Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เข้าค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สมุดประจำตัว       สำหรับผู้เข้าค่ายคุณธรรม	 m	 ดของหนูค่ะ  สมุ                          ...
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เข้าค่ายคุณธรรมผู้จัดพิมพ์   กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมปีที่พิมพ์    พ.ศ. ๒๕๕๓จำนวนพิมพ์   ...
“...นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ บ้ า นเมื อ ง...
รักพ่อทำตามคำสอนพ่อ       คุณธรรม๔ประการ๑. เมตตาธรรม - การคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา         มุ่งดีมุ่งเจริญต...
ข้อปฏิบัติ        ในการอยู่ค่ายคุณธรรม    ๑. ทำใจให้ ส งบ ทำ พู ด คิ ด ในสิ่ ง ที่ ดี ง ามมีประโยชน์    ๒. ...
กติกาสัญญาใจ     ๑. กำหนดในใจว่า “เรามาฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี” จึงควรพยายามละเว้นเรื่องต่าง ๆที่ทำให้จิตเศร...
๑๑. มีมารยาทในการรับประทานอาหาร สุภาพเรียบร้อยต่อสมาชิกร่วมค่ายและบุคคลทั่วไป   ๑๒. ตรงต่อเวลา และไม่ลุกออกจากห้องประชุ...
ประโยชน์ของการสวดมนต์     การสวดมนต์ เป็นกิจที่จำเป็นและสำคัญสำหรับพุ ท ธศาสนิ ก ชน เป็ น ประเพณี นิ ย มที่ ป ฏิ บั ต...
๖. การสวดมนต์ เป็ น การบริ ห ารร่ า งกายอย่างหนึ่ง เช่น การยกมือ การประนมมือ การก้มกราบการเปล่ ง ออกเสี ย งทำให้ ป อดขยาย ...
10      บทสวดมนต์ประจำวัน๑. บทนมั ส การพระรั ต นตรั ย จะสวดแต่ บ าลี ห รื อมีคำแปลด้วยก็ ได้ ดังนี้อะระหัง สัมมาสัมพ...
11สังฆัง นะมามิ.      ข้าพเจ้าขอนอบน้อม             พระสงฆ์             (กราบ)๒. บทนอบน้อม...
1ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าคัจฉามิ,         เป็นสรณะ ที่ระลึกนับถือ            ...
1๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ๙ ประการ ดังนี้อิติปิ โส ภะคะวา     เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ             พระผู้มีพระภา...
1๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ ๖ ประการ ดังนี้  ๑. สวากขาโต      พระธรรม เป็นธรรมที่   ภะคะวะตา ธัมโม, พระผู้มีพระภาคเ...
1๓. ญายะปะฏิปันโน    พระสงฆ์สาวกของ  ภะคะวะโต       พระผู้มีพระภาคเจ้า,  สาวะกะสังโฆ,     ปฏิบัติเพื่อรู้ธ...
1๗. บทแผ่เมตตา การแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมี ห ลายแบบ จะใช้ แ บบใดก็ ไ ด้ ข อเพี ย งให้ มี จิ ต สงบเปี่ ย มด้ ว ยความเ...
1๘. การน้อมรำลึกถึงผู้มีพระคุณ เมื่อแผ่เมตตาแล้วพึงตั้งใจระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา แล้วกราบตั้งมือ ๑ ครั้ง จากนั้นระลึกถึ...
1         คำอาราธนาศีล๕มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย, ติสรเณน สห, ปญฺจสีลานิ ยาจาม.มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รัก...
1        คำอาราธนาพระปริตรวิ ป ตฺ ติ ป ฏิ พ าหาย สพฺ พ สมฺ ป ตฺ ติ สิ ท ธิ ย า, สพฺ พ ทุ ก ขวินาสาย ปริตฺตํ พฺรูถ ...
0วิ ป ตฺ ติ ป ฏิ พ าหาย สพฺ พ สมฺ ป ตฺ ติ สิ ท ธิ ย า, สพฺ พ โรควินาสาย ปริตฺตํ พรูถ มงฺคลํ.วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตต...
1        คำอาราธนาธรรมพฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ,กตฺอญฺชลี อนฺธิวรํ อยาจถ,สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา,เทเสตุ, ธมฺม...
หลักธรรมในชีวิตประจำวัน     ๑. รั ก ษาศี ล คื อ ความประพฤติ ดี หรื อประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษากายวาจาให้เรียบร้...
๓. กาเมสุ     เว้นจาก    กามสังวร  มิจฺฉาจารา   ประพฤติผิด   สำรวมระวัง  เวรมณี     ในกาม     รู้จั...
บันทึกประจำวันวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ..............๑. สิ่งที่ ได้เรียนรู้ ในวันน...
๔. ความผิ ด , ข้ อ บกพร่ อ งของตนเองที่ ไ ด้ ส ารภาพ  ในวันนี้…………………………………………………………….......................................
บันทึกประจำวันวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ..............๑. สิ่งที่ ได้เรียนรู้ ในวันน...
๔. ความผิ ด , ข้ อ บกพร่ อ งของตนเองที่ ไ ด้ ส ารภาพ  ในวันนี้…………………………………………………………….......................................
บันทึกประจำวันวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ..............๑. สิ่งที่ ได้เรียนรู้ ในวันน...
๔. ความผิ ด , ข้ อ บกพร่ อ งของตนเองที่ ไ ด้ ส ารภาพ  ในวันนี้…………………………………………………………….......................................
0               บันทึกฐานที่๑เรื่อง............................................................................
1……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................
บันทึกฐานที่๒เรื่อง.................................................................................บรรยายโดย................
……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………................................
บันทึกฐานที่๓เรื่อง.................................................................................บรรยายโดย................
……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………................................
บันทึกฐานที่๔เรื่อง.................................................................................บรรยายโดย................
……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………................................
ความประทับใจในการเข้าค่าย      ส่งเสริมจริยธรรมที่อยากจะบอกก่อนเข้าค่าย มีความรู้สึกว่า................................
บันทึกจากพระอาจารย์/อาจารย์ประจำกลุ่ม……………………………………………………………...............................................………………………………………...
0                 เพื่อนธรรม.....              ที่เข้าร่วมค่ายคุณธรรมชื่อ-สกุล..................
1ชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน.............
ชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน..............
แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต       หลังผ่านกิจกรรมแล้ว๑. ดำรงตนตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ทางทำความดี ๑๐ ประการ) ซึ่งมีหัวข้...
๑.๘ อะนะภิ ช ฌา คื อ ความไม่ คิ ด เพ่ ง เล็ งอยากได้ของของคนอื่นเขา    ๑.๙ อะพะยาบาท คือ ความไม่คิดร้ายผู้อื่นไม่คิดผู...
๓. นั บ ตั้ ง แต่ ข้ า พเจ้ า ผ่ า นกิ จ กรรมครั้ ง นี้ แ ล้ วภายในระยะเวลา ๖ เดื อ น ข้ า พเจ้ า ตั้ ง ใจที่ จ ะขอปฏิ บั ...
โดยไม่มีขาด ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว      ๗. นั บ ตั้ ง แต่ ข้ า พเจ้ า ผ่ า นกิ จ กรรมครั้ ง นี้...
นั บ ตั้ ง แต่ ข้ า พเจ้ า ผ่ า นกิ จ กรรมครั้ ง นี้ แ ล้ วภายในระยะเวลา..................วัน..................เดือน.........
๓.๕ ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก มารยาทชาวพุ ท ธและมารยาทไทย     o	าพเจ้าได้ทำแล้ว      ข้     o	งไม่ ได้ทำ แต่จะขอ...
สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม
Upcoming info
Loading in …5
×

สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม

10,394 views

Published on

สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม

Published in: Education

สมุดประจำตัวสำหรับผู้เขาค่ายคุณธรรม

 1. 1. สมุดประจำตัวสำหรับผู้เข้าค่ายคุณธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 2. สมุดประจำตัว สำหรับผู้เข้าค่ายคุณธรรม m ดของหนูค่ะ สมุ m สมุดของผมครับ ข้อมูลส่วนตัวชื่อ.............................................นามสกุล..........................................ชั้น.............................................กลุ่ม..................................................อาจารย์ประจำกลุ่ม.......................................................................ที่อยู่.................................................................................................................................................................................................................... โทรศัพท์......................................... กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 3. สมุดประจำตัวสำหรับผู้เข้าค่ายคุณธรรมผู้จัดพิมพ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมปีที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๓จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่มที่ปรึกษา ๑. นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา ๒. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ รองอธิบดีกรมการศาสนา ๓. นายพิสิทธิ์ นิรัตติวงศกรณ์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ ๔. นางสาวภัคสุจิ์ภรณ์ จิปิภพ เลขานุการกรมการศาสนาคณะทำงาน ๑. นางศรีนวล ลัภกิตโร นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ๒. นายสำรวย นักการเรียน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ๓. นางสาวอมรา ไหมพิมพ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ๔. นางสาววิภารัตน์ กอพยัคฆินทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ๕. นางสาวรักชนก ษมาสิริ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ๖. นายชนะกิจ คชชี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ๗. นางสาวภคภรณ์ อมรรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ๘. นายธนพล พรมสุวงษ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ๙. นายยอดชาย แสงศิริ นักวิชาการศาสนา๑๐. นายวีระพงษ์ ฉัตรเวทิน นักวิชาการศาสนา๑๑. นางสาวนันทิยา อายุวัฒนะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล๑๒. นางสาวนภัสวรรณ เกตุสร้อย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรูปภาพประกอบนางสาวรักษิณา ษมาสิริ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โทร. ๐-๒๔๒๒-๘๘๑๖พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ๗๙ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑ นายโชคดี ออสุวรรณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๓
 4. “...นึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติ บ้ า นเมื อ งให้ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งสื บ ต่ อ กั น มาได้ ต ลอดรอดฝั่ งประการแรก คือการที่ทุกคนคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ประการที่สอง คือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำสำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และแก่ประเทศชาติ ประการที่ ส าม คื อ การที่ ทุ ก คนประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ นความสุ จ ริ ตในกฎกติ ก าและในระเบี ย บแบบแผนโดยเท่ า เที ย มเสมอกั นประการที่สี่ คือการที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ ถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรง และมั่ น คงอยู่ ใ นเหตุ ใ นผลหากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ ยังมีพร้อมมูลอยู่ ในกายในใจของคนไทยก็มั่นใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้...” พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันศุกร์ ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
 5. รักพ่อทำตามคำสอนพ่อ คุณธรรม๔ประการ๑. เมตตาธรรม - การคิด พูด ทำ ด้วยความเมตตา มุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน๒. สามัคคีธรรม - การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชน์กัน ให้งานที่ทำ สำเร็จผล ทั้งแก่ตน แก่ผู้อื่น และ แก่ประเทศชาติ๓. สุจริตธรรม - การประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความ สุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบ แบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน๔. เที่ยงธรรม - ทำความคิ ด ความเห็ น ของตน ให้ ถู ก ต้ อ งเที่ ย งตรง และมั่ น คง อยู่ในเหตุในผล
 6. ข้อปฏิบัติ ในการอยู่ค่ายคุณธรรม ๑. ทำใจให้ ส งบ ทำ พู ด คิ ด ในสิ่ ง ที่ ดี ง ามมีประโยชน์ ๒. รักษากาย วาจา ใจ ให้สงบ สุภาพ เรียบร้อย ๓. รั ก ษากฎระเบี ย บ และรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มให้สะอาดอยู่เสมอ ๔. มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ประหยัด ๕. รู้ จั ก แสวงหาความรู้ ใช้ เ วลาว่ า งให้ เ กิ ดประโยชน์ ๖. รู้จักเคารพในสิทธิ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นให้เกียรติซึ่งกันและกัน ๗. พยายามสร้ า งความดี งดเว้ น สร้ า งบาปละอบายมุขทั้งปวง ๘. มี น้ ำ ใจ ไม่ เ ห็ น แก่ ตั ว เสี ย สละช่ ว ยเหลื องานต่าง ๆ ของส่วนรวม ๙. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดและโรงเรียน
 7. กติกาสัญญาใจ ๑. กำหนดในใจว่า “เรามาฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี” จึงควรพยายามละเว้นเรื่องต่าง ๆที่ทำให้จิตเศร้าหมอง ประคองจิตให้ถึงธรรม ๒. พยายามสำรวจตัวเอง ทั้งกาย วาจา และใจ ๓. พยายามงดการพูดคุย พูดเฉพาะความจำเป็นเท่านั้น ๔. มี ส ติ ทุ ก อิ ริ ย าบถ ให้ รู้ ตั ว ว่ า ขณะนี้ ก ำลั งทำอะไรอยู่ ๕. ลดทิ ฏ ฐิ ม านะ อั ต ตา ตั้ ง ใจรั ก ษาศี ลเจริญจิตภาวนา และใช้เมตตาให้มาก ๖. อดทนต่อความยากลำบากทุกกรณี ๗. เมื่อมีปัญหา สงสัยสิ่งใด ให้ถามพระวิทยากรหรือคณะครู ๘. แต่ ง กายสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย เก็ บ รองเท้ า ให้เป็นระเบียบในที่ที่กำหนด ๙. ช่วยกันรักษาความสะอาดที่พักทุกคน และรักษาความสะอาดสถานที่ รวมถึงการใช้ห้องน้ำ ๑๐. ห้ามสมาชิกชาย หญิง อยู่ในที่ลับสองต่อสอง
 8. ๑๑. มีมารยาทในการรับประทานอาหาร สุภาพเรียบร้อยต่อสมาชิกร่วมค่ายและบุคคลทั่วไป ๑๒. ตรงต่อเวลา และไม่ลุกออกจากห้องประชุมหรือห้องเรียนก่อนเวลา ๑๓. ขณะสวดมนต์ ไหว้พระ ฝึกสมาธิ ฟังบรรยายธรรมห้ามส่งเสียงดังเป็นอันขาด ๑๔. ห้ามนำอาหาร ขนม หรือสิ่งเสพติดต่าง ๆเข้าไปรับประทานหรือเก็บไว้ในห้อง ๑๕. ห้ามออกนอกบริเวณวัด หรือโรงเรียนที่จัดค่าย ๑๖. ห้ามนำของมีค่า โทรศัพท์มือถือ และอื่น ๆ ๑๗. ข้อวัตรปฏิบัติอื่น ๆ นอกจากนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมแก่กาลเทศะ เพศ และวัย
 9. ประโยชน์ของการสวดมนต์ การสวดมนต์ เป็นกิจที่จำเป็นและสำคัญสำหรับพุ ท ธศาสนิ ก ชน เป็ น ประเพณี นิ ย มที่ ป ฏิ บั ติ สื บ ทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน เป็นหลักปฏิบัติเบื้องต้น อันจะนำไปสู่การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคำสอนในระดับที่สูงขึ้นไป อย่างไรก็ดี การสวดมนต์มีอานิสงส์และมีคุณประโยชน์มาก ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้ ๑. ชื่ อ ว่ า ได้ เ ข้ า เฝ้ า พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ าเพราะขณะสวดมนต์ อ ยู่ นั้ น จิ ต รำลึ ก ถึ ง พระคุ ณของพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสอน และคุณความดีของพระสงฆ์สาวก ๒. ขณะที่ ส วดมนต์ อ ยู่ นั้ น จิ ต ใจจะสงบปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ๓. จิตเป็นสมาธิ เข้มแข็ง อดทน ๔. ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมในการดำรงชีวิต ๕. การสวดมนต์ ภ าวนา เป็ น การสั่ ง สมบุญบารมี จิตใจสงบ นอนหลับสบาย ไม่ฝันร้าย
 10. ๖. การสวดมนต์ เป็ น การบริ ห ารร่ า งกายอย่างหนึ่ง เช่น การยกมือ การประนมมือ การก้มกราบการเปล่ ง ออกเสี ย งทำให้ ป อดขยาย ระบบทางเดิ นหายใจดีขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันโรคภัยแก่ร่างกาย ๗. การสวดมนต์ เ ป็ น หมู่ ค ณะ ต้ อ งมี ค วามพร้ อ มเพรี ย งกั น เริ่ ม พิ ธี พ ร้ อ มกั น กราบพร้ อ มกั นสวดพร้ อ มกั น เลิ ก พร้อมกัน เป็นการสร้างระเบีย บและความสามัคคีในหมู่คณะ
 11. 10 บทสวดมนต์ประจำวัน๑. บทนมั ส การพระรั ต นตรั ย จะสวดแต่ บ าลี ห รื อมีคำแปลด้วยก็ ได้ ดังนี้อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ พระผู้มีพระภาคเจ้า,ภะคะวา, เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง, ตรัสรู้ชอบได้ โดยพระองค์เองพุทธัง ภะคะวันตัง ข้าพเจ้าขออภิวาทอะภิวาเทมิ. พระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)สวากขาโต ภะคะวะตา พระธรรม เป็นธรรมที่ธัมโม, พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว;ธัมมัง นะมัสสามิ. ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต พระสงฆ์สาวกของสาวะกะสังโฆ พระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว;
 12. 11สังฆัง นะมามิ. ข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระสงฆ์ (กราบ)๒. บทนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า ดังนี้นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคเจ้า, พระองค์นั้น;อะระหะโต, ซึ่งเป็นผู้ ไกลจากกิเลส;สัมมาสัมพุทธัสสะ. ตรัสรู้ชอบได้ โดยพระองค์เอง. (๓ ครั้ง)๓. บทไตรสรณคมน์ (การขอถึ ง พระรั ต นตรั ย เป็ นสรณะที่ระลึกนับถือ) ดังนี้พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ ที่ระลึกนับถือธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม เป็นสรณะ ที่ระลึกนับถือสังฆัง สะระณัง คัจฉามิ, ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะ ที่ระลึกนับถือ
 13. 1ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าคัจฉามิ, เป็นสรณะ ที่ระลึกนับถือ แม้ครั้งที่สองทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมคัจฉามิ, เป็นสรณะ ที่ระลึกนับถือ แม้ครั้งที่สองทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์คัจฉามิ, เป็นสรณะ ที่ระลึกนับถือ แม้ครั้งที่สองตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าคัจฉามิ, เป็นสรณะ ที่ระลึกนับถือ แม้ครั้งที่สามตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมคัจฉามิ, เป็นสรณะ ที่ระลึกนับถือ แม้ครั้งที่สามตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์คัจฉามิ, เป็นสรณะ ที่ระลึกนับถือ แม้ครั้งที่สาม
 14. 1๔. บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ๙ ประการ ดังนี้อิติปิ โส ภะคะวา เพราะเหตุอย่างนี้ ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น; ๑. อะระหัง เป็นผู้ ไกลจากกิเลส ๒. สัมมาสัมพุทโธ, เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ โดยพระองค์เอง; ๓. วิชชาจะระณะ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชา สัมปันโน, และจรณะ; ๔. สุคะโต, เป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี; ๕. โลกะวิทู, เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง; ๖. อะนุตตะโร เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษ ปุริสะทัมมะ ที่สมควรฝึกได้ สาระถิ, อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า; ๗. สัตถา เป็นครูผู้สอนของเทวดา เทวะมะนุสสานัง, และมนุษย์ทั้งหลาย; ๘. พุทโธ, เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ด้วยธรรม; ๙. ภะคะวาติ. เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้.
 15. 1๕. บทสรรเสริญพระธรรมคุณ ๖ ประการ ดังนี้ ๑. สวากขาโต พระธรรม เป็นธรรมที่ ภะคะวะตา ธัมโม, พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว; ๒. สันทิฏฐิโก, เป็นธรรมที่พึงเห็นได้ ด้วยตนเอง; ๓. อะกาลิโก, เป็นธรรมที่ให้ผลได้ ไม่จำกัดกาล; ๔. เอหิปัสสิโก, เป็นธรรมที่ควรกล่าว กะผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิด; ๕. โอปะนะยิโก, เป็นธรรมที่ควรน้อม เข้ามาใส่ตัว; ๖. ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ เป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ ได้ วิญญูหีติ. เฉพาะตน; ดังนี้.๖. บทสรรเสริญพระสังฆคุณ ๙ ประการ ดังนี้ ๑. สุปะฏิปันโน พระสงฆ์สาวกของ ภะคะวะโต พระผู้มีพระภาคเจ้า, สาวะกะสังโฆ, ปฏิบัติดีแล้ว; ๒. อุชุปะฏิปันโน พระสงฆ์สาวกของ ภะคะวะโต พระผู้มีพระภาคเจ้า, สาวะกะสังโฆ, ปฏิบัติตรงแล้ว;
 16. 1๓. ญายะปะฏิปันโน พระสงฆ์สาวกของ ภะคะวะโต พระผู้มีพระภาคเจ้า, สาวะกะสังโฆ, ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม เป็นเครื่องออกจาก ทุกข์แล้ว;๔. สามีจิปะฏิปันโน พระสงฆ์สาวกของ ภะคะวะโต พระผู้มีพระภาคเจ้า, สาวะกะสังโฆ, ปฏิบัติตามสมควรแล้ว; ยะทิทัง, ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ : จัตตาริ ปุริสะยุคานิ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ อัฏฐะ นับเป็นรายบุคคล ปุริสะปุคคะลา, ได้ ๘ บุรุษ; เอสะ ภะคะวะโต นั้นแหละ พระสงฆ์สาวกของ สาวะกะสังโฆ, พระผู้มีพระภาคเจ้า;๕. อาหุเนยโย, เป็นผู้ควรแก่สักการะ ที่เขานำมาบูชา;๖. ปาหุเนยโย, เป็นผู้ควรแก่สักการะ ที่เขาจัดไว้ต้อนรับ;๗. ทักขิเณยโย, เป็นผู้ควรรับทักษิณาทาน;๘. อัญชะลีกะระณีโย, เป็นผู้ควรทำอัญชลี;๙. อะนุตตะรัง เป็นเนื้อนาบุญของโลก ปุญญักเขตตัง ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า; โลกัสสาติ. ดังนี้.
 17. 1๗. บทแผ่เมตตา การแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมี ห ลายแบบ จะใช้ แ บบใดก็ ไ ด้ ข อเพี ย งให้ มี จิ ต สงบเปี่ ย มด้ ว ยความเมตตาแล้ ว แผ่ ไ ปก็ ใ ช้ ไ ด้ สำหรั บ บทแผ่เมตตา มีดังนี้ บทแผ่เมตตา สัพเพ สัตตา, สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ ตาย, ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น; อะเวรา, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลย; อัพยาปัชฌา, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้พยาบาท เบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย; อะนีฆา, จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด, อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย; สุขี อัตตานัง จงมีความสุขกาย สุขใจ, ปะริหะรันตุ. รักษาตนให้ พ้นจากทุกข์ภัย, ทั้งสิ้นเถิด.
 18. 1๘. การน้อมรำลึกถึงผู้มีพระคุณ เมื่อแผ่เมตตาแล้วพึงตั้งใจระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา แล้วกราบตั้งมือ ๑ ครั้ง จากนั้นระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลาย แล้วกราบอีกครั้งหนึ่ง ครั้นแล้วกราบพระรัตนตรัยแบบเบญจางคประดิษฐ์(ตามเพศ ๓ ครั้ ง ) ขณะหมอบกราบพึ ง ระลึ ก ถึ งคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งดังกล่าวแล้ว เป็นอันเสร็จพิธีสวดมนต์ประจำวันและก่อนนอน การสวดมนต์ก่อนนอนนี้ ชาวพุทธผู้เคร่งครัดในพระศาสนาจะสั่ ง สอนบุ ต รหลานของตนให้ ป ฏิ บั ติเป็นนิสัยในกิจวัตรประจำวัน เพราะจะเป็นผลให้ลูกหลานของตนเป็นคนดี มีอารมณ์เยือกเย็นและกตัญญูรู้คุณเนื่องจากมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นเอง ชาวพุ ท ธนอกจากจะสวดมนต์ ป ระจำวั น และก่อนนอนแล้ว บางคนอาจจะบูชาพระและสวดมนต์เป็นกรณีพิเศษ เช่น ในขณะเกิดความไม่สบายใจหรือก่อนจะตัดสินใจแก้ปัญหาสำคัญ ๆ ทั้งนี้เพื่อให้จิตสงบความไม่สบายใจจะหายไป ทำให้มีสติสามารถตัดสินใจได้ดี
 19. 1 คำอาราธนาศีล๕มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย, ติสรเณน สห, ปญฺจสีลานิ ยาจาม.มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ, ติสะระเณนะสะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.ข้ า แต่ ท่ า นผู้ เ จริ ญ ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลาย, ขอศี ล ๕พร้อมด้วยไตรสรณคมน์ เพื่อต้องการรักษาเป็นข้อ ๆทุติยมฺปิ มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย, ติสรเณนสห, ปญฺจ สีลานิ ยาจาม.ทุ ติ ยั ม ปิ มะยั ง ภั น เต วิ สุ ง วิ สุ ง รั ก ขะณั ต ถายะติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.ข้ า แต่ ท่ า นผู้ เ จริ ญ ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลาย ขอศี ล ๕พร้อมด้วยไตรสรณคมน์ เพื่อต้องการรักษาเป็นข้อ ๆแม้ครั้งที่ ๒ ฯตติยมฺปิ มยํ ภนฺเต วิสุํ วิสุํ รกฺขณตฺถาย, ติสรเณนสห, ปญฺจ สีลานิ ยาจาม.ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ,ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ.ข้ า แต่ ท่ า นผู้ เ จริ ญ ข้ า พเจ้ า ทั้ ง หลาย ขอศี ล ๕พร้อมด้วยไตรสรณคมน์ เพื่อต้องการรักษาเป็นข้อ ๆแม้ครั้งที่ ๓ ฯ
 20. 1 คำอาราธนาพระปริตรวิ ป ตฺ ติ ป ฏิ พ าหาย สพฺ พ สมฺ ป ตฺ ติ สิ ท ธิ ย า, สพฺ พ ทุ ก ขวินาสาย ปริตฺตํ พฺรูถ มงฺคลํ.วิ ปั ต ติ ป ะฏิ พ าหายะ สั พ พะสั ม ปั ต ติ สิ ท ธิ ย า, สั พ พะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง.ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย จงสวดพระปริตรอันเป็นมงคลเพื่ อ ป้ อ งกั น ความวิ บั ติ , เพื่ อ ความสำเร็ จ แห่ ง สมบั ติทั้งปวง, เพื่อความพินาศไปแห่งทุกข์ทั้งปวง ฯวิ ป ตฺ ติ ป ฏิ พ าหาย สพฺ พ สมฺ ป ตฺ ติ สิ ท ธิ ย า, สพฺ พ ภยวินาสาย ปริตฺตํ พรูถ มงฺคลํ.วิ ปั ต ติ ป ะฏิ พ าหายะ สั พ พะสั ม ปั ต ติ สิ ท ธิ ย า, สั พ พะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง.ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย จงสวดพระปริตรอันเป็นมงคลเพื่ อ ป้ อ งกั น ความวิ บั ติ , เพื่ อ ความสำเร็ จ แก่ ส มบั ติทั้งปวง, เพื่อความพินาศไปแห่งภัยทั้งปวง ฯ
 21. 0วิ ป ตฺ ติ ป ฏิ พ าหาย สพฺ พ สมฺ ป ตฺ ติ สิ ท ธิ ย า, สพฺ พ โรควินาสาย ปริตฺตํ พรูถ มงฺคลํ.วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา, สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง.ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย จงสวดพระปริตรอันเป็นมงคลเพื่ อ ป้ อ งกั น ความวิ บั ติ , เพื่ อ ความสำเร็ จ แห่ ง สมบั ติทั้งปวง, เพื่อความพินาศไปแห่งโรคทั้งปวง ฯ
 22. 1 คำอาราธนาธรรมพฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ,กตฺอญฺชลี อนฺธิวรํ อยาจถ,สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา,เทเสตุ, ธมฺมํ อนุกมฺปิมํ ปชํ.พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหัมปะติ,กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยาจะถะ,สันตีธะ สัตตาปปะระชักขะชาติกา,เทเสตุ, ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง.ท้าวสหัมบดีพรหม ผู้เป็นใหญ่แห่งโลก ได้กระทำอัญชลีทู ล อาราธนาพระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า ผู้ ป ระเสริ ฐ ว่ าสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสเบาบางมีอยู่ในโลกนี้ ขอพระองค์ทรงแสดงธรรมอนุเคราะห์หมู่ชนนี้เถิด ฯ
 23. หลักธรรมในชีวิตประจำวัน ๑. รั ก ษาศี ล คื อ ความประพฤติ ดี หรื อประพฤติชอบทางกายและวาจา การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย เป็นพื้นฐานของการทำความดีทุกอย่างบุ ค คลควรได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ค วบคู่ กั บ การรั ก ษาศี ลด้วยเหตุว่าผู้มีศีลย่อมเป็นบ่อเกิดของคุณธรรมต่าง ๆจะนำพาและเป็ น แนวทางแห่ ง การทำความดี และจรรโลงชีวิต ส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข การประพฤติปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น คุ ณ งามความดี เพื่ อ ความสงบสุ ข ของตนเองและสั ง คม ได้ แ ก่ ศี ล ๕ (เบญจศี ล ) และธรรม ๕ (เบญจธรรม)ศีลข้อที่ เบญจศีล เบญจธรรม๑. ปาณาติปาตา เว้นจาก เมตตา เวรมณี การปลงชีวิต และกรุณา ฆ่า ประทุษร้าย ความรัก ปรารถนาให้มี ความสุข๒. อทินฺนาทานา เว้นจาก สัมมาอาชีวะ เวรมณี การถือเอาของ การหาเลี้ยงชีพ ที่เขามิได้ ให้ ทางสุจริต ลัก โกง ละเมิด
 24. ๓. กาเมสุ เว้นจาก กามสังวร มิจฺฉาจารา ประพฤติผิด สำรวมระวัง เวรมณี ในกาม รู้จักยับยั้ง ควบคุมตนใน ทางกามารมณ์๔. มุสาวาทา เว้นจาก สัจจะ เวรมณี การพูดเท็จ มีความซื่อสัตย์ โกหก หลอกลวง ซื่อตรง๕. สุราเมรยมชฺช เว้นจาก สติสัมปชัญญะ ปมาทฏฺฐฺานา การดื่มน้ำเมา คือ ระลึกได้และ เวรมณี สุรา และเมรัย รู้ตัวอยู่เสมอ ๒. ปฏิบัติตนอยู่ในศีล ๕ คุณธรรม ๔ ประการพระบรมราโชวาท ๔ ประการ น้ อ มนำปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ถวายเป็ น พุ ท ธบู ช า และถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา๕ ธันวาคม
 25. บันทึกประจำวันวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ..............๑. สิ่งที่ ได้เรียนรู้ ในวันนี้……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................๒. ความประทับใจในวันนี้……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................๓. ข้อคิดที่เราได้รับในวันนี้……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 26. ๔. ความผิ ด , ข้ อ บกพร่ อ งของตนเองที่ ไ ด้ ส ารภาพ ในวันนี้……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................๕. มโนปณิธาน (ความตั้งใจที่จะทำในวันนี้)……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................๖. อื่น ๆ ที่ควรบันทึก……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 27. บันทึกประจำวันวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ..............๑. สิ่งที่ ได้เรียนรู้ ในวันนี้……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................๒. ความประทับใจในวันนี้……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................๓. ข้อคิดที่เราได้รับในวันนี้……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 28. ๔. ความผิ ด , ข้ อ บกพร่ อ งของตนเองที่ ไ ด้ ส ารภาพ ในวันนี้……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................๕. มโนปณิธาน (ความตั้งใจที่จะทำในวันนี้)……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................๖. อื่น ๆ ที่ควรบันทึก……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 29. บันทึกประจำวันวันที่.............เดือน....................................พ.ศ. ..............๑. สิ่งที่ ได้เรียนรู้ ในวันนี้……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................๒. ความประทับใจในวันนี้……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................๓. ข้อคิดที่เราได้รับในวันนี้……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 30. ๔. ความผิ ด , ข้ อ บกพร่ อ งของตนเองที่ ไ ด้ ส ารภาพ ในวันนี้……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................๕. มโนปณิธาน (ความตั้งใจที่จะทำในวันนี้)……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................๖. อื่น ๆ ที่ควรบันทึก……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 31. 0 บันทึกฐานที่๑เรื่อง.................................................................................บรรยายโดย.................................................................... ข้อคิดที่ ได้คือ…………………………………………………………......……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 32. 1……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 33. บันทึกฐานที่๒เรื่อง.................................................................................บรรยายโดย.................................................................... ข้อคิดที่ ได้คือ…………………………………………………………......……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 34. ……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 35. บันทึกฐานที่๓เรื่อง.................................................................................บรรยายโดย.................................................................... ข้อคิดที่ ได้คือ…………………………………………………………......……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 36. ……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 37. บันทึกฐานที่๔เรื่อง.................................................................................บรรยายโดย.................................................................... ข้อคิดที่ ได้คือ…………………………………………………………......……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 38. ……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 39. ความประทับใจในการเข้าค่าย ส่งเสริมจริยธรรมที่อยากจะบอกก่อนเข้าค่าย มีความรู้สึกว่า.......................................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................ระหว่างเข้าค่าย มีความรู้สึกว่า................................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................หลังจากเข้าค่ายแล้ว มีความรู้สึกว่า......................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................
 40. บันทึกจากพระอาจารย์/อาจารย์ประจำกลุ่ม……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………...............................................……………………………………………………………............................................... ลงชื่อ......................................................ลายเซ็น พระอาจารย์/อาจารย์ประจำกลุ่ม
 41. 0 เพื่อนธรรม..... ที่เข้าร่วมค่ายคุณธรรมชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน.............................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................................................ชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน.............................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................................................ชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน.............................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................................................
 42. 1ชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน.............................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................................................ชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน.............................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................................................ชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน.............................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................................................ชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน.............................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................................................
 43. ชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน.............................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................................................ชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน.............................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................................................ชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน.............................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................................................ชื่อ-สกุล..............................................................................................โรงเรียน.............................................................................................ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................................................
 44. แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลังผ่านกิจกรรมแล้ว๑. ดำรงตนตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ (ทางทำความดี ๑๐ ประการ) ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ ๑.๑ ปาณาติ ป าตา เวระมณี คื อ เว้ น จากการปลงชีวิต ไม่ฆ่าหรือทรมานทั้งคนและสัตว์ ๑.๒ อะทินนาทานา เวระมณี คือ เว้นจากการลักขโมย หรือถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ ได้ให้ ๑.๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวระมณี คือ เว้นจากการประพฤติ ผิ ด ในกาม เว้ น ไม่ ยุ่ ง เกี่ ย วเชิ ง ชู้ ส าวกั บ หญิ ง ชายที่ มี ส ามี ภรรยา พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองคอยเลี้ยงดูอยู่ ๑.๔ มุสาวาทา เวระมณี คือ เว้นจากพูดเท็จเว้นพูดผิดจากความเป็นจริง ๑.๕ ปิสุณายะ วาจายะ เวระมณี คือ เว้นจากการพูดยุยงให้คนแตกสามัคคี ๑.๖ ผะรุสายะ วาจายะ เวระมณี คือ เว้นจากพูดคำหยาบ เว้นพูดคำไม่สุภาพ ๑.๗ สัมผัปปะลาปา เวระมณี คือ เว้นจากพู ด เพ้ อ เจ้ อ เว้ น พู ด ถ้ อ ยคำอั น หาประโยชน์ ไม่ ได้เว้นพูดพล่ามไร้สาระ
 45. ๑.๘ อะนะภิ ช ฌา คื อ ความไม่ คิ ด เพ่ ง เล็ งอยากได้ของของคนอื่นเขา ๑.๙ อะพะยาบาท คือ ความไม่คิดร้ายผู้อื่นไม่คิดผูกจองเวรจ้องจะทำร้ายหรือหาเรื่องผู้อื่น ๑.๑๐ สัมมาทิฏฐิ คือ มีความคิดความเห็นชอบถูกต้องตามคลองธรรม เชื่อในสิ่งที่ถูก รู้จักดี รู้จักชั่วรู้จักแยกแยะถูกผิด มีความคิดอยู่ในกรอบของศีลธรรม ข้ า พเจ้ า มี ก ารวางแผนในการดำเนิ น ชี วิ ตตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการข้างต้น ดังนี้ ๑. นั บ ตั้ ง แต่ ข้ า พเจ้ า ผ่ า นกิ จ กรรมครั้ ง นี้ แ ล้ วข้าพเจ้าจะขอปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการข้อที่......................................รวมทั้งหมด..........ข้อ ทุกวันโดยไม่มีขาด ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ๒. นั บ ตั้ ง แต่ ข้ า พเจ้ า ผ่ า นกิ จ กรรมครั้ ง นี้ แ ล้ วภายในระยะเวลา ๑ เดื อ น ข้ า พเจ้ า ตั้ ง ใจที่ จ ะขอปฏิ บั ติ ต ามหลั ก กุ ศ ลกรรมบถ ๑๐ ประการข้อที่......................................รวมทั้งหมด..........ข้อ ทุกวันโดยไม่มีขาด ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว
 46. ๓. นั บ ตั้ ง แต่ ข้ า พเจ้ า ผ่ า นกิ จ กรรมครั้ ง นี้ แ ล้ วภายในระยะเวลา ๖ เดื อ น ข้ า พเจ้ า ตั้ ง ใจที่ จ ะขอปฏิ บั ติ ต ามหลั ก กุ ศ ลกรรมบถ ๑๐ ประการข้อที่......................................รวมทั้งหมด..........ข้อ ทุกวันโดยไม่มีขาด ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ๔. นั บ ตั้ ง แต่ ข้ า พเจ้ า ผ่ า นกิ จ กรรมครั้ ง นี้ แ ล้ วภายในระยะเวลา ๑ ปี ข้ า พเจ้ า ตั้ ง ใจที่ จ ะขอปฏิ บั ติ ต ามหลั ก กุ ศ ลกรรมบถ ๑๐ ประการข้อที่......................................รวมทั้งหมด..........ข้อ ทุกวันโดยไม่มีขาด ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ๕. นั บ ตั้ ง แต่ ข้ า พเจ้ า ผ่ า นกิ จ กรรมครั้ ง นี้ แ ล้ วภายในระยะเวลา ๒ ปี ข้ า พเจ้ า ตั้ ง ใจที่ จ ะขอปฏิ บั ติ ต ามหลั ก กุ ศ ลกรรมบถ ๑๐ ประการข้อที่......................................รวมทั้งหมด..........ข้อ ทุกวันโดยไม่มีขาด ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ๖. นั บ ตั้ ง แต่ ข้ า พเจ้ า ผ่ า นกิ จ กรรมครั้ ง นี้ แ ล้ วภายในระยะเวลา ๓ ปี ข้ า พเจ้ า ตั้ ง ใจที่ จ ะขอปฏิ บั ติ ต ามหลั ก กุ ศ ลกรรมบถ ๑๐ ประการข้อที่......................................รวมทั้งหมด..........ข้อ ทุกวัน
 47. โดยไม่มีขาด ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว ๗. นั บ ตั้ ง แต่ ข้ า พเจ้ า ผ่ า นกิ จ กรรมครั้ ง นี้ แ ล้ วภายในระยะเวลา ๑๐ ปี ข้ า พเจ้ า ตั้ ง ใจที่ จ ะขอปฏิ บั ติ ต ามหลั ก กุ ศ ลกรรมบถ ๑๐ ประการข้อที่......................................รวมทั้งหมด..........ข้อ ทุกวันโดยไม่มีขาด ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว๒. ดำรงตนงดเว้ น จากการเกี่ ย วข้ อ งกั บ อบายมุ ข๖ ประการ (เหตุ แ ห่ ง ความฉิ บ หาย ๖ ประการ)ซึ่งมีหัวข้อดังนี้ ๒.๑ เป็นนักเลงสุรา เป็นนักดื่ม ๒.๒ ชอบเที่ยวกลางคืน คือ เป็นนักเลงหญิงนักเที่ยวผู้หญิง ๒.๓ ชอบเที่ ย วดู ฟั ง ร้ อ ง ในการละเล่ นจนไม่สนใจการงาน ๒.๔ เป็นนักการพนัน ๒.๕ คบหาคนชั่ว สมาคมกับคนใจบาปหยาบช้า ๒.๖ เกียจคร้านการทำงาน
 48. นั บ ตั้ ง แต่ ข้ า พเจ้ า ผ่ า นกิ จ กรรมครั้ ง นี้ แ ล้ วภายในระยะเวลา..................วัน..................เดือน....................ปีข้ า พเจ้ า ตั้ ง ใจที่ จ ะขอปฏิ บั ติ ต นงดเว้ น จากอบายมุ ข๖ ประการทุ ก ข้ อ ทุ ก วั น โดยไม่ มี ข าด ขอความสุ ขความเจริญจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว๓. ดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ๓.๑ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอย่างน้อยสัปดาห์ละ๑ ครั้ง พเจ้าได้ทำแล้ว o ข้า o งไม่ ได้ทำ แต่จะขอแก้ ไขปรับปรุงตัวเอง ยั ๓.๒ ช่วยงานคุณครูและทางโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง o าพเจ้าได้ทำแล้ว ข้ o งไม่ ได้ทำ แต่จะขอแก้ ไขปรับปรุงตัวเอง ยั ๓.๓ ช่ ว ยงานในชุ ม ชน/หมู่ บ้ า นของตนเองอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง o าพเจ้าได้ทำแล้ว ข้ o งไม่ ได้ทำ แต่จะขอแก้ ไขปรับปรุงตัวเอง ยั ๓.๔ ช่วยเหลือเพื่อนในยามที่เดือดร้อน ในสิ่งที่ถูกต้อง o าพเจ้าได้ทำแล้ว ข้ o งไม่ ได้ทำ แต่จะขอแก้ ไขปรับปรุงตัวเอง ยั
 49. ๓.๕ ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก มารยาทชาวพุ ท ธและมารยาทไทย o าพเจ้าได้ทำแล้ว ข้ o งไม่ ได้ทำ แต่จะขอแก้ ไขปรับปรุงตัวเอง ยั ๓.๖ ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตย o าพเจ้าได้ทำแล้ว ข้ o งไม่ ได้ทำ แต่จะขอแก้ ไขปรับปรุงตัวเอง ยั
Свадебное платье www.salon-svadebny.com.ua
www.profvest.com/2017/09/bet8-limited-hyip-otzivi-obzor.html

У нашей фирмы интересный интернет-сайт с информацией про overwatch reaper costume for sale http://designedby3d.com

×