Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
BasikalAkuialahsebuahbasikal yang berjenamaLarrie.Akudilahirkan di sebuahkilangyang terdapat di Kedah.Padasuatuhari, akute...
Upcoming info
Loading in …5
×

Aku sebuah basikal

1,239 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aku sebuah basikal

  1. 1. BasikalAkuialahsebuahbasikal yang berjenamaLarrie.Akudilahirkan di sebuahkilangyang terdapat di Kedah.Padasuatuhari, akutelahdihantarkesebuahkedaibasikal diPetalingJaya,Selangor.AkudihantarkePetaling Jaya denganmenggunakanlorikecil.KedaiitudikenalisebagaiLARRY SDN.BHD. Di sini, akudipamerkankepadaorang ramai.Ramaipelanggan yangtertarikdengankelebihankutetapimerekatidakmampuuntukmembelikukeranaakudijualdenganharga yang mahal, iaituRM150.Padasuatuhari, seorangbapabersamaanaklelaki yang 10tahuntelahmembeliku.Diamembayarduitkepadapenjuallalumembawaakupulangkerumahnya.Akutelahdiberikankepadaanaklelakinyaitutadi yang bernama Kevin.Kevin selalumenggunakanakukesekolahdanbersiar-siar disekitartamanpermainan yang berdekatan. Akujugaselaludibawabersiar-siar ditepipantaipadahariminggu.Akuberasasangatbanggakeranadapatberkhidmatkepadatuanku. Akudijagadenganbegitubaiksekali.Setiaphari,akudibersihkannyasetelahdigunakan.Setelahbeberapatahunkemudian, badan-badankutelahberkarat.Cat dibadankujugatelahtiada.Akutidaksecantikdululagi.Kiniakutelahditempatkan dibangsalkereta ayah kevin. Di sinilahakumenghabiskansisa-sisahidupakusebagaisebuahbasikal.
rbt.com.ua/

www.rbt.com.ua

www.rbt.com.ua

×