Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
เรื่อง
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
รายละเอียดโครงการ “เส้นทางสู่เส้นชัย จากใจพี่จุฬาฯ” ครั้งที่ 24
ที่ ส...
Upcoming info
Loading in …5
×

หนังสือขอความอนุเคราะห์ ค่ายแสงเทียน 24

13,817 views

Published on

สายลมแห่งอาสา ให้ทุน 5000 บาท

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

หนังสือขอความอนุเคราะห์ ค่ายแสงเทียน 24

  1. 1. เรื่อง เรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ รายละเอียดโครงการ “เส้นทางสู่เส้นชัย จากใจพี่จุฬาฯ” ครั้งที่ 24 ที่ สท.02-041/2560 นิสิตจุฬาฯ กลุ่มแสงเทียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ขอความอนุเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ สาหรับโครงการ “เส้นทางสู่เส้นชัย จากใจพี่จุฬาฯ” ครั้งที่ 24 พระมหานัธนิติ สุมโน ด้วย นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “กลุ่มแสงเทียน” ได้จัดทาโครงการ “เส้นทางสู่เส้นชัย จากใจพี่จุฬาฯ” ครั้งที่ 24 (ค่ายแสงเทียน) ในวันที่ 22 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมาด้วยนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและให้ความรู้ทางด้านวิชาการสาหรับเป็น พื้นฐานแก่นักเรียน ให้นักเรียนได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน ฝึกการทางานเป็นหมู่คณะสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้ พร้อมทั้งเป็นการฝึกการทางานร่วมกันของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “กลุ่มแสงเทียน” จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุน โครงการจากท่านเพื่อให้การดาเนินโครงการฯบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ผู้ดาเนินโครงการฯ ขอน้อมรับ ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์สาหรับการจัดทาโครงการฯด้วยความยินดียิ่ง จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ นางสาวศุภาพิชญ์ โนวฤทธิ์ (ผู้ประสานงาน) โทร. ๐๙ ๗๒๓๕ ๒๑๕๑ (ในเวลาราชการ) ด้วยความเคารพอย่างสูง (นางสาวจารุมน อรรคพิพัฒน์) นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายนิติกร แจ่มสุวรรณ์ (ผู้ประสานงาน) โทร. ๐๙ ๘๕๓๒ ๑๘๕๘ (ในเวลาราชการ)
citroen c3 picasso

ситроен кактус цена

×