Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
STABİL
ANGİNA
PEKTORİS
Dr. Bülent Özdemir
Angina Pektoris
Miyokarddaki oksijen ihtiyacı ile
sunumu arasındaki dengesizlik sonucu
meydana gelen iskemiye bağlı olara...
1768’de Heberden tarafından
* Bulunduğu yer ve eşlik eden boğulma hissi
nedeniyle angina pektoris olarak isimlendirilebil...
KöpükKöpük
hücrelerihücreleri
YağlıYağlı
çizgilenmeçizgilenme
Orta dereceliOrta dereceli
lezyonlezyon AteromAterom
FibrözF...
Koroner kalp hastalığı
klinik formları
Stabil Angina Pektoris
Unstabil Angina Pektoris
Akut Miyokard İnfarktüsü
Konjes...
Ateroskleroz dışı KAH nedenleri
Konjenital koroner arter hastalıkları
Pulmoner arter, aort, diğer koronerlerden çıkış
Kor...
Kardiyak afferent vagal /sempatik
sinirlerin uyarılması
İSKEMİ
Bradikinin, Adenozin salınımı / koroner oklüzyon
Spinal kor...
MİYOKARDİYAL İSKEMİ
Ventriküler dissinerji
Papiller kas
disfonksiyonu
Mitral yetmezliği
Ventriküler
sistolik fonk.↓
Kardiy...
Angina Pektoris özellikleri
Lokalizasyonu
Yayılımı
Şiddeti
Süresi
Provake eden faktörler
Eşdeğerleri
LOKALİZASYONU ve YAYILIMI
Substernal ( Santral )
Sol prekordiyal bölge (Levine
bulgusu)
Sol kol ağrısı
Sol omuz
Çene ...
ŞİDDETİ ve KARAKTERİSTİĞİ
Ağırlık hissi
Baskı tarzında
Dolgunluk hissi
Yanma tarzında
Gaz şeklinde
* Solunumla değişm...
SÜRESİ ve CEVABI
Süresi 5-15 dakika
Etkenin ortadan kalkması ile son bulur
Dil altı nitrata cevap verir
ŞİDDETLENDİREN VE ORTAYA ÇIKARAN ETKENLER
 Egzersiz ( izotonik / izometrik / ağırlık )
 Emosyonel stres, heyecanlanma
 ...
Egzersiz anginası egzersizin kesilmesinden birkaç dakika sonra
kaybolur, egzersiz öncesi dilaltı nitrogliserin alımı ile ...
Angina eşdeğerleri
Dispne
Sol kol ağrısı
Çene ağrısı
Karında şişkinlik
Geğirme hissi
Halsizlik / Yorgunluk
Nokturnal angina
Yatar pozisyonda kardiyo-pulmoner kan volümünde
artış nedeniyle…
REM ve rüya görme ile ilişkili olrak s...
Anginanın klinik sınıflaması
Tipik angina
- Karakteristik nitelik ve süreli substernal ağrı
- Efor ya da emosyonel stresle...
FİZİK MUAYENE
• Genellikle normaldir
•
•Risk faktörleri ile ilgili fizik muayene bulguları
Karotis üfürümü
Periferik nabız...
 Kardiyak muayene tamamen normal olabilir
 İskemi sırasında S3-S4, MY üfürümü, ral
 Hipertansiyon tespiti
 Hipotiroidi
Kanada kardiyovasküler cemiyeti
( CCS ) angina pektoris sınıflaması
SINIF – I : Sıradan egzersizlerde rahat.
Ciddi, zorlu...
Sendrom X (Mikrovasküler Angina)
Angina Pektoris ve Normal koroner anatomi
Kadınlarda sık.
Prognoz iyi. MI insidansı < ...
LABORATUAR
TEŞHİS METODLARI
STRES TESTLERİ
Fizyolojik stres testleri
Treadmill / bisiklet
Farmakolojik stres testleri
Dipiridamol / Dobutamin / Aden...
Egzersiz stres testi
Egzersiz süresi ( Kronik olgularda )
Kan basıncı cevabı
Kalp hızı cevabı
Göğüs ağrısı / nefes dar...
> 2 mm ST depresyonu
Başlangıçta ST depresyonu
Test sonlansa da devam eden ST segment depresyonu
Egzersizle hipotansif...
EKOKARDİYOGRAFİ
Ventrikül duvar hareketleri
( Normal-Hipokinezi-Akinezi-Diskinezi-Anevrizma )
Kardiyomiyopati / Kapak has...
Pozitron emisyon tomografisi ( PET )
Magnetik rezonans imaging ( MRI )
Kontrast ekokardiyografi
Elektro-beam tomografi...
TEŞHİS METODLARI
 KORONER ANJİOGRAFİ
 İntravasküler ultrasound ( IVUS )
 Arterioskopi
Tedavi
Genelde AP tedavisinde ilk basamak, hastanın koroner risk
faktörlerinin ortaya konmasıdır
Hipertansiyon, sigara i...
Hipertansiyon vasküler hasara sebep olarak ateroskleroz
progresyonunu hızlandırmakta, miyokardiyal oksijen
ihtiyacını ve ...
Antihipertansif tedavilerle birlikte uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve
diyet tedavisine de başlamak gerekmektedir
Obez...
Sigara içimi bütün yaş gruplarında KAH gelişmesi için
oldukça güçlü bir risk faktörüdür
Sigara aterosklerotik plak erozy...
Sigara, alfa-adrenerjik sistem üzerinden koroner vasküler tonusu
artırarak, miyokard oksijen ihtiyacını artırıp, koroner ...
Kronik stabil anjinada risk faktörlerine odaklanmış tedavi stratejisinin
kanıtlanmış faydaları bulunmaktadır
Sigarayı bı...
Antitrombotik ajanlar, aspirin, clopidogrel vb
Antianjinal ilaçlar (nitratlar, beta-blokerler ve kalsiyum kanal
blokerle...
Nitrogliserinin semptomatik faydaları yaklaşık 125 yıldır
bilinmektedir
Bugüne kadar nitratların kardiyovasküler mortali...
Nitratlar etkilerini guanilat siklaz aktivasyonu yolu ile
gösterir
Hücre içi nitrik oksit sentezi artması sonucu düz kas...
Egzersizle ortaya çıkan kararlı anjinası olan hastalarda, nitratlar
egzersiz toleransını, anjinanın başlangıcına kadar ge...
Beta-Blokerler
Beta-blokerler kalp hızını, miyokardiyal kontraktiliteyi ve egzersizle
indüklenmiş sistolik kan basıncında...
Beta-blokerler, ciddi bradikardi, yüksek dereceli atriyoventriküler blok,
hasta sinüs sendromu ve ciddi dekompanse kalp y...
Kalsiyum Kanal Blokerleri
Kalsiyum kanal blokerleri (KKB) kalsiyum kanallarından kalsiyumun
geçişini engelleyerek etkileri...
Yeni jenerasyon vazoselektif dihidropiridin ajanlarla,
non-dihidropiridin (verapamil ve diltiazem) ilaçlar
koroner vasküle...
Perkütan Transluminal Koroner Anjioplasti ( PTCA )
HEDEF TEDAVİ
Nitrat
Beta-bloker
Kalsiyum antagonisti
ACE inhibitörleri
Anti-Lipid tedavi
ANTİ-AGGREGAN
Aspirin
Kararlı Angina Pektoris Tedavi Kılavuzu
 Avrupa Kardiyoloji Derneği Kararlı Angina Pektoris
Tedavisi Görev Grubu
http:/...
Stabil anjina pektoris(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Stabil anjina pektoris(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Stabil anjina pektoris(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Stabil anjina pektoris(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Stabil anjina pektoris(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Stabil anjina pektoris(fazlası için www.tipfakultesi.org)
Upcoming info
Loading in …5
×

Stabil anjina pektoris(fazlası için www.tipfakultesi.org)

4,372 views

Published on

 • Be the first to comment

Stabil anjina pektoris(fazlası için www.tipfakultesi.org)

 1. 1. STABİL ANGİNA PEKTORİS Dr. Bülent Özdemir
 2. Angina Pektoris Miyokarddaki oksijen ihtiyacı ile sunumu arasındaki dengesizlik sonucu meydana gelen iskemiye bağlı olarak gelişen göğüs ağrısı.
 3. 1768’de Heberden tarafından * Bulunduğu yer ve eşlik eden boğulma hissi nedeniyle angina pektoris olarak isimlendirilebilir... * Etkilenenler yürürken, özellikle yemeklerden sonra yürüken göğüslerinde canlarını alacakmış gibi bir ağrı sıkıntıya tutulurlar, sabit durduklarında rahatsızlık kaybolur... * Birkaç ay sonra sabit durmakla geçmeyecek, yatarken bile devam edecek, yutkunmak ve öksürmekle ortaya çıkacak, günlerce devam edecek... * Çoğu erkek ve 50 yaş üzerinde, ölümcül... Angina Pektoris
 4. KöpükKöpük hücrelerihücreleri YağlıYağlı çizgilenmeçizgilenme Orta dereceliOrta dereceli lezyonlezyon AteromAterom FibrözFibröz plakplak KomplikeKomplike LeLezyonzyon/R/Rüptürüptür Endotel disfonksiyonu Düz kas ve kollajen 1. dekaddan itibaren1. dekaddan itibaren 3. dekaddan itibaren3. dekaddan itibaren 4. dekaddan itibaren4. dekaddan itibaren Büyük ölçüde lipid birikimi nedeniyle büyüme Tromboz, hematom Stary HC ve ark.’dan uyarlanmıştır. Circulation 1995;92:1355-1374 AterosAteroskklerolerozz GelişimiGelişimi
 5. Koroner kalp hastalığı klinik formları Stabil Angina Pektoris Unstabil Angina Pektoris Akut Miyokard İnfarktüsü Konjestif Kalp Yetersizliği Disritmi Ani Ölüm
 6. Ateroskleroz dışı KAH nedenleri Konjenital koroner arter hastalıkları Pulmoner arter, aort, diğer koronerlerden çıkış Koroner arterio-venöz fistül Koroner arter anevrizması Herediter bağ dokusu hastalıkları Psödoxanthoma elasticum Homosistinüri Kistik mediyal nekroz Kazanılmış koroner arter hastalıkları Koroner emboli / Sifilitik aortit / Poliarteritis nodosa / Romatoid artrit / SLE / Amiloid / Tümör infiltrasyonu / Mediastinal radyasyon / Ani Nitrat kesilmesi
 7. Kardiyak afferent vagal /sempatik sinirlerin uyarılması İSKEMİ Bradikinin, Adenozin salınımı / koroner oklüzyon Spinal kord da kardiyak sinirler somatik servikal torasik sinirlerle çaprazlaşır. “ Yansıyan ağrı ” Kemosensitif ve Mekanoreseptif reseptörler Torasik beş kök uyarılması Spinal kord Talamus / Neokorteks Göğüs / boyun / çene
 8. MİYOKARDİYAL İSKEMİ Ventriküler dissinerji Papiller kas disfonksiyonu Mitral yetmezliği Ventriküler sistolik fonk.↓ Kardiyak output ↓ Ventriküler aritmiler Ventriküler komplians ↓ ( Diastolik disfonksiyon ) LVEDP ↑ LA basıncı ↑ PCWP ↑ DİSPNE Subendokardiyal iskemi
 9. Angina Pektoris özellikleri Lokalizasyonu Yayılımı Şiddeti Süresi Provake eden faktörler Eşdeğerleri
 10. LOKALİZASYONU ve YAYILIMI Substernal ( Santral ) Sol prekordiyal bölge (Levine bulgusu) Sol kol ağrısı Sol omuz Çene altı Sağ prekordiyal bölge Sağ kol ağrısı
 11. ŞİDDETİ ve KARAKTERİSTİĞİ Ağırlık hissi Baskı tarzında Dolgunluk hissi Yanma tarzında Gaz şeklinde * Solunumla değişmez !!! Keskin bir ağrı değildir.
 12. SÜRESİ ve CEVABI Süresi 5-15 dakika Etkenin ortadan kalkması ile son bulur Dil altı nitrata cevap verir
 13. ŞİDDETLENDİREN VE ORTAYA ÇIKARAN ETKENLER  Egzersiz ( izotonik / izometrik / ağırlık )  Emosyonel stres, heyecanlanma  Mental stres  Yemek ( aşırı )  Soğuk, sıcak, nem derecesi  Cinsel ilişki  Sigara ( aşırı )  Karbon monoksit  Tirotoksikoz  Ateş  Taşikardi  Anemi ( Hb < 9 gr/dL )
 14. Egzersiz anginası egzersizin kesilmesinden birkaç dakika sonra kaybolur, egzersiz öncesi dilaltı nitrogliserin alımı ile önlenebilir. “Warm up” fenomeni Soğuk olguların % 50’sinde anginaya neden olur. Sıcak ve nem artışı kalp hızını arttırır.
 15. Angina eşdeğerleri Dispne Sol kol ağrısı Çene ağrısı Karında şişkinlik Geğirme hissi Halsizlik / Yorgunluk
 16. Nokturnal angina Yatar pozisyonda kardiyo-pulmoner kan volümünde artış nedeniyle… REM ve rüya görme ile ilişkili olrak sempatik aktivite artışı sonucu…
 17. Anginanın klinik sınıflaması Tipik angina - Karakteristik nitelik ve süreli substernal ağrı - Efor ya da emosyonel stresle ortaya çıkması - Dinlenme ya da nitratla geçmesi Atipik angina - Üstteki özelliklerin ikisi varsa Kalp dışı göğüs ağrısı - Üstteki özelliklerin en çok biri varsa
 18. FİZİK MUAYENE • Genellikle normaldir • •Risk faktörleri ile ilgili fizik muayene bulguları Karotis üfürümü Periferik nabız yokluğu Ksantom, xanthelasma, arcus kornea
 19.  Kardiyak muayene tamamen normal olabilir  İskemi sırasında S3-S4, MY üfürümü, ral  Hipertansiyon tespiti  Hipotiroidi
 20. Kanada kardiyovasküler cemiyeti ( CCS ) angina pektoris sınıflaması SINIF – I : Sıradan egzersizlerde rahat. Ciddi, zorlu, uzun egzersizle ağrı SINIF – II : Sıradan egzersizle ağrı. Merdiven/postprandiyal yürüme SINIF – III : Sıradan egzersizlerde ciddi kısıtlama , iki kat çıkamama.. SINIF – IV : Hafif eforla/istirahatte angina.
 21. Sendrom X (Mikrovasküler Angina) Angina Pektoris ve Normal koroner anatomi Kadınlarda sık. Prognoz iyi. MI insidansı < % 2. Semptomlar % 25 olguda değişmezken, % 29’ da kötüleşebilir. Miyokardiyal küçük damar hastalığı, Hb-oksijen disosiasyon bozukluğu, koroner adrenerjik hiperaktivite, endotel disfonksiyonu, hiperdinamik kalp sendromu…
 22. LABORATUAR
 23. TEŞHİS METODLARI
 24. STRES TESTLERİ Fizyolojik stres testleri Treadmill / bisiklet Farmakolojik stres testleri Dipiridamol / Dobutamin / Adenozin TEŞHİS METODLARI
 25. Egzersiz stres testi Egzersiz süresi ( Kronik olgularda ) Kan basıncı cevabı Kalp hızı cevabı Göğüs ağrısı / nefes darlığı ST-T değişiklikleri ( Teşhiste ) Sensitivitesi % 62-80 Spesifitesi % 77-96
 26. > 2 mm ST depresyonu Başlangıçta ST depresyonu Test sonlansa da devam eden ST segment depresyonu Egzersizle hipotansif cevap Egzersizle kalp hızı artmaması Egzersizle S3 galo gelişimi Egzersiz stres testi ciddi iskemi bulguları
 27. EKOKARDİYOGRAFİ Ventrikül duvar hareketleri ( Normal-Hipokinezi-Akinezi-Diskinezi-Anevrizma ) Kardiyomiyopati / Kapak hastalıkları / Perikardit teşhisi Ventrikül fonksiyonları TEŞHİS METODLARI
 28. Pozitron emisyon tomografisi ( PET ) Magnetik rezonans imaging ( MRI ) Kontrast ekokardiyografi Elektro-beam tomografi ( EBT ) Ultrafast computed tomography ( UCT ) TEŞHİS METODLARI
 29. TEŞHİS METODLARI  KORONER ANJİOGRAFİ  İntravasküler ultrasound ( IVUS )  Arterioskopi
 30. Tedavi Genelde AP tedavisinde ilk basamak, hastanın koroner risk faktörlerinin ortaya konmasıdır Hipertansiyon, sigara içimi, diyabet, dislipidemi, fiziksel inaktivite, obezite gibi faktörler KAH'ın ortaya çıkmasında ve progresyonunda oldukça önemli role sahiptir.
 31. Hipertansiyon vasküler hasara sebep olarak ateroskleroz progresyonunu hızlandırmakta, miyokardiyal oksijen ihtiyacını ve altta yatan iskemik kalp hastalığı varlığında iskeminin şiddetini artırmaktadır Hafif-orta dereceli hipertansif hastaların tedavisi KAH olaylarında ve mortalitede %16 azalma ile sonuçlanmıştır
 32. Antihipertansif tedavilerle birlikte uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve diyet tedavisine de başlamak gerekmektedir Obez kişilerde ideal kiloya ulaşılması ve düzenli egzersiz, kan basıncını kontrol altına almada, lipid bozukluklarının ve diyabetin tedavisinde ve ayrıca anjina eşiğinin yükseltilmesinde önemli rol oynamaktadır.
 33. Sigara içimi bütün yaş gruplarında KAH gelişmesi için oldukça güçlü bir risk faktörüdür Sigara aterosklerotik plak erozyonuna ve akut tromboza neden olmaktadır Sigara aynı zamanda diğer koroner risk faktörlerinin şiddetini de artırmaktadır
 34. Sigara, alfa-adrenerjik sistem üzerinden koroner vasküler tonusu artırarak, miyokard oksijen ihtiyacını artırıp, koroner kan akımını azaltmaktadır Dolayısıyla sigara miyokard iskemisine neden olarak anjina ataklarını sıklaştırmaktadır Sigara aynı zamanda antianjinal ilaçların etkinliğini azaltmaktadır. Koroner kalp hastalığından korunmada en etkili ve en ucuz yöntemlerden biri sigaranın bırakılmasıdır.
 35. Kronik stabil anjinada risk faktörlerine odaklanmış tedavi stratejisinin kanıtlanmış faydaları bulunmaktadır Sigarayı bırakma, kilo kontrolü, stresle baş etme, orta derecede egzersiz ve hipertansiyon, dislipidemi ve diyabetin uygun tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınması semptomları ve iskemik atakları azaltsa da, genellikle antianjinal ajanlarla uygulanan farmakotedaviye gerek duyulmaktadır
 36. Antitrombotik ajanlar, aspirin, clopidogrel vb Antianjinal ilaçlar (nitratlar, beta-blokerler ve kalsiyum kanal blokerleri) ilk seçenektir Bununla birlikte revaskülarizasyon seçenekleri (perkütan koroner girişim, koroner by-pass) özellikle ciddi semptomatik olan hastalarda uygulanabilmektedir
 37. Nitrogliserinin semptomatik faydaları yaklaşık 125 yıldır bilinmektedir Bugüne kadar nitratların kardiyovasküler mortalite ve morbiditeyi belirgin derecede azalttığını gösteren çalışma bulunmamaktadır
 38. Nitratlar etkilerini guanilat siklaz aktivasyonu yolu ile gösterir Hücre içi nitrik oksit sentezi artması sonucu düz kas hücre gevşemesi meydana gelir. Bu ilaçlar arteriyoler vazodilatasyon yapsalar da, primer etkilerini venöz dilatasyona neden olarak ve buna bağlı ön yükü azaltarak gösterir Venöz göllenmeye bağlı azalan ön yük, diyastol-sonu sol ventrikül hacmi ve diyastolik duvar gerilimini azaltır Sonuç olarak miyokard oksijen ihtiyacı azalır.
 39. Egzersizle ortaya çıkan kararlı anjinası olan hastalarda, nitratlar egzersiz toleransını, anjinanın başlangıcına kadar geçen zamanı ve yürüme testi sırasındaki ST-segment depresyonunu iyileştirmektedir Dil altı nitrogliserin tabletleri veya nitrogliserin spreyleri istirahat veya eforla ilişkili anjinanın hemen giderilmesinde oldukça etkilidir Bununla birlikte planlı egzersiz öncesinde iskemik atakları azaltmak amacıyla profilaktik olarak da kullanılabilir.
 40. Beta-Blokerler Beta-blokerler kalp hızını, miyokardiyal kontraktiliteyi ve egzersizle indüklenmiş sistolik kan basıncındaki artışı düşürerek, miyokard oksijen gereksinimini azaltmaktadır. Bu ajanlar ayrıca diyastolik doluş zamanını da uzatarak, koroner perfüzyonu artırmaktadır Fakat kalp hızındaki belirgin düşme sol ventrikül diyastolik duvar gerilimini artırabilir Bu durum miyokard oksijen gereksinimini artırır Bu nedenle beta-blokerlere ek olarak nitrat tedavisinin verilmesi, bu istenmeyen durumu engelleyebilir.
 41. Beta-blokerler, ciddi bradikardi, yüksek dereceli atriyoventriküler blok, hasta sinüs sendromu ve ciddi dekompanse kalp yetersizliği gibi durumlarda kullanılmamalıdır Astım, bronkospastik hastalık, ciddi depresyon ve periferal vasküler hastalıklar, beta-bloker kullanımına rölatif kontrendikasyon oluşturan durumlardır Çoğu diyabetik hasta beta-blokerleri tolere etmektedir, ancak insülin kullananlarda dikkatli olunmalıdır Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, gece kabusları, kladikasyonun şiddetlenmesi ve impotans beta-bloker kullanımına bağlı olarak görülebilir.
 42. Kalsiyum Kanal Blokerleri Kalsiyum kanal blokerleri (KKB) kalsiyum kanallarından kalsiyumun geçişini engelleyerek etkilerini gösterir Bu ilaçlar değişen oranlarda negatif inotropik etkiye sahiptir Düz kas hücrelerinde kalsiyum iyonları kontraktil mekanizmayı regüle eder KKB'leri periferal vasküler yatakta düz kas hücre gevşemesine neden olarak vazodilatasyona yol açmaktadır
 43. Yeni jenerasyon vazoselektif dihidropiridin ajanlarla, non-dihidropiridin (verapamil ve diltiazem) ilaçlar koroner vasküler rezistansı azaltarak, koroner kan akımında artışa neden olmaktadır
 44. Perkütan Transluminal Koroner Anjioplasti ( PTCA )
 45. HEDEF TEDAVİ Nitrat Beta-bloker Kalsiyum antagonisti ACE inhibitörleri Anti-Lipid tedavi ANTİ-AGGREGAN Aspirin
 46. Kararlı Angina Pektoris Tedavi Kılavuzu  Avrupa Kardiyoloji Derneği Kararlı Angina Pektoris Tedavisi Görev Grubu http://www.tkd-online.org/dergi/TKDA_35_70_167_207 Anjina Pektoris Tedavisi Uzm. Dr. E. Barış KAYA, Doç. Dr. Kudret AYTEM http://ichastaliklaridergisi.org/managete/fu_folder/2005-04/html/2005-12-4-190-199.htm
Виагра профессионал

longest lasting ice packs

https://www.best-cooler.reviews

×