Цусны
физиологи
АСБД-209 Б.Номин
Бие махбодийн дотоод орчин
Эс завсрын шингэн
Цус
Тунгалаг
Тархи-нугасны шингэн
Цусны тогтолцоо
Цус
Мэдрэл шингэний
зохицуулга
Ясны чөмөг,
тунгалагийн
зангилаа, Элэг,
дэлүү
Цусны үүрэг
Тээврийн Хамгаалах
Гомеостаз
Дотоод шүүрлийнКреатор
Хүчил суурийн
зохицуулга
Цусны хэмжээ
Биеийн жингийн 7%
4-6л
Судсанд 50-55% Нөөц 45-50%
Арьсанд 10%Элгэнд 20%Дэлүүнд 16%
Хүснэгт № 1 Цусны уян тогтмол үзүүлэлт
№ Үзүүлэлт Хэмжээ
1 Цусны хэмжээ 4-6 л
2 Гематокрит Эр: 44-48% Эм: 41-45%
3 Улаан э...
Хүснэгт №2 Эмзэг тогтмол үзүүлэлт
№ Үзүүлэлт Хэмжээ
1 Сийвэнгийн нийт уураг 65-85гл
2 Цусны осмос даралт 7,6 атм
3 Глюкозы...
Хүснэгт №3 Цусны электролитууд
№ Үзүүлэлт Электролит гл Мэквл Ммольл
1 Катионууд
Натри 3,28 143 153
Кали 0,18 5 5
Кальци 0...
Центрифуг
Цусны сийвэн
55%
Лейкоцит, ялтас эс
1%>
Эритроцит 45% Дүрст элемент
Цусны найрлага
Цусны сийвэн
91%
7%
2%
1 л цусны сийвэнд
Ус
Уураг
Бага молекулт
нэгдэл
Цусны сийвэнгийн уургийн хэмжээ
65-85гл
38-50гл
Альбумин
20-30гл
Глобулин
2-4гл
Фибриноген
Цусны сийвэнгийн уургийн үүрэг
Тэжээлийн
үүрэг
Тээвэрлэх
үүрэг
Цусны онкотик
даралт
бүрдүүлэх
Гомеостаз
Буферийн
үүрэг
Хам...
Альбумин
Молкул жин бага
69КДа
Хэмжээгээ хамгийн их
35-45гл
Цусны коллоид-осмос даралтийн
80%-г бүрдүүлдэг.
Гадаргуугийн с...
Глобулин
α1
α2
β
γ
Тироксин, вит В12, Кортизол,
Билирубин холбогч уураг
Гаптоглобин, эритропоэтин,
плазминоген, протромбин...
Фибриноген
Элгэнд нийлэгждэг
Цусанд идэвхгүй
байдлаар байна.
Цус бүлэгнэлт идэвхжих
үед тромбоны нөлөөгөөр
идэвхтэй утасла...
Цусны дүрст элементүүд
Улаан эс Цагаан эс Ялтас эс
Нейтрофиль
Эритроцит
Эозинофиль
Моноцит
Нейтрофиль
Базофиль
Нейтрофиль
Ялтас эс
Моноцит
Лимфоцит
Савхан бөөмт
нейтрофиль
Л...
Цусны дүрст
элементүүдийн
төлжилт
Улаан эс Тоон баримт
Зузаан нь 2мкм
Голч нь 7-8мкм
Нийт эзэлхүүн 85-95мкм3
Талбай 145мкм2
Хувийн жин 1096
71% ус, 28%
гемо...
Улаан эс Үүсэл хөгжил
ЭритроцитПроэрит Эритробласт Ретикулоцит
Плюропотент
Үүдэл эс
Колон үүсгэгч
Үүдэл эс
Залуу эс Бие гү...
Улаан эс Уян хатан чанар
Гадаргуугийн
талбай
эзэлхүүний
харьцаа
Мембраны уян
хатан чанар ба
зуурамтгай чанар
Эсийн доторх
...
Улаан эс Уян хатан чанар
Улаан эс Осмос тэсвэрлэх чанар
Химийн
ОсмосынМеханикийн
ТемпературБиологийн
Улаан эс Улаан эсийн тунах хурд
Улаан эсийн
хувийн жин
1096
Сийвэнгийн
хувийн жин
1024-1030
Нярайд 1-2ммцаг,
настай хүмүүс...
Улаан эс Төмрийн солилцоо
Улаан эс Төмрийн солилцоо
Улаан эс Төмрийн солилцоо
Улаан эс
Фолийн хүчил В12
аминдэмийн солилцоо
Гемоглобин Гем Глобин
Гемоглобин Өнгө илтгэгч-Fi
Гемоглобины
хэмжээ
Улаан эсийн тоо
0,8-1,0
1,1<
0,75 >
Нормохром
Гипохром
Гиперхром
Гемоглобин
Оксигемоглобин
Карбогемоглобин
Карбоксигемоглоб
ин
Метагемоглобин
О2
СО2
СО
О2
Fe+2 --Fe+3
Гемоглобин Солилцоо
Цагаан эс
МөхлөггүйМөхлөгт
Нейтрофиль
Эозинофиль
Базофиль Моноцит Лимфоцит
Нейтрофиль 10 µm Эозинофиль 10 µm Базофиль 10 µm
Мөхлөгт цагаан эс
Лимфоцит 10 µm Моноцит 10 µm
Мөхлөгүй цагаан эс
Цагаан
эсийн төрөл
Эзлэх
хувь
Бүтэц, онцлог Үйл ажиллагаа
Нейтрофиль 60 –
70 %
Тасархайтсан хэд хэдэн
бөөмүүдтэй, цэнхэр
м...
Нейтрофиль
Нянг залгиж устгах гол үүрэгтэй
3 төрлийн мөхлөгтэй
Хүчиллэг
глюкозамингликан
Лактоферрин,
Транскобаламин I. II...
Эозинофиль
Харшил болон шимэгчийн
халдварт гол үүрэгтэй
Том болон жижиг мөхлөгтэй
Том мөхлөгт
Суурилаг уураг: үрэвслийн
уу...
Базофиль
Үрэвслийг эсүүдийн миграци,
хялгасан судас үүсгэх, эд эсийг
тэжээлээр хангах
Нил-ягаан өнгөөр будагддаг
мөхлөгтэй...
Моноцит
Эдийг нянгийн халдвараас хамгаалах,
дархлалын урвалд оролцох
Хөгжил нь гүйцсэн моноцитыг
макрофаг гэж нэрлэнэ.
Лимфоцит
Цагаан эсийн томъёо
БХ=М+ММ+СБ-ТБ
БХ=Бөөмийн
хазайлт
М=Миелоцит
ММ=Метамелоцит
СБ=Савхан бөөмт
ТБ=Тасархай бөөмт
Хэвийн үе...
Хүснэгт №4 Цагаан эсийн томъёо
Мөхлөгтэй цагаан эс Мөхлөгт цагаан эс
Нейтрофиль Базофиль Эозинофиль Лимфоцит Моноцит
Залуу...
40
33
45
40
60
45
Нярай 5
хоног
1 сартайд 5 нас
Нейтрофиль
Лимфоцит
Анхдагч ба хоёрдогч физиологийн зөрлөг
Хоёрдогч
зөрлөг...
Ялтас эсХуурамч хөл
Мөхлөг
Митихондри
2 µm
Нээлттэй цэврүү
2-5мкм голчтой, 5-10мкм3
хэмжээтэй
Цус бүлэгнүүлэлтэнд оролцох
...
Гоместаз
Ялтас наалдах үе: Виллибрандын хүчин зүйл
чөлөөлөгдөж гэмтсэн судасны холбогч эд дээр
цусны ялтсыг наалдуулна. 3-...
Гоместаз
2. Ялтас наалдах үе 3. Цусны ялтасын бөөгнөрөл болон нягтрах
үе
Судас агших
Ялтас эс
Гэмтсэн
хэсэг
Ялтас
наалдах
...
Хүснэгт №7 Цус бүлэгнүүлэх ялтсын хүчин зүйл
Хүчин зүйл Үүрэг
АДФ Ялтсын бөөгнөрөл, хемотаксисыг идэвхжүүлэх
Са++ Ялтсыг и...
Цус бүлэгнэх механизм
Протромбиназа
идэвхжих үе
Протромбинаас
тромбин үүсэх
үе
Фибриногенээс
фибрин үүсэх
үе
Тромбинкиназа идэвхжих
Гадаад салаа Дотоод салаа
Цус бүлэгнэлт нь
гэмтсэн судас ба
холбогч эдээс
чөлөөлөгдсөн
фосфолипотро...
Цус бүлэгнэлтийн дотоод
салаа
Судас
гэмтэх
Гадаргуугий
н цэнэг
өөрчлөгдөх Тромбин
Калликрейн
Кининоген
Трипсин
XII
XII
a
X...
Цус бүлэгнэлтийн гадаад
салаа
Судас
гэмтэх
Эдийн тробопластин
фосфолипопротейн
Буюу III хүчин зүйл
Цус VII VIIa
Ca++Цус
Фе...
Ферментийн
нэгдэл
Ca++
VIIa
III P3
IXa
Ca+
+
VIII
a
X Xа
Ca++Va III
Va Ca++ III Xа
Протромбинкиназа
идэвхжих
Протромбин II
Протромбинкиназа
Тромбин
Тромбин үүсэх үе
Фибрин үүсэх үе
Тромбин
Фибриноген
αβү фибрин
мономер
Фибрин
полимер
Хүснэгт № 8 Цус бүлэгнүүлэгч сийвэнгийн хүчин зүйлүүд
Хүчин зүйлүүд Нийлэгждэг
Эрхтэн
Молекул
жин
Сийвэнд
агуулагдах
хэмжэ...
Хүснэгт № 8 Цус бүлэгнүүлэгч сийвэнгийн хүчин зүйлүүд үргэлжлэл
Хүчин зүйлүүд Нийлэгждэ
г
Эрхтэн
Молекул
жин
Сийвэнд
агуул...
Хүснэгт № 8 Цус бүлэгнүүлэгч сийвэнгийн хүчин зүйлүүд үргэлжлэл
Хүчин зүйлүүд Нийлэгждэг
Эрхтэн
Молекул
жин
Сийвэнд
агуула...
Цус бүлэгнэлтийн эсрэг тогтолцоо
Фибринолиз
Цус бүлэгнэлтийн
эсрэг хүчин
зүйлүүд
Фибринолизийн механизм
Гадаад салаа Дотоод салаа
Плазминоген Плазмин
Тромбины
идэвхийг
саатуулна
V, VIII, IX, XII
хүчин зү...
Цус бүлэгнэлтийн эсрэг хүчин зүйлүүд
Антитромбин III С уураг
С1
идэвхгүйжүүлэгч
α1
макроглобулин
IIa, Xa, IXa,
XIa, XIIa
с...
Цусны бүлэг
Улаан эс
Агглютиноген
антиген
Агглютинин
Эсрэг бие
Агглютининацийн
урвал
А, В
антиген
Резус
RH
α, β
алглютинин...
Хүснэгт №9 Цусны бүлгийн АВО-ын тогтолцоо
Фенотип Генотип Агглютиноген Агглютинин
I (O) OO H αβ
II (A) OA, AA A β
III (B) ...
1. Хүний физиологи Г.Дашзэвэг нар, УБ2013
2. Color Atlas of Physiology, 6th edition
Ашигласан материал
цусны физиологи
цусны физиологи
цусны физиологи
цусны физиологи
цусны физиологи
цусны физиологи
Upcoming info
Loading in …5
×

цусны физиологи

4,994 views

Published on

Цусны физиолги

Published in: Education

цусны физиологи

 1. 1. Цусны физиологи АСБД-209 Б.Номин
 2. Бие махбодийн дотоод орчин Эс завсрын шингэн Цус Тунгалаг Тархи-нугасны шингэн
 3. Цусны тогтолцоо Цус Мэдрэл шингэний зохицуулга Ясны чөмөг, тунгалагийн зангилаа, Элэг, дэлүү
 4. Цусны үүрэг Тээврийн Хамгаалах Гомеостаз Дотоод шүүрлийнКреатор Хүчил суурийн зохицуулга
 5. Цусны хэмжээ Биеийн жингийн 7% 4-6л Судсанд 50-55% Нөөц 45-50% Арьсанд 10%Элгэнд 20%Дэлүүнд 16%
 6. Хүснэгт № 1 Цусны уян тогтмол үзүүлэлт № Үзүүлэлт Хэмжээ 1 Цусны хэмжээ 4-6 л 2 Гематокрит Эр: 44-48% Эм: 41-45% 3 Улаан эс 4-5х1012 л 4 Цагаан эс 4-9х109 л 5 Ялтас эс 180-320х109 л 6 Гемоглобин Эр:130-160гл Эм: 120-140гл 7 Улаан эсийн тунах хурд Эр: 2-10ммц Эм:2-15ммц 8 Цусны зуурамтгай чанар Цус: 5,0сП Сийвэн: 1,7-2,2сП 9 Хувийн жин Цус: 1,050-1,060 Сийвэн: 1,024-1,034
 7. Хүснэгт №2 Эмзэг тогтмол үзүүлэлт № Үзүүлэлт Хэмжээ 1 Сийвэнгийн нийт уураг 65-85гл 2 Цусны осмос даралт 7,6 атм 3 Глюкозын хэмжээ 3,3-5,5ммольл 4 Хүчилтөрөгчийн хэмжээ Артери: 18-20 об% Вен: 12об% 6 Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ Артери: 50-52об% Вен: 55-58об% 8 Цусны рН Артери: 7,4 Вен: 7,35
 8. Хүснэгт №3 Цусны электролитууд № Үзүүлэлт Электролит гл Мэквл Ммольл 1 Катионууд Натри 3,28 143 153 Кали 0,18 5 5 Кальци 0,1 5 3 Магни 0,02 2 1 2 Анионууд Хлорид 3,65 103 110 Бикарбонат 0,61 27 28 Фосфат 0,04 2 1 Сульфат 0,02 1 1 Органик хүчил - 6 -
 9. Центрифуг Цусны сийвэн 55% Лейкоцит, ялтас эс 1%> Эритроцит 45% Дүрст элемент Цусны найрлага
 10. Цусны сийвэн 91% 7% 2% 1 л цусны сийвэнд Ус Уураг Бага молекулт нэгдэл
 11. Цусны сийвэнгийн уургийн хэмжээ 65-85гл 38-50гл Альбумин 20-30гл Глобулин 2-4гл Фибриноген
 12. Цусны сийвэнгийн уургийн үүрэг Тэжээлийн үүрэг Тээвэрлэх үүрэг Цусны онкотик даралт бүрдүүлэх Гомеостаз Буферийн үүрэг Хамгаалах
 13. Альбумин Молкул жин бага 69КДа Хэмжээгээ хамгийн их 35-45гл Цусны коллоид-осмос даралтийн 80%-г бүрдүүлдэг. Гадаргуугийн сөрөг цэнэгтэй Тээвэрлэх үүрэгтэй Өөхний хүчил, Билирубин, Стероид, Цөсний хүчил, Кальци, Тироксин
 14. Глобулин α1 α2 β γ Тироксин, вит В12, Кортизол, Билирубин холбогч уураг Гаптоглобин, эритропоэтин, плазминоген, протромбин, церулоплазмин Липопротейн, Трансферрин, хавсарга, цус бүлэгнүүлэх хүчин зүйл Молекул жин хамгийн өндөр, γ А, γМ, γЕ, γG зэрэг эсрэг бие
 15. Фибриноген Элгэнд нийлэгждэг Цусанд идэвхгүй байдлаар байна. Цус бүлэгнэлт идэвхжих үед тромбоны нөлөөгөөр идэвхтэй утаслаг хэлбэртэй болж цус бүлэгнэлтийн эцсийн шатанд орно.
 16. Цусны дүрст элементүүд Улаан эс Цагаан эс Ялтас эс
 17. Нейтрофиль Эритроцит Эозинофиль Моноцит Нейтрофиль Базофиль Нейтрофиль Ялтас эс Моноцит Лимфоцит Савхан бөөмт нейтрофиль Лимфоцит Лимфоцит Цусны дүрст элементүүд
 18. Цусны дүрст элементүүдийн төлжилт
 19. Улаан эс Тоон баримт Зузаан нь 2мкм Голч нь 7-8мкм Нийт эзэлхүүн 85-95мкм3 Талбай 145мкм2 Хувийн жин 1096 71% ус, 28% гемоглобин, 5% липид, 3% глюкоз
 20. Улаан эс Үүсэл хөгжил ЭритроцитПроэрит Эритробласт Ретикулоцит Плюропотент Үүдэл эс Колон үүсгэгч Үүдэл эс Залуу эс Бие гүйцсэн эс
 21. Улаан эс Уян хатан чанар Гадаргуугийн талбай эзэлхүүний харьцаа Мембраны уян хатан чанар ба зуурамтгай чанар Эсийн доторх орчны зуурамтгай чанар Улаан эсийн эзэлхүүн нь түүний мембраны нийт гадаргуугийн талбайнаас ямагт байга байдаг. 90мкм3 <145мкм2 Липидийн хос давхаргын холестролфосф олипидийн харьцаанаас хамаарна. 0,8-1,0 Улаан эсийн доторх зуурамтгай чанар нь 6сП. Сийвэнгийн зуурамтгай чанараас 1,9- 2,3 бараг 5 дахин их юм.
 22. Улаан эс Уян хатан чанар
 23. Улаан эс Осмос тэсвэрлэх чанар Химийн ОсмосынМеханикийн ТемпературБиологийн
 24. Улаан эс Улаан эсийн тунах хурд Улаан эсийн хувийн жин 1096 Сийвэнгийн хувийн жин 1024-1030 Нярайд 1-2ммцаг, настай хүмүүст 15- 20ммцаг
 25. Улаан эс Төмрийн солилцоо
 26. Улаан эс Төмрийн солилцоо
 27. Улаан эс Төмрийн солилцоо
 28. Улаан эс Фолийн хүчил В12 аминдэмийн солилцоо
 29. Гемоглобин Гем Глобин
 30. Гемоглобин Өнгө илтгэгч-Fi Гемоглобины хэмжээ Улаан эсийн тоо 0,8-1,0 1,1< 0,75 > Нормохром Гипохром Гиперхром
 31. Гемоглобин Оксигемоглобин Карбогемоглобин Карбоксигемоглоб ин Метагемоглобин О2 СО2 СО О2 Fe+2 --Fe+3
 32. Гемоглобин Солилцоо
 33. Цагаан эс МөхлөггүйМөхлөгт Нейтрофиль Эозинофиль Базофиль Моноцит Лимфоцит
 34. Нейтрофиль 10 µm Эозинофиль 10 µm Базофиль 10 µm Мөхлөгт цагаан эс
 35. Лимфоцит 10 µm Моноцит 10 µm Мөхлөгүй цагаан эс
 36. Цагаан эсийн төрөл Эзлэх хувь Бүтэц, онцлог Үйл ажиллагаа Нейтрофиль 60 – 70 % Тасархайтсан хэд хэдэн бөөмүүдтэй, цэнхэр мөхлөгтэй Фагоцитоз, бактерийг устгах үүрэгтэй. Эозинофиль 2 – 4 % 2 бөөмхөнөөс тогсон бөөмтэй; улаан ба шар мөхлөгтэй Харшилын урвалд гол үүрэгтэй Базофиль < 1 % 2 бөөмхөнтэй ба үрэвсэл болон химийн медиаторуудыг агуулсан мөхлөгүүдээр бүрхэгдсэн. Үрэвслийг эсүүдийн миграци, хялгасан судас үүсгэх, эд эсийг тэжээлээр хангах Лимфоцит 20 – 25 % Цитоплазмыг дүүргэсэн нэг том бөөмтэй. Өвөрмөц дархлааг үүсгэдэг ба харь биеийн антиген илчлэх, эсрэг бие үүсгэх, залгиур эсийг идэвхжүүлэх Моноцит 4 – 8 % Хамгийн том лейкоцит, бөөр хэлбэрийн бөөмтэй Макрофаг, залгигч эс Хүснэгт № 5 Цагаан эсийн төрөл
 37. Нейтрофиль Нянг залгиж устгах гол үүрэгтэй 3 төрлийн мөхлөгтэй Хүчиллэг глюкозамингликан Лактоферрин, Транскобаламин I. III. Лизоцим Лизосом: лизоцим, катион уургууд, саармаг протеаза, хүчиллэг гидролаза
 38. Эозинофиль Харшил болон шимэгчийн халдварт гол үүрэгтэй Том болон жижиг мөхлөгтэй Том мөхлөгт Суурилаг уураг: үрэвслийн уураг болон гепариныг саармагжуулах Β-Глюкуронидаза, рибонуклеаза, фосфолипаза-Д Жижиг мөхлөгт Хүчиллэг фосфотаза, арильсульфатаза-В
 39. Базофиль Үрэвслийг эсүүдийн миграци, хялгасан судас үүсгэх, эд эсийг тэжээлээр хангах Нил-ягаан өнгөөр будагддаг мөхлөгтэй Эозинофилийн хемотаксисин хүчин зүйл Хүчиллэг глюкозамингликанууд Гепарин Гистамин Тромбоцит идэвхжүүлэгч хүчин зүйл
 40. Моноцит Эдийг нянгийн халдвараас хамгаалах, дархлалын урвалд оролцох Хөгжил нь гүйцсэн моноцитыг макрофаг гэж нэрлэнэ.
 41. Лимфоцит
 42. Цагаан эсийн томъёо БХ=М+ММ+СБ-ТБ БХ=Бөөмийн хазайлт М=Миелоцит ММ=Метамелоцит СБ=Савхан бөөмт ТБ=Тасархай бөөмт Хэвийн үед 0,06-0,08 Зүүн хазайлт 0,08< Барууны хазайлт 0,08>
 43. Хүснэгт №4 Цагаан эсийн томъёо Мөхлөгтэй цагаан эс Мөхлөгт цагаан эс Нейтрофиль Базофиль Эозинофиль Лимфоцит Моноцит Залуу эс Савхан бөөмт Тасархай бөөмт 0-1 1-4 45-65 0-1 1-4 25-40 2-8 Зүүн тийш хазайх Баруун тийш хазайх Õóðö ¿ðýâñýëò èäýýä õàëäâàðóóä õóðö öóñ àëäàëò, àöèäîç , êîìûí áàéäàë áèåèéí õ¿÷íèé èäýâõòýé à÷ààëàë Залуу ба савхан бөөмт эсүүдийн тоо цөөрч, тасархай бөөмт эсүүдийн тоо олшрох. Зүүний хазайлт Барууны хазайлт
 44. 40 33 45 40 60 45 Нярай 5 хоног 1 сартайд 5 нас Нейтрофиль Лимфоцит Анхдагч ба хоёрдогч физиологийн зөрлөг Хоёрдогч зөрлөгАнхдагч зөрлөг
 45. Ялтас эсХуурамч хөл Мөхлөг Митихондри 2 µm Нээлттэй цэврүү 2-5мкм голчтой, 5-10мкм3 хэмжээтэй Цус бүлэгнүүлэлтэнд оролцох гол үүрэгтэй Хүснэгт №6 Цусны ялтсын мөхлөгүүдэд агуулагдах бодис Нягт мөхлөг α мөхлөг Лизосом Катионууд АТФ, АДФ, ГТФ, ГДФ, органик хүчил Уургууд Фибриноген, Сийвэнгийн Y, VIII, Фифронектин, альбумин, калликриен, α2-антиплазмин, тромбоспондин Хүчиллэг гидролазууд Β-гексозаминидаза Β-Галактозидаза В-глюкуронидаза В-арабинодаза В-глицерофосфотаза Анионууд Са++ Серотонин Өвөрмөц уургууд Гепарины эсрэг хүчин зүйл, β тромбоглобулин, өсөлтийн хүчин зүйл
 46. Гоместаз Ялтас наалдах үе: Виллибрандын хүчин зүйл чөлөөлөгдөж гэмтсэн судасны холбогч эд дээр цусны ялтсыг наалдуулна. 3-10секундэнд явагдана. Цусны ялтас агрегаци үүсэх үе: ялтас эсийн мөхлөгүүдэд агуулагдах биологийн идэвхит бодис болон Тромбоксан А2, судасны эндотелээс фибронектин, тромбостондин, фибриноген, Р4 буюу гепарины эсрэг хүчин зүйлийн нөлөөгөөр агрегаци Гэмтсэн судас агших үе: судас гэмтэхэд рефлексийн замаар судасны ханын гөлгөр булчин агшиж, судас нарийсна. Ялтсын бүлэн нягтрах үе: Тромбостенин агшиж ялтсын бүлэн нягтарна 1 2 3 4
 47. Гоместаз 2. Ялтас наалдах үе 3. Цусны ялтасын бөөгнөрөл болон нягтрах үе Судас агших Ялтас эс Гэмтсэн хэсэг Ялтас наалдах Коллаген утаслаг 1. Гэмтсэн судас агших үе Цусны бүлэн Эндотел эс
 48. Хүснэгт №7 Цус бүлэгнүүлэх ялтсын хүчин зүйл Хүчин зүйл Үүрэг АДФ Ялтсын бөөгнөрөл, хемотаксисыг идэвхжүүлэх Са++ Ялтсыг идэвхжүүлэх Серотонин Судас агшаах Фибриноген Ялтсын бөөгнөрөл идэвхжүүлэх Фибронектин Ялтсыг судасны хананд наалдуулах Тромбоспондин Ялтсын бөөгнөрөлийг идэвхжүүлэх Хүчин зүйл-3 Р3 Дотоод салааг идэвхжүүлэх Хүчин зүйл-4Р4 Гепариныг идэвхгүйжүүлэх
 49. Цус бүлэгнэх механизм Протромбиназа идэвхжих үе Протромбинаас тромбин үүсэх үе Фибриногенээс фибрин үүсэх үе
 50. Тромбинкиназа идэвхжих Гадаад салаа Дотоод салаа Цус бүлэгнэлт нь гэмтсэн судас ба холбогч эдээс чөлөөлөгдсөн фосфолипотроте йны нөлөөгөөр идэвхжих Сийвэнгийн хүчин зүйлийн оролцоотойгоор идэвхжиж байвал цус бүлэгнэлтийн дотоод салаа гэж нэрлэнэ.
 51. Цус бүлэгнэлтийн дотоод салаа Судас гэмтэх Гадаргуугий н цэнэг өөрчлөгдөх Тромбин Калликрейн Кининоген Трипсин XII XII a XI XIa IX IXa Ca+ + P3 VIII a VIII P3 IXa Ca+ + VIII a
 52. Цус бүлэгнэлтийн гадаад салаа Судас гэмтэх Эдийн тробопластин фосфолипопротейн Буюу III хүчин зүйл Цус VII VIIa Ca++Цус Ферментийн нэгдэл Ca++ VIIa III
 53. Ферментийн нэгдэл Ca++ VIIa III P3 IXa Ca+ + VIII a X Xа Ca++Va III Va Ca++ III Xа Протромбинкиназа идэвхжих
 54. Протромбин II Протромбинкиназа Тромбин Тромбин үүсэх үе
 55. Фибрин үүсэх үе Тромбин Фибриноген αβү фибрин мономер Фибрин полимер
 56. Хүснэгт № 8 Цус бүлэгнүүлэгч сийвэнгийн хүчин зүйлүүд Хүчин зүйлүүд Нийлэгждэг Эрхтэн Молекул жин Сийвэнд агуулагдах хэмжээ Шинж чанар, үүрэг I Фибриноген Элэг 340 8,8 мкмольл Усанд уусдаг уураг II Протромбин Элэг вит К 72 1,4 мкмольл А α1- глобулин, тромбины профермент III Эдийн тромбопластин Эс Фосфолипопротейн IV Кальцийн ион 2500 Ихэнх сийвэнгийн хүчин зүйлүүдийн идэвхжүүлнэ. V Проакцелерин Элэг 330 0,03мкмол ьл Уусдаг β глобулин, тромбоцитын мембрантай холбогддог, протромбиныг идэвхжүүлэгч хз YI Акцелерин Y хүчин зүйлийн идэвхтэ хэлбэр
 57. Хүснэгт № 8 Цус бүлэгнүүлэгч сийвэнгийн хүчин зүйлүүд үргэлжлэл Хүчин зүйлүүд Нийлэгждэ г Эрхтэн Молекул жин Сийвэнд агуулагда х хэмжээ Шинж чанар, үүрэг VII Проконвертин Элэг вит К 63 0,03мкмол ьл α- глобулин Х хүчин зүйлийг идэвхжүүлнэ. VIII Гемофилийн эсрэг хз Эндотел 260- 10000 0,0004 мкмольл β2 глобулин, виллибрандын хз-тэй хамт комплекс үүсгэнэ. IX Кристмасын хүчин зүйл Элэг вит К 57 0,09 мкмольл α- глобулин протеаза X Стрюарт Прауэрийн хз Элэг вит К 60 0,2 мкмольл α- глобулин протеаза XI Сийвэнгийн тромбопластин 160 0,034 мкмольл γ - глобулин протеаза XII хагмений хз 80 0,45мкмол ьл Β глобулин, калликриены нөлөөгөөр идэвхжинэ
 58. Хүснэгт № 8 Цус бүлэгнүүлэгч сийвэнгийн хүчин зүйлүүд үргэлжлэл Хүчин зүйлүүд Нийлэгждэг Эрхтэн Молекул жин Сийвэнд агуулагдах хэмжээ Шинж чанар, үүрэг XIII фибрин тогтворжуулаг ч хз Мегакариоцит 320 0,1 мкмольл β глобулин профермент трансаминаза Прекалликрие н 90 0,34 мкмолл А β глобулин – профермент XIIа нөлөөгөөр идэвхжинэ Кининоген 160 0,5 мкмольл α- глобулин, XII. XI хүчин зүйлүүдийн идэвхжилд оролцоно
 59. Цус бүлэгнэлтийн эсрэг тогтолцоо Фибринолиз Цус бүлэгнэлтийн эсрэг хүчин зүйлүүд
 60. Фибринолизийн механизм Гадаад салаа Дотоод салаа Плазминоген Плазмин Тромбины идэвхийг саатуулна V, VIII, IX, XII хүчин зүйлийг задлана Фибриногенийг задлана. Эндотелийн нөлөөгөөр, урокиназа, лизокиназа, VIIa XII хз хамааралтай хамааралгүй
 61. Цус бүлэгнэлтийн эсрэг хүчин зүйлүүд Антитромбин III С уураг С1 идэвхгүйжүүлэгч α1 макроглобулин IIa, Xa, IXa, XIa, XIIa сийвэнгийн зүйлүүд, калликренийг задалж, тромбин үүсэх үйл явцыг дарангуйлна. Va, VIIIa зүйлийг саатуулна. Xia, XIIa каллекриныг саатуулна. IIa, каллиекрин плазминыг саатуулна Гепарин Антитромбин III Тробины эсрэг үйлдэл
 62. Цусны бүлэг Улаан эс Агглютиноген антиген Агглютинин Эсрэг бие Агглютининацийн урвал А, В антиген Резус RH α, β алглютинин RH агглютинин Цусны I, II, III, IV бүлгийн цус RH+ RH-
 63. Хүснэгт №9 Цусны бүлгийн АВО-ын тогтолцоо Фенотип Генотип Агглютиноген Агглютинин I (O) OO H αβ II (A) OA, AA A β III (B) OB, BB B α IV (AB) AB AB -
 64. 1. Хүний физиологи Г.Дашзэвэг нар, УБ2013 2. Color Atlas of Physiology, 6th edition Ашигласан материал
steroid-pharm.com

www.topobzor.info

туалетная бумага оптом

×