Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
สื่อการเรียนรู้
สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
<ul><li>             สำนวนเป็นคำพูดที่กลั่นกรองเป็นถ้อยคำที่คมคายสละสลวยกว่าคำพูดธรรมดา เป็นคำพูดที่รวมใจรวม ความยาวๆ ให้...
<ul><li>  ๑ . เกิดจากธรรมชาติ เช่น ตื่นแต่ไก่โห่ น้ำซึมบ่อทราย ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ปลาหมอตายเพราะปาก , แมลงเม่าบินเข้า...
<ul><li>๔ . เกิดจาก นิยาย นิทาน ตำนาน และ พงศวดาร เช่น ลูกทรพี ปากพระร่วง กบเลือกนาย กระต่ายตื่นตูม เห็นกงจักรเป็นดอกบั...
<ul><li>๗ .  เกิดจากการละเล่นหรือกีฬา เช่น รุกฆาต ไม่ดูตาม้าตาเรือ เข้าตาจน ไก่รองบ่อน เป็นต้น </li></ul><ul><li>๘ . เก...
<ul><li> สำนวน สุภาษิตหรือคำพังเพย เป็นถ้อยคำที่นำมาเรียบเรียงเป็นสำนวน มักใช้คำที่คล้องจองกัน ฟังดูเหมือนกับบทร้อยกรองห...
<ul><li>ปัจจุบันลักษณะการพูดแบบนี้ได้ลดน้อยลงและสูญหายไป ยังอาจพบบ้างตามหมู่บ้านในชนบท ซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง สมัยก่...
ตัวอย่าง
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเที...
<ul><li>             นางสาวรชาดา ชื่นเจริญ </li></ul><ul><li>ครูชำนาญการ </li></ul><ul><li>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย </...
Upcoming info
Loading in …5
×

สำนวน พังเพย สุภาษิต

10,967 views

Published on

สำนวน พังเพย สุภาษิต

Published in: Education
 • Be the first to comment

สำนวน พังเพย สุภาษิต

 1. 1. สื่อการเรียนรู้
 2. สำนวน คำพังเพย สุภาษิต
 3. <ul><li>             สำนวนเป็นคำพูดที่กลั่นกรองเป็นถ้อยคำที่คมคายสละสลวยกว่าคำพูดธรรมดา เป็นคำพูดที่รวมใจรวม ความยาวๆ ให้สั้นลงได้ ก็จะทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจง่าย ๆ </li></ul>ความสำคัญของสำนวนไทย
 4. <ul><li>  ๑ . เกิดจากธรรมชาติ เช่น ตื่นแต่ไก่โห่ น้ำซึมบ่อทราย ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ปลาหมอตายเพราะปาก , แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ เป็นต้น </li></ul><ul><li>๒ . เกิดจากการกระทำ เช่น แกว่งเท้าหาเสี้ยน ปลูกเรือนคร่อมตอ พายเรือคนละที ชุบมือเปิบ ปากว่ามือถึง ปิดทองหลังพระ เป็นต้น </li></ul><ul><li>๓ . เกิดจากศาสนา เช่น ขนทรายเข้าวัด ตักบาตรถามพระ ทำคุณบูชาโทษ คว่ำบาตร ผ้าเหลืองร้อน แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร เป็นต้น </li></ul>มูลเหตุการเกิดสำนวนไทย
 5. <ul><li>๔ . เกิดจาก นิยาย นิทาน ตำนาน และ พงศวดาร เช่น ลูกทรพี ปากพระร่วง กบเลือกนาย กระต่ายตื่นตูม เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ชักแม่น้ำทั้งห้า กิ้งก่าได้ทอง เป็นต้น </li></ul><ul><li>๕ . เกิดจากแบบแผนประเพณีและความเชื่อ เช่นผีซ้ำด้ำพลอย กงกำกงเกวียน กระดูกร้องได้ กรรมตามทัน คนตายขายคนเป็น เป็นต้น ๖ . เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น ตกกระไดพลอยโจน ตกน้ำไม่ไหล - ตกไฟไม่ไหม้ ดับไฟต้นลม เป็นต้น </li></ul>มูลเหตุการเกิดสำนวนไทย
 6. <ul><li>๗ . เกิดจากการละเล่นหรือกีฬา เช่น รุกฆาต ไม่ดูตาม้าตาเรือ เข้าตาจน ไก่รองบ่อน เป็นต้น </li></ul><ul><li>๘ . เกิดจากความประพฤติ เช่น หาเช้ากินค่ำ กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย ตำข้าวสารกรอกหม้อ ขี้เกียจสันหลังยาว เป็นต้น </li></ul><ul><li>๙ . เกิดจากอวัยวะ เช่น เส้นใหญ่ ตาเหลือง ตีนแมว ปากบอน ตีนเท่าฝาหอย หัวหกก้นขวิด เป็นต้น </li></ul>มูลเหตุการเกิดสำนวนไทย
 7. <ul><li> สำนวน สุภาษิตหรือคำพังเพย เป็นถ้อยคำที่นำมาเรียบเรียงเป็นสำนวน มักใช้คำที่คล้องจองกัน ฟังดูเหมือนกับบทร้อยกรองหรือ บทเพลง </li></ul><ul><li>คนไทยสมัยก่อนก็มักจะใช้คำคล้องจองโดยการเติมสร้อยคำเข้าไป เช่น เมื่อต้องการพูดคำว่า &quot; บ้าน &quot; ก็พูดว่า บ้านช่อง หรือ บ้านช่อง ห้องหอ ฯลฯ ลักษณะการพูดแบบนี้เป็นการพูดปกติวิสัยของคนทั่วไป </li></ul>ลักษณะสำนวนไทย
 8. <ul><li>ปัจจุบันลักษณะการพูดแบบนี้ได้ลดน้อยลงและสูญหายไป ยังอาจพบบ้างตามหมู่บ้านในชนบท ซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง สมัยก่อนเมื่อได้ฟังคนเฒ่าคนแก่นั่งคุยกัน ทำให้รู้สึกว่าฟังไม่น่าเบื่อ ไม่ใช่เพราะว่าคนแก่เหล่านั้นพูดเสียงอ่อนเสียงหวาน ซึ่งท่านพูดกันด้วยถ้อยคำสำนวน แบบไทยๆ ฟังรื่นหูกว่าภาษาใดๆ ในโลกนี้ หากพวกเราช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ให้อยู่ยืนยาวไปได้ ก็เสมือนหนึ่งเราได้ช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญเอาไว้ได้นั้นเอง ชาติไทยเราก็คงจะไม่ถูกกลืนโดยวัฒนธรรมของต่างชาติเป็นแน่ </li></ul>ลักษณะสำนวนไทย
 9. ตัวอย่าง
 10. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>บอกหนังสือสังฆราช
 11. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>เนื้อเต่า ยำเต่า ความหมาย : นำเอาทรัพย์สินส่วนที่เป็นกำไรหรือดอกเบี้ยกลับไปลงทุนอีกครั้ง โดยไม่ต้องใช้ทุนเดิม
 12. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>หัวล้านได้หวี ความหมาย : ได้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แก่ตน
 13. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>ตักน้ำรดหัวตอ ความหมาย : พูดอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องหรือสิ่งที่ตนนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้
 14. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>ตาบอดได้แว่น ความหมาย : ได้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง
 15. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>จับงูข้างหาง ความหมาย : ทำอะไรโดยขาดความระมัดระวัง จะได้รับอันตราย
 16. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>หักด้ามพร้าด้วยเข่า ความหมาย : ทำอะไรรุนแรง ไม่คิดหน้าคิดหลัง เอาแต่ใจตัวเอง ทำการด้วยอำนาจไม่สนใจใครที่จะได้รับความเดือดร้อน
 17. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>วัวไม่กินหญ้าอย่าข่มเขา ความหมาย : อย่าบังคับหรือขืนใจคนอื่น ถ้าเจ้าตัวไม่ปรารถนาที่จะทำสิ่งนั้น
 18. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>อย่าเล่นกับไฟ ความหมาย : อย่าเผชิญกับสิ่งที่ร้อน อาจได้รับอันตรายได้
 19. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>สร้างวิมานในอากาศ ความหมาย : คิดวาดภาพอันสวยสดงดงาม ซึ่งไม่อาจจะเป็นจริงไปได้
 20. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>ช้างตายทั้วตัวเอาใบบัวมาปิด ความหมาย : ความชั่วหรือความผิดที่ร้ายแรง ซึ่งคนทั่วไปรู้กันทั่ว แล้วจะปิดอย่างไรก็ปิดไม่มิด
 21. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>วัวแก่เคี้ยวหญ้าอ่อน ความหมาย : คนแก่อายุมากแล้ว แต่งงานกับเด็กสาว
 22. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>หมาหวงก้าง ความหมาย : บุคคลที่หวงในสิ่งที่แม้แต่ตนเองก็ไม่ต้องการ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว , คนที่หวงของที่ตนเองไม่สามารถเอาได้
 23. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>ชักแม่น้ำทั้งห้า ความหมาย : ชักแม่น้ำทั้งห้าหมายความว่า พูดจาหว่านล้อม สรรเสริญยกย่องบุญคุณ เพื่อขอสิ่งที่ตนปรารถนาหรือมีความประสงค์ อยากจะได้ ตำหนิบุคคลที่ชอบพูดอ้อมค้อม ไม่พูดให้ตรงไปตรงมา ทำให้เสียเวลามากกว่าที่จะรู้เรื่องได้ว่าผู้พูดนั้นต้องการอะไร
 24. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>หมาเห่าใบตองแห้ง ความหมาย : หมาเห่าใบตองแห้ง หมายความว่า คนที่เก่งแต่พูด แต่กลับทำอย่างที่พูดไม่ได้ แล้วไม่กล้าทำอย่างที่พูดเอาไว้
 25. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>เรือล่มในหนองทองจะไปไหน ความหมาย : พี่น้องวงศ์ญาติแต่งงานกัน ทรัพย์สมบัติที่มีไม่รั่วไหลไปไหน
 26. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ความหมาย : แม่มีอุปนิสัยเป็นอย่างไร ลูกสาวมักเป็นเช่นนั้น เช่น มาลีเป็นเด็กขยัน ทำงานบ้านเก่งเหมือนแม่ของมาลีเลย
 27. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>หอกข้างแคร่ ความหมาย : สิ่งใกล้เคียงที่อาจจะทำอันตรายให้เจ็บปวดได้
 28. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>ตีงูให้กากิน ความหมาย : ทำสิ่งที่ตนคิดว่าควรได้รับประโยชน์ แต่กลับไม่ได้
 29. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>หมาหยอกไก่ ความหมาย : ทำทีเล่นทีจริง พอชะล่าใจก็เล่นงาน หรือเอาจริงๆ
 30. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>หมาหมู่ ความหมาย : คนหลายหลายคนที่ชอบรุมทำร้ายคนๆเดียว ที่ไม่มีทางสู้ หรือคนที่มีจำนวนน้อยกว่า
 31. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>เหยียบเรือสองแคม ความหมาย : ทำทีเข้าด้วยทั้งสองฝ่าย โดยไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับรู้
 32. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ความหมาย : พบเห็นของชั่ว สิ่งชั่วร้าย ว่าเป็นของดี สิ่งดี หรือเห็นผิดเป็นชอบ
 33. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>สอนจระเข้ว่ายน้ำ ความหมาย : สอนผู้ที่เขามีความสามารถยิ่งกว่าตน
 34. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ความหมาย : รักสิ่งใดก็ต้องรู้จักระมัดระวังให้ดี อย่าปล่อยตามใจ มิฉะนั้นต้องเสียใจภายหลัง
 35. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ความหมาย : ต่างฝ่ายต่างก็รับรู้ความลับของกันและกัน
 36. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>หวานคอแร้ง ความหมาย : ทำอะไรได้ง่ายอย่างสะดวกสบาย อย่างชื่นชอบใจ คล่อง กินได้ง่าย ทำได้ง่าย ไม่ต้องออกแรงหรือออกหัวคิดอะไรเลย
 37. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น ความหมาย : อยู่บ้านผู้อื่นไม่ควรทำตัวเป็นคนอยู่เฉยๆ ควรช่วยเหลืองานในบ้านเท่าที่จะทำได้ เป็นการแบ่งเบาภาระ ของเจ้าของบ้าน
 38. <ul><li>ความหมาย : สอนหนังสือหรือสอนสิ่งต่างๆ ที่คนรู้ดีอยู่แล้ว โดยเราไม่รู้ว่าผู้นั้นมีความรู้ดีกว่าเรา ใช้เปรียบเทียบคนที่ไม่รู้ว่า อีกคนหนึ่งนั้นที่ตัวเองสอนอยู่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่สอนอยู่แล้ว </li></ul>เล่นกับหมาหมาเลียปาก เล่นกับสากสากตีหัว ความหมาย : ถ้าลดตนไปเล่นกับคนชั้นต่ำกว่าเขาก็อาจตีเสมอ ทำลวนลาม เอาสากในที่นี้หมายถึงสากตำข้าวที่เขาพิงไว้ข้างฝา หรือข้างเสาใครซุกซนไปเล่นอาจถูกสากทับ
 39. <ul><li>             นางสาวรชาดา ชื่นเจริญ </li></ul><ul><li>ครูชำนาญการ </li></ul><ul><li>กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย </li></ul><ul><li>โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน </li></ul>ผู้สอน
Buy Nandrolone D online

узнать больше 220km.com

www.profvest.com

×