Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
1:       โครงงาน.........................         ขนาด 24 หนา       เรื่อง............................
2:กระดาษเปล่ารองปกใน 1 แผ่น
3:                โครงงาน.........................ใช้ขนาด 16 ปกติ                เรื่อง......
4:ชื่อ                 :  นาย...................................................., นางสาว...................
5:                                  กิตติกรรมประกาศ                   ...
6:                       สารบัญ                              ขนาด 18 ...
7:                              สารบัญตาราง             ขนาด 18 หนา      ...
8:                                 สารบัญรูป          ขนาด 18 หนา       ...
9:                                       บทที่ 1                ขนา...
10:                                    บทที่ 2                    ...
11:                 บทที่ 3     ขนาด 18 หนา            วิธีการดาเนินงานโครงงาน3.1 วัสดุ อ...
12:              บทที่ 4                      ขนาด 18 หนา            ผลการด...
13:               บทที่ 5                        ขนาด 18 หนา          สรุ...
14:                        บรรณานุกรม          ขนาด 18 หนาภาษาไทยหนังสือชื่อผู้แต่ง . ชื่...
15:           ภาคผนวก     ขนาด 18 หนา          ภาคผนวกประกอบด้วย ภาพถ่าย แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ เป็...
16:                                ประวัติผู้จัดทา             ขนาด 18 หนาชื่อ ...
Upcoming info
Loading in …5
×

ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท

1,004,545 views

Published on

ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท

 1. 1. 1: โครงงาน......................... ขนาด 24 หนา เรื่อง............................... นาย.................................. นางสาว................................................. ขนาด 22 หนา นางสาว................................................. โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชมรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ขนาด 18 หนา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 2. 2:กระดาษเปล่ารองปกใน 1 แผ่น
 3. 3: โครงงาน.........................ใช้ขนาด 16 ปกติ เรื่อง...............................ทั้งหน้า นาย.................................. นางสาว................................................. โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชมรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนตาพระยา อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
 4. 4:ชื่อ : นาย...................................................., นางสาว...............................................ชื่อเรื่อง : …………………………………………………………………………………………………………….รายวิชา : กิจกรรมชมรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ขนาด 16 ปกติครูที่ปรึกษา : ครูสุกานดา ชัยปลัดปีการศึกษา : 2/2555ขนาด16 ปกติ บทคัดย่อ ขนาด 18 หนา โครงงาน เรื่อง .......................................มีจุดมุ่งหมายเพื่อ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................การเขียนบทคัดย่อ จะต้องกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้ - ชื่อโครงงาน - วัตถุประสงค์ - ส่วนประกอบของโครงงาน - วิธีการดาเนินงาน - สรุปผลการดาเนินงานความยาวไม่เกิน 1/2 หน้ากระดาษ
 5. 5: กิตติกรรมประกาศ ขนาด 18 หนา (คาขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆ) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ขนาด 16 ปกติ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... นาย...................................................... นางสาว................................................
 6. 6: สารบัญ ขนาด 18 หนาเรื่อง หน้าบทคัดย่อ กกิตติกรรมประกาศ ขสารบัญตาราง ค ขนาด 16 ปกติสารบัญรูปภาพ งบทที่ 1 บทนา 1 1.1 แนวคิดที่มาของโครงงาน 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 วิธีการดาเนินการ 1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.6 นิยามศัพท์บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.1 .............................. 2.2 ..............................บทที่ 3 วิธีการดาเนินงานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดาเนินโครงงานบทที่ 4 ผลการดาเนินงาน 4.1 ผลการดาเนินงาน 4.2 การนาไปใช้บทที่ 5 สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 5.1 สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน 5.2 ปัญหาและอุปสรรค 5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาบรรณานุกรมภาคผนวกประวัติผู้จัดทา
 7. 7: สารบัญตาราง ขนาด 18 หนา หน้าตารางที่ 1.1 ............................................................................... 1 ขนาด 16 ปกติ
 8. 8: สารบัญรูป ขนาด 18 หนา หน้ารูปที่ 1.1 ............................................................................... 1 ขนาด 16 ปกติ
 9. 9: บทที่ 1 ขนาด 18 หนา บทนา1. แนวคิดที่มาของโครงงาน ขนาด 16 หนา กล่าวถึงความเป็นมา เหตุจูงใจที่ทาโครงงานเรื่องนี้............................................................................................................................................................................................................................................................ ขนาด 16 ปกติ.............................................................................................................................................................................2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2.1 เพื่อ………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.2 เพื่อ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 2.3 เพื่อ……………………………………………………………………………………..…………………………………………3. ขอบเขตของโครงงาน (ระบุขอบเขตของโครงงานที่ต้องการทา ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อะไรบ้าง)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. วิธีการดาเนินการ (เขียนเป็นลาดับขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นหาหัวข้อเรื่องที่สนใจ จนกระทั่งทาเป็นโครงงาน) 4.1 ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 4.2 ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 4.3 ……………………………………………………………………………………..…………………………………………5. ประโยชน์ที่ได้รับ 5.1 ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 5.2 ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 5.3 ……………………………………………………………………………………..…………………………………………6. นิยามศัพท์ (นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทาโครงงาน)
 10. 10: บทที่ 2 ขนาด 18 หนา เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาโครงงานเรื่อง.............................................................................ผู้จัดทาได้รวบรวมแนวคิดต่างๆ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้2.1 .......................................... ขนาด 16 หนา ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ขนาด 16 ปกติ2.2 .......................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 11. 11: บทที่ 3 ขนาด 18 หนา วิธีการดาเนินงานโครงงาน3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ขนาด 16 หนา …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขนาด 16 ปกติ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3.2 ขั้นตอนการดาเนินโครงงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 12. 12: บทที่ 4 ขนาด 18 หนา ผลการดาเนินงาน4.1 ผลการดาเนินงาน ขนาด 16 หนา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขนาด 16 ปกติ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...4.2 การนาไปใช้ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 13. 13: บทที่ 5 ขนาด 18 หนา สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ5.1 สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน ขนาด 16 หนา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ขนาด 16 ปกติ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5.2 ปัญหาและอุปสรรค ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 14. 14: บรรณานุกรม ขนาด 18 หนาภาษาไทยหนังสือชื่อผู้แต่ง . ชื่อหนังสือ. พิมพ์ครั้งที.่ จังหวัด ; สานักพิมพ์. ปี พ.ศ. ที่พิมพ์. ขนาด 16 ปกติตัวอย่างพิษณุ ปุระศิริ. คู่มือเรียนรู้และใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี ; ไอดีซี พรีเมียร์. 2554.วารสารชื่อผู้แต่ง. “ชื่อเรื่อง”. ชื่อวารสาร. ฉบับที่ ; หน้าที่.ตัวอย่างยืน ภู่สุวรรณ. “การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอน”. วารสารไมโครคอมพิวเตอร์. ฉบับที่ 126 กุมภาพันธ์ 2545 ; 120-129.หมายเหตุ ให้เรียงลาดับชื่อผู้แต่งตามลาดับตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบเดียวกับภาษาไทย และเรียงลาดับผู้แต่งตามอักษรภาษาอังกฤษเว็บไซต์ ถ้ามีการอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ ให้อ้างอิงเป็นชื่อเว็บไซต์ที่อ้างถึงข้อมูลอยู่ และเรียงลาดับตามอักษรภาษาอังกฤษตัวอย่างhttp://focusstorm124.wordpress.comhttp://kanchaipalat.wordpress.com
 15. 15: ภาคผนวก ขนาด 18 หนา ภาคผนวกประกอบด้วย ภาพถ่าย แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ เป็นต้น
 16. 16: ประวัติผู้จัดทา ขนาด 18 หนาชื่อ – สกุลชื่อเรื่อง (ชื่อโครงงาน)ระดับชั้น ขนาด 16 ปกติประวัติส่วนตัววัน เดือน ปี ที่เกิด อายุที่อยู่ปัจจุบันประวัติการศึกษาปี พ.ศ. ............ ระดับชั้น............................... จาก...................................ปี พ.ศ. ............ ระดับชั้น............................... จาก...................................หมายเหตุ (ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้พิมพ์ประวัติคนละหน้า)
Huawei

Нашел в интернете авторитетный веб сайт , он рассказывает про разработка сайта киев https://progressive.ua
Узнать как top-obzor.com у нашего менеджера.

×