Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๑ ความรู้ ทวไปเกียวกับวรรณคดีและวรรณกรรม
ั่
่
สมัย...
๑๑. สุ ภาษิตพระร่ วงปรากฏหลักฐานเก่ าแก่
จารึกไว้ ที่ผนังระเบียงวัดใด
ก วัดบวรนิเวศ
ข วัดสุ ทศนเทพวราราม
ั
ค วัดพระศรี รัต...
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๒ อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
คาชี้แจง เลือกคาตอบที่ ถกต้ องที่ สุดเพียงคาตอ...
๘. ตัวละครใดมีบุคลิกลักษณะของการมีความรู้ สึกผิดชอบชั่วดีและควรยึดถือ เป็ นแบบอย่ าง
ก ท้าวดาหา
ค อิเหนา
ข จินตะหรา
ง ท้าว...
๑๔. อิเหนายอมยกทัพไปป้ องกันเมืองดาหา เพราะเหตุใดสาคัญที่สุด
ก เกรงอาญาของบิดา
ข เห็นแก่ชื่อเสี ยงของวงศ์เทวา
ค เห็นว่าตนเ...
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๓ นิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐
คาชี้แจง เลือกคาตอบที่ ถกต้ องที่ สุดเพียงคาตอบเด...
๘. “ข้ าศึกมีกาลังมากและชานาญการศึก ใช้ ทั้งทองคาแลเหล็กเป็ นอาวุธ”
ข้ อความที่พมพ์ ตวหนามีความหมายตร กับข้ อใด
ิ ั
ก สร้า...
๑๔. คาว่ า “เขื่อง” มีความหมายเหมือนกับ คาในข้ อใด
ก วางโต
ค วางอํานาจ
ข ใหญ่โต
ง เล็ก ๆ น้อย ๆ
๑๕. พระวิกรมาทิตย์ ได้ รับ...
Upcoming info
Loading in …5
×

pretest - postest

17,497 views

Published on

แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนวิชาภาษาไทย ม.4

Published in: Education
  • Be the first to comment

pretest - postest

  1. 1. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๑ ความรู้ ทวไปเกียวกับวรรณคดีและวรรณกรรม ั่ ่ สมัยสุ โขทัยและอยุธยาตอนต้ น คาชี้แจง เลือกคาตอบที่ ถูกต้ องที่ สุดเพียงคาตอบเดียว ๑. วรรณคดีสโมสรจัดตั้งขึนในสมัยใด ้ ก รัชกาลที่ ๒ ค รัชกาลที่ ๕ ข รัชกาลที่ ๔ ง รัชกาลที่ ๖ ๒. ข้ อใดไม่ ใช่ ลกษณะเด่ นของวรรณคดี ั ก มีความไพเราะ ข มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกกันทัวไป ั ่ ค ทําให้เกิดอารมณ์คล้อยตาม ง แต่งถูกต้องตามรู ปแบบคําประพันธ์ ๓. ข้ อใดเป็ นลักษณะของวรรณกรรมไทย ดั้งเดิม ก แนวคิดเป็ นแบบสัจจนิยม ข เนื้อเรื่ องเป็ นเรื่ องใกล้ตว เชิงวิเคราะห์ ้ วิจารณ์ ค ไม่มีโครงสร้างที่เป็ นแบบแผนแน่นอน ง มุ่งให้คุณค่าทางอารมณ์และสร้างศรัทธา มากกว่าปัญญา ๔. การวิจารณ์ วรรณคดีวรรณกรรมต้ อง พิจารณาจากองค์ ประกอบใด ก รู ปแบบ ค ภาษา ข เนื้อหา ง ถูกทุกข้อ ๕. ข้ อใดไม่ ใช่ องค์ ประกอบของเนือหาในงาน ้ ประพันธ์ ก โครงเรื่ อง ข ตัวละคร ค ลักษณะคําประพันธ์ ง บทเจรจาหรื อรําพึงรําพัน ๖. ข้ อใดไม่ ใช่ ลกษณะของวรรณคดีสมัย ั สุ โขทัย ก ได้รับอิทธิ พลมาจากประเทศตะวันตก ข เป็ นวรรณคดีประยุกต์ไม่ได้มุ่งความ บันเทิง ค บรรยายสภาพบ้านเมือง วัฒนธรรม สังคม ง มีคาไทยโบราณ บาลีสนสกฤตและเขมร ํ ั ่ ปะปนอยูมาก ๗. อักษรไทยที่พ่อขุนรามคาแหงทรงคิด ประดิษฐ์ เรียกว่ าอะไร ก ลายจารึ ก ค ศิลาจารึ ก ข ลายสื อไท ง จารึ กไท ๘. ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ด้ านที่ ๑ มีเนือหา ้ กล่ าวถึงเรื่องใด ก การปกครอง ข สภาพบ้านเมือง ค การประดิษฐ์อกษรไทย ั ง พระราชประวัติของพ่อขุนรามคําแหง ๙. “ไตรภูมพระร่ วง” มีชื่อเดิมว่ าอย่ างไร ิ ก เตภูมิกถา ค ไตรภูมิถา ข เตภูมิพระร่ วง ง ถูกทั้งข้อ ก และ ค ๑๐. ใครเป็ นผู้เปลียนชื่อใหม่ ว่า “ไตรภูมิ่ พระร่ วง” ก พระยาลิไทย ข พระมหาช่วย ค พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ง กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
  2. ๑๑. สุ ภาษิตพระร่ วงปรากฏหลักฐานเก่ าแก่ จารึกไว้ ที่ผนังระเบียงวัดใด ก วัดบวรนิเวศ ข วัดสุ ทศนเทพวราราม ั ค วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ๑๖. ตารับท้ าวศรีจุฬาลักษณ์ มีอทธิพลต่ อ ิ วรรณคดีเรื่องใด ก นิราศเดือน ข กาพย์เห่เรื อ ค นิราศพระบาท ง พระราชพิธีสิบสองเดือน ๑๒. วรรณคดีเรื่องใดที่แต่ งขึนเพือสั่ งสอนให้ ้ ่ ประชาชนรู้ จกบาปบุญคุณโทษ ั ก ไตรภูมิพระร่ วง ข สุ ภาษิตพระร่ วง ค มหาชาติคาหลวง ํ ง ลิลิตโองการแช่งนํ้า ๑๓. ไตรภูมพระร่ วงมีเนือเรื่องกล่ าวถึงเรื่องใด ิ ้ ก นรกภูมิ ข โลกภูมิ ค สวรรค์ภูมิ ง กามภูมิ รู ปภูมิ อรู ปภูมิ ๑๔. ข้ อใดเป็ นความมุ่งหมายการแต่ งตารับ ท้ าวศรีจุฬาลักษณ์ ก เพื่อยกย่องนางนพมาศ ข เพื่อเล่าประวัตินางนพมาศ ค เพื่อยอพระเกียรติพระร่ วงเจ้า ง เพื่อกล่าวถึงวัฒนธรรมด้านประเพณี ที่ ปฏิบติกนในสมัยสุ โขทัย ั ั ๑๕. ตารับท้ าวศรีจุฬาลักษณ์ มีลกษณะ ั การแต่ งอย่ างไร ก เป็ นคําฉันท์ ข เป็ นโคลงสี่ สุภาพ ค เป็ นร้อยแก้วแบบเก่า ง เป็ นร้อยแก้วที่มีกลอนแทรก ๑๗. ข้ อใดเป็ นสาเหตุให้ วรรณคดีสมัยอยุธยา ตอนต้ นไม่ ค่อยเจริญรุ่ งเรือง ก บ้านเมืองไร้กวีนกปราชญ์ ั ข พระมหากษัตริ ยไม่ทรงสนับสนุน ์ ค มีวรรณคดีเก่าตกทอดมามากมาย ง บ้านเมืองเกิดศึกสงครามบ่อยครั้ง ๑๘. ข้ อใดเป็ นลักษณะคาประพันธ์ ที่ไม่ พบ หลักฐานว่ ามีในวรรณคดีสาคัญสมัย อยุธยาตอนต้ น ก ฉันท์ ค กลอน ข กาพย์ ง ลิลิต ๑๙. ลิลตโองการแช่ งน้าเกียวข้ องกับเรื่องใด ิ ่ ก พิธีธงชัยเฉลิมพล ข พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ค พิธีสวนสนามของทหาร ง พิธีถือนํ้าพระพิพฒน์สตยา ั ั ๒๐. เนือเรื่องของลิลตยวนพ่ ายกล่ าวถึง ้ ิ สงครามระหว่ างชาติใด ก ไทย–พม่า ข ไทย–เขมร ค ล้านนา–ขอม ง ไทย–ล้านนา
  3. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๒ อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง คาชี้แจง เลือกคาตอบที่ ถกต้ องที่ สุดเพียงคาตอบเดียว ู ๑. เหตุใดบทละครเรื่ อง อิเหนา จึงได้ รับการ ยกย่ องจากวรรณคดีสโมสรว่ าเป็ นยอดแห่ ง กลอนบทละครรา ก ใช้ภาษาสละสลวย เสริ มจินตนาการ ข แฝงคุณค่าด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ค เนื้อหาสอดคล้องกับการแสดงนาฏศิลป์ ง ถูกทุกข้อ ๒. เนือเรื่องของบทละครเรื่อง อิเหนา มีเค้ า ความจริงจากประวัตศาสตร์ ชาติใด ้ ิ ก ชวา ค เขมร ข มอญ ง มลายู ๓. รัชกาลที่ ๒ ทรงพระราชนิพนธ์ บทละคร เรื่อง อิเหนา โดยดาเนินเรื่องตามวรรณกรรมเรื่องใด ก ดาหลัง ข อิเหนาเล็ก ค อิเหนาใหญ่ ง นิทานปั นหยี ๔. บทละครเรื่อง อิเหนา ใช้ เล่ นละครประเภท ใด ก ละครใน ค ละครชาตรี ข ละครนอก ง ละครดึกดําบรรพ์ ๕. ข้ อใดกล่ าวถูกต้ องเกียวกับละครใน ่ ก ผูแสดงเป็ นหญิงล้วน ้ ข ผูแสดงมีท้ งนางในและชาวบ้าน ้ ั ่ ค ผูแสดงเป็ นชายและหญิงที่อยูใน พระราชวัง ้ ง เป็ นการแสดงที่ให้ประชาชนเข้ามาชม ภายในพระราชวัง ๖. แนวคิดสาคัญของเรื่อง อิเหนา คือข้ อใด ก ใครดีใครได้ ข รักษาสัตย์ยิ่งชีพ ค ที่ใดมีรักที่นนมีทุกข์ ั่ ง ธรรมะย่อมคุมครองผูประพฤติธรรม ้ ้ ๗. ข้ อใดไม่ ใช่ ตวละครที่ปรากฏในเรื่อง ั อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ก สี ยะตรา ข หมันหยา ค วิหยาสะกํา ง สังคามาระตา
  4. ๘. ตัวละครใดมีบุคลิกลักษณะของการมีความรู้ สึกผิดชอบชั่วดีและควรยึดถือ เป็ นแบบอย่ าง ก ท้าวดาหา ค อิเหนา ข จินตะหรา ง ท้าวกุเรปัน ๙. “ถึงว่ ากษัตริ ย์ท้ ังสี่ กรุ ง จะมาช่ วยรบพุ่ง เป็ นศึกใหญ่ ” ข้ อใดไม่ ตรงความหมายกับ คาที่พมพ์ ตวหนา ิ ั ก ดาหา ข กาหลัง ค มะเดหวี ง สิ งหัดส่ าหรี อ่ านข้ อความต่ อไปนีแล้ วตอบคาถาม ข้ อ๑๐–๑๑ ้ จนลูกเราร้ างคู่ตนาหงัน ุ ไปหลงรั กผูกพันมันหมาย ่ จะให้ ชิงผัวเขาเอาเดียวดาย ช่ างไม่ อายไพร่ ฟ้าประชาชน ๑๐. ใครเป็ นตัวการที่ทาให้ เกิดเหตุการณ์ ตาม คากล่ าวนี้ ก ท้าวดาหา ค ท้าวหมันหยา ข ท้าวกุเรปัน ง ท้าวกะหมังกุหนิ ง ๑๑. “ลูกเรา” หมายถึงใคร ก อิเหนา ค จินตะหรา ข บุษบา ง วิหยาสะกํา ๑๒. แต่ การศึกครั้ งนีไม่ ควรเป็ น ้ เกิดเข็ญเพราะลูกอัปลักษณ์ จะมีค่ ูผ้ ูชายก็ไม่ รัก จึ งหั กให้ สาสมใจ บทร้ อยกรองนีผ้ ูกล่ าวมีความประสงค์ ใด เป็ นสาคัญ ้ ก ระบายความน้อยใจ ข อ้อนวอนขอความเห็นใจ ค ตัดพ้อต่อว่าให้เห็นว่าแค้นใจ ง ประชดประชันด้วยความเจ็บปวด ๑๓. ประการหนึ่งถ้ าว่ าช้ าวันไป ทัพใหญ่ จะมาพร้ อมยังดาหา จะต้ องหั กหนักมือโยธา เห็นจะยากยิ่งกว่ านีไป ้ บทร้ อยกรองนีแสดงถึงอุปนิสัยของผู้พูด ้ อย่ างไร ่ ก กระตือรื อร้น ข ไม่ประมาท ค ไม่ยอท้อ ง มองการณ์ไกล
  5. ๑๔. อิเหนายอมยกทัพไปป้ องกันเมืองดาหา เพราะเหตุใดสาคัญที่สุด ก เกรงอาญาของบิดา ข เห็นแก่ชื่อเสี ยงของวงศ์เทวา ค เห็นว่าตนเองเป็ นต้นเหตุแห่ งสงคราม ั ง เห็นแก่ความเป็ นญาติกบท้าวดาหาและ นางบุษบา ๑๕. ตะลุมบอนฟอนฟั นกันกลางแปลง ต่ อแย้ งยุทธยิงชิ งชัย ตายระดับทับกันดังฟอนฟาง เลือดนองท้ องช้ างเหลวไหล บทร้ อยกรองนีควรอ่ านด้ วยน้าเสี ยงอย่ างไร ้ ก แจ่มใส ค แข็งกร้าว ข ตื่นเต้น ง แผ่วเบา ๑๖. อันกรุ งไกรไอศูรย์ ทั้งสอง จะเป็ นทองแผ่ นเดียวไปวันหน้ า คาที่พมพ์ เป็ นตัวหนามีความหมายว่ า อย่ างไร ิ ก สาบานเป็ นพี่นองกัน ้ ข รวมบ้านเมืองเข้าด้วยกัน ค ความสัมพันธ์ที่เหนี ยวแน่น ง เกี่ยวดองกันโดยการแต่งงาน ๑๗. ความรักข้ อใดก่ อให้ เกิดความทุกข์ ก รักโดยมิอาจห้ามใจ ข รักด้วยความลุ่มหลง ค รักด้วยความต้องการเป็ นเจ้าของ ง ถูกทุกข้อ ๑๘. ข้ อใดเป็ นทรรศนะเกียวกับผู้หญิงที่ไม่ ได้ สะท้ อนจากเรื่อง อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง ่ ก ผูหญิงงามเป็ นชนวนของสงคราม ้ ข ผูหญิงที่แย่งสามีผอื่นเป็ นที่น่ารังเกียจ ้ ู้ ค ผูหญิงที่แต่งงานแล้วเป็ นสมบัติขอ สามี ้ ง ผูหญิงที่เป็ นม่ายขันหมากย่อมได้รับ ้ ความอับอาย ๑๙. ข้ อใดไม่ ใช่ ตาแหน่ งมเหสี แห่ งวงศ์ เทวา ก ลิกู ข มะเดหวี ค กุเรปัน ง ประไหมสุ หรี ๒๐. ดังหิ่งห้ อยจะแข่ งแสงอาทิตย์ เห็นผิดระบอบบุราณมา ข้ อใดตรงกับความหมายของคาที่พมพ์ เป็ นตัวหนา ิ ก ไม่มีทางสู ้ ข เสี ยเปรี ยบ ค ตกเป็ นรอง ง ถูกทุกข้อ
  6. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๓ นิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐ คาชี้แจง เลือกคาตอบที่ ถกต้ องที่ สุดเพียงคาตอบเดียว ู ๑. นิทานเวตาลได้ ต้นเค้ ามาจากชนชาติใด ก กรี ก ค อังกฤษ ข อินเดีย ง เปอร์เซี ย ๒. นิทานเวตาลเริ่มแรกเรียบเรียงเป็ นภาษาใด ก บาลี ค สันสกฤต ข เขมร ง เปอร์เซี ย ๓. ผู้แปลนิทานเวตาลคือข้ อใด ก เซอร์ ริ ชาร์ด เอฟ. เบอร์ตน ั ข สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ค พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ง มหาอํามาตย์เอก เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ๔. นิทานเวตาลเดิมมีชื่อว่ าอะไร ก เวตาลคําฉันท์ ค เวตาลวีศติ ข เวตาลปัญจวีสติ ง กถาสริ ตสาคร ๕. ข้ อใดไม่ ใช่ ผลงานของผู้แปลนิทานเวตาล ก ผูดี ้ ค พระนลคําฉันท์ ข สามกรุ ง ง จดหมายจางวางหรํ่า ๖. ลักษณะสาคัญของนิทานเวตาลคือข้ อใด ก เป็ นนิทานซ้อนนิ ทาน ข เป็ นนิทานปริ ศนาธรรม ค เป็ นนิทานตํานานพื้นเมือง ง เป็ นนิ ทานภาษาต่างประเทศเรื่ องแรก ๗. ข้ อใดไม่ ใช่ ลกษณะของเวตาล ั ก มีหางเหมือนแพะ ข ลูกตาสี เหลืองเรื อง ๆ ค ตัวเย็นชืดเหนียว ๆ เหมือนงู ง ผมและหน้าสี น้ าตาล ตัวผอมเห็นซี่ โครง ํ เป็ นซี่ ๆ
  7. ๘. “ข้ าศึกมีกาลังมากและชานาญการศึก ใช้ ทั้งทองคาแลเหล็กเป็ นอาวุธ” ข้ อความที่พมพ์ ตวหนามีความหมายตร กับข้ อใด ิ ั ก สร้างอาวุธจากทองคําผสมกับเหล็ก ข ใช้ทรัพย์สินซื้ ออาวุธจํานวนมากมาทําศึก ค ใช้แร่ ทองและแร่ เหล็กมาประดับตกแต่งอาวุธ ง ให้เงินทองกับผูหนมาภักดี และฆ่าผูที่ไม่ยอมเข้ามาเป็ นพวกด้วย ้ ั ้ ๙.“ซื ้อนาใจ” มีความหมายตรงกับข้ อใด ้ ั ก อ๋ อมซื้ อนํ้าขวดไปฝากให้กบใจ ั ข แอ๋ วนําของขวัญมีค่าไปให้กบคุณตา ค อ๋ อยให้รางวัลขอบคุณอิ๋วที่ช่วยเหลือ พาส่ งโรงพยาบาล ง อ๋ องพาเพื่อน ๆ ไปเลี้ยงสุ ก้ ีเพื่อให้ลงคะแนนเลือกเขาเป็ นประธานรุ่ น ๑๐. พวก “ภิลล์ ” ประกอบอาชีพใด ก พ่อค้า ค นักรบ ข โจรขโมย ง เกษตรกรรม ๑๑. ข้ อใดเป็ นลักษณะพิเศษของพระมเหสี ท้ าวมหาพล ก มีเท้าเขื่อง ข มีเสี ยงไพเราะ ค มีความสาวงดงามเสมอ ง มีพรวิเศษสามารถเสกทองได้ ๑๒. ท้ าวมหาพลมีวธีรับมือกับข้ าศึกที่มา ิ รุ กรานอย่ างไร ก ขอเจรจาสงบศึก ข สูจนตายในสนามรบ ้ ค รู ้รักษาตัวรอดเป็ นยอดคน ง ขอกําลังจากเมืองใกล้เคียงมาช่วยเหลือ ๑๓. ข้ อใดเป็ นลักษณะนิสัยของราชบุตร ท้ าวจันทรเสน ก มีความกล้าหาญ ข เชี่ยวชาญในการเดินป่ า ค ชํานาญในการล่าสัตว์ ง มีความช่างสังเกต รอบคอบ
  8. ๑๔. คาว่ า “เขื่อง” มีความหมายเหมือนกับ คาในข้ อใด ก วางโต ค วางอํานาจ ข ใหญ่โต ง เล็ก ๆ น้อย ๆ ๑๕. พระวิกรมาทิตย์ ได้ รับการยกย่ องในคุณสมบัตข้อใด ิ ก มีปัญญา ข มีความรู ้ ค มีความอดทน ง มีความซื่ อสัตย์ ๑๖. นิทานเรื่องใดที่มรูปแบบเป็ น “นิทานชุด” เหมือนกับนิทานเวตาล ี ก อาหรับราตรี ข ศรี ธนญชัย ค เทพนิยายกริ มม์ ง ตากะยายปลูกถัวปลูกงา ่ ๑๗. ข้ อใดไม่ ใช่ ลกษณะนิสัยของเวตาล ั ก ชอบพูดจาเสี ยดสี ข หูเบา เชื่อคนอื่นง่าย ค มีสติปัญญาหลักแหลม ง มีความสามารถในการพูดยัวยุอารมณ์ ผูฟัง ้ ่ ๑๘. ข้ อใดเป็ นลักษณะเด่ นของพระวิกรมาทิตย์ ก มุ่งมันเพียรพยายาม ข กล้าหาญ เข้มแข็ง ่ ค มีพระปัญญาลํ้าเลิศ ง ถูกทุกข้อ ๑๙. เพราะเหตุใดพระวิกรมาทิตย์ ต้องปี นต้ นอโศกไปนาตัวเวตาลหลายต่ อหลายครั้ง ก เวตาลยัวยุอารมณ์ ดูถกพระปรี ช สามารถ ู ่ ข เวตาลจะบินกลับไปที่ตนอโศกทันทีเมิ่อ เล่านิทานจบ ้ ค ผิดข้อตกลงที่หามพูดในระหว่างนําตัวเวตาลกลับไปวัง ้ ง ราชบุตรของพระวิกรมาทิตย์ลืมสิ่ งของ มีค่าไว้ที่ตนอโศก ้ ๒๐. ข้ อใดกล่ าวถูกต้ องเกียวกับนิทานเวตาล ่ ก เป็ นนิทานเสริ มปัญญา ข ให้ขอคิดคติธรรมในการดําเนินชีวิต ้ ค ให้ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมความ ่ เป็ นอยูของอินเดีย ง ถูกทุกข้อ
https://220km.com.ua

https://monaliza.kiev.ua

www.oncesearch.com/category/ebony

×