Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Пирамид<br />Суурь гэжнэрлэгдэх нэг талс нь ямар нэг n – олон өнцөгт, бусад талс нь ерөнхий оройтойгурвалжнууд байх олон т...
Пирамидийн эзэлхүүн<br />Пирамидийн эзэлхүүн нь:<br />V = (1/3) суурийн талбайx өндөр буюу<br />V = (1/3) Ah<br />Пирамиди...
Жишээ<br />Пирамидийн эзэлхүүнийг олцгооё.<br />өндөрh = 8 мапофемa = 4 мсуурийн ирмэгs = 6 м<br />Эзэлхүүн= 1/3 (суурийн ...
Пирамидийн гадаргуугийн талбай<br />Гадаргуугийн талбай<br />= суурийн талбай + 5 (нэг хажуу талсын талбай)<br />Пирамидий...
Пирамидийн гадаргуугийн талбай<br />Хажуу талсын хэлбэрээс хамааран талбайг олно!<br />Пирамидийн гадаргуугийн талбайг олц...
Пирамидийн гадаргуугийн талбай<br />Пирамидын гадаргуугын талбай нь<br />= 60 м2+ 5(26.7) м2<br />= 60 м2+ 133.5 м2<br />=...
Пирамидын тухай дасгал ажилцгаая<br />Сурах бичиг:<br />Х. 192- 193№53 – 62<br />Гэрийн даалгаварт:<br />Х. 192- 193№63 – ...
Upcoming info
Loading in …5
×

пирамид

7,250 views

Published on

Published in: Sports, Business
  • Be the first to comment

пирамид

  1. 1. Пирамид<br />Суурь гэжнэрлэгдэх нэг талс нь ямар нэг n – олон өнцөгт, бусад талс нь ерөнхий оройтойгурвалжнууд байх олон талстыг n - өнцөгт Пирамид гэнэ. <br />Адил хажуутгурвалжин<br />суурь= 4 өнцөгт<br />суурь= 7 өнцөгт<br />суурь= 5 өнцөгт<br />
  2. Пирамидийн эзэлхүүн<br />Пирамидийн эзэлхүүн нь:<br />V = (1/3) суурийн талбайx өндөр буюу<br />V = (1/3) Ah<br />Пирамидийн эзэлхүүн:= 1/3 x Призмийн эзэлхүүн<br />=<br />+<br />+<br />
  3. Жишээ<br />Пирамидийн эзэлхүүнийг олцгооё.<br />өндөрh = 8 мапофемa = 4 мсуурийн ирмэгs = 6 м<br />Эзэлхүүн= 1/3 (суурийн талбай) (өндөр)<br />= 1/3 ( 60м2)(8м)= 160 м3<br />h<br />Суурийн талбай = ½ Pa<br />a<br />= ½ (5)(6)(4)<br /> = 60 m2<br />s<br />
  4. Пирамидийн гадаргуугийн талбай<br />Гадаргуугийн талбай<br />= суурийн талбай + 5 (нэг хажуу талсын талбай)<br />Пирамидийн гадаргуугийн талбайг олцгооё. <br />өндөрh = 8 мапофемa = 4 мсуурийн ирмэгs = 6 м<br />Суурийн хэлбэрээс хамааран талбайг олно!<br />5 талтын талбай нь<br />h<br />= ½ Pa <br />= ½ (5)(6)(4) <br />= 60 м2<br />l<br />a<br />s<br />
  5. Пирамидийн гадаргуугийн талбай<br />Хажуу талсын хэлбэрээс хамааран талбайг олно!<br />Пирамидийн гадаргуугийн талбайг олцгооё. <br />өндөрh = 8 мапофемa = 4 мсуурийн ирмэгs = 6 м<br />Гурбалжины талбай = ½суурь (өндөр)<br />= ½ (6)(8.9)<br />= 26.7 м2<br />Анхаар!Гурвалжины өндөр нь байгуулагчийн өндөртэй тэнцүү байна ”l ”<br />h<br />l<br />l 2 = h2 + a2<br /> = 82 + 42<br /> = 80 м2<br /> l = 8.9 м<br />a<br />s<br />
  6. Пирамидийн гадаргуугийн талбай<br />Пирамидын гадаргуугын талбай нь<br />= 60 м2+ 5(26.7) м2<br />= 60 м2+ 133.5 м2<br />= 193.5 м2<br />Пирамидийн гадаргуугийн талбайг олцгооё. <br />өндөрh = 8 мапофемa = 4 мсуурийн ирмэгs = 6 м<br />h<br />l<br />a<br />s<br />
  7. Пирамидын тухай дасгал ажилцгаая<br />Сурах бичиг:<br />Х. 192- 193№53 – 62<br />Гэрийн даалгаварт:<br />Х. 192- 193№63 – 72 <br />
https://steroid-pharm.com

Наш важный веб портал с информацией про steroids for sale online.

×