Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ฝ่ ายพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมนักเรียน                             วิสยทัศน์คือ: มุ่งมัน พัฒนา ...
Upcoming info
Loading in …5
×

เอกสารออกนอกบริเวณโรงเรียน 1 2554

4,123 views

Published on

เอกสารสำหรับงานพัฒนาผู้เรียน

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เอกสารออกนอกบริเวณโรงเรียน 1 2554

 1. 1. ฝ่ ายพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมนักเรียน วิสยทัศน์คือ: มุ่งมัน พัฒนา วินย เคารพ อดทน และจิตสาธารณะ ั ่ ั โทรศัพท์ 0-3873-7592-3 ต่อ 14, www.j-bac.ac.th ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน วันที่...............เดือน.........................................พ.ศ. ............................ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................นักเรี ยนระดับชั้น  ปวช................. ปวส...................ขออนุญาตออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนเนื่องจาก.............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ........................ซึ่ งในการขออนุญาตครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้ เวลาไป.........................น.เวลากลับ..........................น. ลงชื่อ.............................................ผูขออนุญาต ลงชื่อ...........................................ครู ที่ปรึ กษา ้ /ครู ฝ่ายพัฒนาผูเ้ รี ยน ลงชื่อ................................................ครูเวรประจาวัน ลงชื่อ................................................ครู ฝ่ายพัฒนาผูเ้ รี ยน **ในกรณีฉุกเฉินสามารถให้ ครู ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน รองผู้อานวยการหรือผู้อานวยการท่ านใดท่ านหนึ่งพิจารณาอนุญาต**ลงชื่อ................................................ครู ฝ่ายพัฒนาผูเ้ รี ยน ลงชื่อ...............................................รองผูอานวยการ/ผูอานวยการ ้ ้ หมายเหตุ ฉุกเฉิ น หมายถึง เจ็บป่ วย ประสบอุบติเหตุ ร้ายแรง,ผูปกครองมารับ ั ้ ฝ่ ายพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมนักเรียน ั ่ ่ วิสยทัศน์คือ: มุงมัน พัฒนา วินย เคารพ อดทน และจิตสาธารณะ ั โทรศัพท์ 0-3873-7592-3 ต่อ 14, www.j-bac.ac.th ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน วันที่...............เดือน.........................................พ.ศ. ............................ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................นักเรี ยนระดับชั้น  ปวช................. ปวส...................ขออนุญาตออกนอกบริ เวณโรงเรี ยนเนื่องจาก.............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................. ........................ซึ่ งในการขออนุญาตครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้ เวลาไป.........................น.เวลากลับ..........................น. ลงชื่อ.............................................ผูขออนุญาต ลงชื่อ...........................................ครู ที่ปรึ กษา ้ /ครู ฝ่ายพัฒนาผูเ้ รี ยน ลงชื่อ................................................ครูเวรประจาวัน ลงชื่อ................................................ครู ฝ่ายพัฒนาผูเ้ รี ยน **ในกรณีฉุกเฉินสามารถให้ ครู ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน รองผู้อานวยการหรือผู้อานวยการท่ านใดท่ านหนึ่งพิจารณาอนุญาต**ลงชื่อ................................................ครู ฝ่ายพัฒนาผูเ้ รี ยน ลงชื่อ...............................................รองผูอานวยการ/ผูอานวยการ ้ ้ หมายเหตุ ฉุกเฉิ น หมายถึง เจ็บป่ วย ประสบอุบติเหตุ ร้ายแรง,ผูปกครองมารับ ั ้
ソース

https://designedby3d.com/

Был найден мной классный веб сайт со статьями про Meizu U10 https://topobzor.info

×