Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์   การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้ วย Wordpress          เรื่อง เทคโนโลยี GIS     ...
หัวข้ อโครงงาน      : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เทคโนโลยี GISประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื...
กิตติกรรมประกาศ         รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลือ          ...
สารบัญ                                      หน้ าส่ วนนา               ...
บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ   18     5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน     18     5.2 สรุ ปผลการด...
Upcoming info
Loading in …5
×

หน้าปก

216,427 views

Published on

 • Be the first to comment

หน้าปก

 1. 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้ วย Wordpress เรื่อง เทคโนโลยี GIS จัดทาโดย นางสาวกนกวรรณ เพียคา ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 เลขที่ 27 นาเสนอ ครูสมร ตาระพันธ์ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ นี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา วิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง 30242) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ้
 2. หัวข้ อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เทคโนโลยี GISประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาผู้เสนอโครงงาน : นางสาวกนกวรรณ เพียคา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 /1 เลขที่ 27ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษปี การศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (Weblog) ด้วย Wordpress เรื่ อง เทคโนโลยี GIS นี้ จัดทาขึ้นโดยมีวตถุประสงค์เพื่อนาเอารู ปแบบการเรี ยนรู้ยคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรื อ Social Media ซึ่งเป็ นสื่อ ั ุที่ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมในปัจจุบน มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยนรู้ โดยได้ศึกษารู ปแบบ ัและพัฒนาการเรี ยนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็ จรู ปชื่อว่า Wordpress ทั้งนี้ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่ อง เทคโนโลยี GIS นี้ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับGISซึ่งกาลังเป็ นที่นิยมกันในตอนนี้โดยผูจดทาโครงงานสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก ้ัWordpress ได้ดวยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู้ของตนเองมากยิงขึ้น และนาได้ ้ ่นาเสนอบทเรี ยนผ่านเว็บบล็อกที่ http://siraporn.wordpress.com/ ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อ สื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี ้ ่
 3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลือ ้อย่างดียงจากครู สมร ตาระพันธ์ ครู ผสอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมติเห็นชอบใน ิ่ ู้ ัการจัดทาโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็ นที่ปรึ กษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครู โรงเรี ยนเลยอนุกลทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การ ูเรี ยนรู้ประสบผลสาเร็ จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็นขอบคุณกาลังใจดีๆ จากนางสาว ศิราภรณ์ วังคีรี ความดีอนเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ัผูจดทาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยผลักดันและ ้ั ้เป็ นกาลังใจ ซึ่งผูจดทาซาบซึ้งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาส ้ั ่นี้ นางสาวกนกวรรณ เพียคา
 4. สารบัญ หน้ าส่ วนนา กบทคัดย่อ ขกิตติกรรมประกาศ คสารบัญ งสารบัญภาพ จบทที่ 1 บทนา 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 2 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2บทที่ 2 เอกสารที่เกียวข้ อง ่ 3 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 3-5 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 5-10 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog) 10-13บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน 14 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา 14-15 3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน 14-15บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน 16 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 16 4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก 17
 5. บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ 18 5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 18 5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน 18-19 5.3 ข้อเสนอแนะ 19บรรณานุกรมภาคผนวก
Buy Anapolon online in USA

http://steroid-pharm.com

http://steroid-pharm.com

×