Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
- ๙๘๑ -                           (สําเนา)                      บันทึกข้อค...
- ๙๘๒ -             ๓.๕.๒ เงื่อนไขจะต้องรับราชการตามสัญญา หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องแนบสําเนาใบเสร็จรับเงินค่...
Upcoming info
Loading in …5
×

ทหาร ลาออก แต่ต้องทำงาน

16,568 views

Published on

Published in: Career
 • Be the first to comment

ทหาร ลาออก แต่ต้องทำงาน

 1. 1. - ๙๘๑ - (สําเนา) บันทึกข้อความส่วนราชการ บก.ทหารสูงสุด (กพ.ทหาร โทร. ๐ ๒๕๗๕ ๖๐๑๗, โทร.ทหาร ๕๗๒๑๑๒๔)ที่ กห ๐๓๐๐/๔๒๗๗ วันที่ ๑๙ ธ.ค.๔๕เรื่อง การลาออกของข้าราชการเสนอ ด้วยปรากฏว่า มีข้าราชการทหารขอลาออกจากราชการ โดยยื่นใบลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา แต่ยังไม่ถึงผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจอนุญาตให้ลาออก ปรากฏว่าข้าราชการผู้นั้นได้ไปทํางานในส่วนที่มิใช่ทางราชการ ทําให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง และต่อทางราชการ จึงขอแจ้งเตือนให้ข้าราชการทหารและส่วนราชการใน บก.ทหารสูงสุด ปฏิบัติดังนี้ ๑. ข้าราชการทหารที่มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ เมื่อเขียนใบลาออกจากราชการตามแบบใบลาออก และยื่นต่อผู้บังคับบัญชาแล้ว หาเป็นผลอัตโนมัติให้ผู้นั้นพ้นราชการไปไม่ การลาออกจะมีผลต่อ เมื ่อ ผู้บัง คับ บัญ ชาผู้ม ีอํา นาจได้อ นุม ัติแ ล้ว (อํ า นาจอนุม ัติน ายทหารชั ้น สัญ ญาบัต ร คือ รมว.กห.สําหรับนายทหารประทวน คือ ผบ.ทหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ๒. ผู้ขอลาออกต้องมาปฏิบัติราชการตามปกติ จนกว่าจะได้รับทราบคําสั่งอนุมัติให้ลาออกจากผู้บังคับบัญชา และถ้าจะหยุดราชการก็ต้องลากิจหรือลาป่วย แล้วแต่กรณี วันที่มาปฏิบัติราชการ จึงจ่ายเงินเดือนให้ได้จนถึงวันรั บทราบคํ าสั่งให้ออกจากราชการ และการลาระหว่างรอคําสั่ง ซึ่งผู้บังคั บบัญชาได้อนุญาตให้ลาถูกต้องตามข้อบังคับแล้ว การจ่ายเงินเดือนให้จนถึงวันรับทราบคําสั่ง สามารถกระทําได้ตามนัยหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ ๐๓/๓๖๖๘ ลง ๑๙ ก.ย.๑๒ หากพ้ น กํ า หนดวั น ลาและคํ า สั่ ง อนุ มั ติ ยั ง ไม่ อ อกให้มาปฏิบติราชการตามปกติ มิฉะนั้นจะเข้าเกณฑ์ปลดถอดยศฐานหนีราชการทหาร และอาจถูกดําเนินคดีได้ ั ๓. หน่ วยต่าง ๆ เมื่อได้รั บรายงานการลาออกจากประจําการของผู้ หนึ่งผู้ใดแล้วให้เขียนรายงานให้ชัดเจนตามรายละเอียดดังนี้ ๓.๑ สมควรจะให้ข้าราชการผู้นั้นลาออกจากประจําการได้ตั้งแต่เมื่อใด และได้ระงับการจ่ายเงินรายเดือนไว้แล้ว ตั้งแต่เมื่อใด ๓.๒ ผู้ขอลาออกมีสทธิได้รับเบี้ยหวัด หรือบําเหน็จบํานาญ อย่างใดหรือไม่ ิ ๓.๓ เมื่อออกจากประจําการแล้ว จะไปติดต่อขอรับเงินได้ที่สังกัดใด ๓.๔ หากไม่ เ ป็ น การลาออกโดยกระชั้ น ชิ ด เกิ น ไป ควรกํ า หนดวั น ลาออกล่ ว งหน้ าไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ๓.๕ ผู้ขอลาออกจากประจําการมีพันธะสิ่งใดกับทางราชการบ้าง เป็นต้นว่า ๓.๕.๑ บรรดาหนี้สินและระยะเวลาการชดใช้ แนบสําเนาใบเสร็จรับเงินที่ชําระแล้วมาด้วย /๓.๕.๒ เงื่อนไข…
 2. - ๙๘๒ - ๓.๕.๒ เงื่อนไขจะต้องรับราชการตามสัญญา หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะต้องแนบสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับที่ชําระแล้วมาด้วย ๓.๕.๓ ข้อผูกพันอื่น ๆ เช่น หนังสือการรับสภาพหนี้ที่ทําไว้กับทางราชการ กรณีขอผ่อนชําระเงินค่าปรับผิดสัญญาการศึกษา, สัญญาลาศึกษาในประเทศและต่างประเทศ, การผ่อนชําระค่าปรับตามสัญญาการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร จะต้องได้รับอนุมัติจาก รมว.กห. ก่อน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๘๐๕/ว ๓๔๑๗๔ ลง ๑๙ ก.ย.๑๘ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการผ่อนชําระเงินทุนของผู้ผิดสัญญา ว่าด้วยการลาไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศโดยหน่วยจะต้องสรุปข้อคิดเห็นในรายที่ปรากฏข้อผูกพันไว้ด้วย ๔. หากมีปัญหาข้อสงสัยในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออก ให้สอบถามได้ที่ กจก.กพ.ทหารโดยตรง จึงเสนอมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบติ ัพ.อ.หญิง....................ร่าง/ (ลงชื่อ) พล.อ.อ.สงคราม ฐานะวร (สงคราม ฐานะวร) รอง ผบ.ทหารสูงสุด ทําการแทน ผบ.ทหารสูงสุดสําเนาถูกต้อง(ลงชื่อ) พ.อ. ศักดิ์ศิริ ธนากิจ (ศักดิ์ศิริ ธนากิจ) ผอ.กสบ.สบ.ทหาร ๓๑ ส.ค.๕๔
https://uniti.ua

https://topobzor.info

www.steroid-pharm.com

×