Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
KAJIAN TINDAKAN INTERNET
SEMINARPENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP2013 124 MENINGKATKAN DAYA INGATAN DAN MINAT
MURID TAHUN 3 AL-F...
Meneon(2008) mengatakanaspekkeseronokanadalahhaksetiapkanak –kanak.Olehitu,wajar
kiranyabermaiandiintegrasikanke dalampros...
pandangandan pendapatrespondententangsubjekDST,kaedahbelajarsambilbelajardan
mengenalpasti minatresponden.Seterusnya,pengk...
Upcoming info
Loading in …5
×

Aku sebuah kereta proton

1,959 views

Published on

karangan

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Aku sebuah kereta proton

  1. 1. KAJIAN TINDAKAN INTERNET SEMINARPENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP2013 124 MENINGKATKAN DAYA INGATAN DAN MINAT MURID TAHUN 3 AL-FARABITERHADAPTOPIKKEGIGIAN HAIWAN DENGAN KAEDAHBELAJAR SAMBIL BERMAIN DAMRAJA RIMBA Muhamad NaimB. AbdManaf & Sazli B. AbdAzizJabatanSains,IPG KampusDato’Razali Ismail [email protected]&[email protected] ABSTRAKObjektif utamakajiantindakaniniialahuntukmeningkatkandayaingatandandaya tumpuanmuridtahun3 Al-Farabi dalamtopikkegigianhaiwanselepasmenggunakanteknik permainanDamRaja Rimba.Pencapaian(skormarkah) danminatmuridjugaturut dikaji dalam kajianini.Rekabentukkajianadalahsecarakuantitatif.Model KurtLewin(1946) digunakandengan permainandijalankanuntuksetiapkitaran.Instrumenyangdigunakanadalahanalisisujianpradan pos,soal selidikdanpemerhatian.Kajianmelibatkanempatorangrespondentahun3Al-Farabi di SekolahKebangsaanSeri Nilam, KualaTerengganuyangterpilihberdasarkanpencapaianyang rendah.Padaawalnya,muridmudahlupapelbagai istilahtabiatmakanhaiwan.Kajianini membuktikanintervensiyangdihasilkandapatmenarikminatmuridini dandapatmembantu meningkatkandayaingatanmuridsehingga 60%.Bagi kajianlanjutan,dicadangkanteknikiniboleh diubahsuai untuktopikatausubjeklainyangbersesuaian.KataKunci :meningkatkan,ingatan, teknik,DamRaja Rimba, PENDAHULUAN Pengkaji mengajarmurid –muridseramai tigapuluhtujuhorangmuriddaripadakelastahuntigaAl Farabi untuksubjekDuniaSainsDanTeknologi (DST) yangberteraskanKSSRpadapraktikumfasa tiga,kali ini.Kelasini merupakankelaspertamadaripadaempatbuahkelastahun3.kelasini mempunyai pelbagai peringkatmuridiaitucemerlang,sederhana,lemahdansangatlemah.Topik KegigianHaiwanyangmengandungisubtopikTabiatMakanHaiwanyang diajarkanolehpengkaji pada mingguke empattidakdapatdikuasai denganbaikdanpalingtinggi tingkahlakunegatif semasa PnPdijalankan.Pengkaji berpendapatkeadaanini berlakukeranapengajaranpengkaji yanggagal menarikminatmurid – muriduntukbelajar.Sesetengahmuridgagal untukmengingati perkataan pengkelasanhaiwanseperti Karnivor,OmnivordanHerbivordanjugagagal untukmengenal haiwan. Justeru,pengkaji merancangkaedahlaindanmempelbagaikanbahan –bahan bantumengajaryang bolehmeningkatkandayaingatandanseterusnyamenarikminatmurid –muriddalamtopikTabiat Makan HaiwanMenurut AsmahSuboh(2005) ingatanadalahprosesmental yangmenyimpan perkara– perkarayang dipelajari dankemudiannyamengeluarkankembali sebagai tindakbalas dalamsituasi yangdiperlukanseperti menyelesaikanmasalahdanaktivitipengajarandan pembelajaranyangselanjutnya.Katanya,dayaingatanbolehdiperkuatkanSEMINARPENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP2013 125 dari semasake semasadanbanyakteknikyangbolehdigunakanuntuk memperkukuhkaningatanAzri Aziz(1994) menyatakanbahawasebanyak85% daripadaapa yang kitaingat danpelajari datangnyadaripadapenglihatankita.Semakinkerapmuridmelihatsesuatu bendasemakinmudahuntukmerekamengingati.R.C.F.Kruegerpulamengatakanapabilaindividu mahumenghafal sesuatumaklumat,diaterusmengulang –ulangapa yangsudahdihafalnyasupaya betul – betul ingatwalaupunsudahdihafal.Permainandanbermainadalahduaaspekyang mengembirakandanmenggalakkanpenglibatankanak –kanak.JohnDewey(1998) dalamNanu
  2. Meneon(2008) mengatakanaspekkeseronokanadalahhaksetiapkanak –kanak.Olehitu,wajar kiranyabermaiandiintegrasikanke dalamprosespengajarandanpembelajaran(P&P) supayamurid – muriddapatmelibatkandiri secaraaktif dalamkelas.JeanPiaget(1962) dalammokSoonSang (2011) mengatakanbahawatujuanmainialahmenggerakkanperkembangankognitif kanak –kanak, di sampingmemperkukuhkanpembelajaranbaruyangdiadakansertamembenarkanpembelajaran baru dijalankandalamsuasanasantai.Noraini Ahmad(1993) jugamengatakansesuatusubjekatau perkarayang diminati adalahlebihmudahuntukdiingati.MenurutHasyim(2000) dalamAbdul RahimHamdan (2006), minatsecara keseluruhansebagaipemboleh-pembolehubahmotivasi.Minat pelajaramatpentingkepadapembelajarankeranaminatbolehmenghasilkanmotivasi untuk menggalakkanpelajardalampembelajarandalambilikdarjah.FOKUSKAJIAN Pengkaji telah menggunakaninstrumentujian,pemerhatiandansoal selidikbagi tujuantinjauanmasalah. Berdasarkantinjauanmasalah,pengkaji dapatmengenalpasti beberapaisuyangberkaitandengan masalahini:9. PelajartidakfahammaksudperkataanHerbivor,KarnivordanOmnivor10.Pelajar mempunyai dayaingatanyangrendahdalammengingat11.Pelajarmempunyai masalah mengekalkandayatumpuanterhadapprosesPengajarandanpembelajaran12. Pelajar mempunyai minatyang kurangterhadapsubjekduniasainsdanteknologi(DST) OBJEKTIFKAJIANObjektifumum kajianini adalahuntukmeningkatkandayaingatandandayatumpuanpelajarTahun3 Al-Farabi SK Seri NilammengenaitopikKegigianHaiwanmenggunakan kaedahbelajarsambil bermainmelalui permainanDamRaja Rimba.Objektif khususkajianini supayapelajardapat:i.Membantu meningkatkandayaingatanmuriddalammengingati tabiatmakanhaiwansepertiHerbivor,Omnivor dan KarnivorSEMINARPENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP2013 126 ii.Membantumeningkatkandaya tumpuanmuridmenggunakanteknikpermainanDamRajaRimba iii.Membantumeningkatkan minatmuridbagi topic tabiatmakanhaiwandan subjeksainsmenggunakanteknikpermainanDam Raja RimbaTerdapatbeberapapersoalanyangingindirungkaimelalui kajianini iaitu:7.Adakah penggunaanDamRaja Rimbadapat membantumeningkatkandayaingatanmuridterhadaptopik kegigianhaiwan?8.AdakahpenggunaanDamRajaRimba dapatmeningkatkandayatumpuanmurid terhadapprosespembelajarandanpengajaran9.AdakahpenggunaanDamRaja Rimbadapat meningkatkanminatmuridterhadapmatapelajaranDST?KUMPULAN SASARAN Kajianini terbatas kepadaempatorang muridiaitusemuanyaterdiri daripadamuridperempuanTahun3 Al Farabi di SekolahKebangsaanSeri Nilam, KualaTerengganu.Pemilihanmerekaadalahberdasarkankepada markah merekadidalamujianprayangrendahdantidakmelepasi standardmarkahminimumlulus yang perludicapai,berbandingdenganmurid –muridyanglaindi dalamkelas.Teknikpermainanini dirancangkhas untukmurid – muridyang terpilihini sahajayangbertujuanmembantu meningkatkandayaingatanmerekatentangpelbagai tabiatpemakananhaiwansertaobjektifyang digariskansahaja.TINDAKAN Pengkaji bercadanguntukmenggunakanmodel KurtLewin(1948) dalammenjalankankajiantindakanini.Rajah1:lingkaranpenyelidikantindakanyangdijalankan (model penyelidikantindakanKurtLewin) PerancanganTindakanPemerhatianRefleksi SEMINAR PENYELIDIKAN TINDAKAN PISMP2013 127 PerancanganMenurutRosinahEdinin(2011),model Kurt Lewinbiasanyadigunakanapabilamasalahatauisukajiantelahdikenalpastidanmemerlukan pengesahansupayaperancanganyangtepatdapatdigunakan.Pengkaji telahmemutuskanuntuk menggunakanDamRaja Rimababagi membanturespondenkelas3Al-Farabi meningkatkandaya ingatanterhadaptopikkegigianhaiwan.Rancanganini termasukmengadaanujianpradanujianpos, penggunaanDamRaja Rimba,pemerhatiandansoal selidik.TindakanSemasafasatindakan, pengkaji melaksanakantindakanyangtelahdirancangdanmengenalpasti hasil dapatan.Langkah pertamadalampelaksanaantindakanadalahmenjalankansatusesi soal selidikawal bagi menilai
  3. pandangandan pendapatrespondententangsubjekDST,kaedahbelajarsambilbelajardan mengenalpasti minatresponden.Seterusnya,pengkaji menjalankansuatuujianprabagi mendapatkanperatusankefahamanrespondendalamtajukkegigianhaiwansebelumpenggunaan Dam Raja RimbaSetelahujianpradijalankan,pengkajimenggunakanpermainanDamRajaRimba sebagai bahanbantumengajarterhadapmurid-murid.PermainanDamRajaRimbadibina berdasarkanpenggunaanpelbagaiaspekyangakanmenarikminatrespondenseperti tulisan,imej dan keseronokan.Tidakseperti permainandambiasayangtidakmelibatkanproseskognitifdan pembelajaranberlakusemasadamdimainkan.Semasaintervensidijalankan,pengkaji jugaakan mendapatkanmaklumatmenggunakanpemerhatianberstruktur.Seterusnya,pengkaji akan mengadakanujianposbagi menilai kesanhasil penggunaanpermainantersebut.PemerhatianPada fasa pemerhatian,pengkaji akanmengenalpasti hasildapatan.Hal ini bermaksudpengkaji perlu mengumpul danmenganalisisdatayangdiperolehdaripadaujiandanjugaborangsoal selidik.Untuk tujuanpemerhatian,pengkajiakanmenggunakanbeberapainstrumentsepertiujianpradanujian pos sertaborangsoal selidik.Selainitu,pemerhatianberstrukturdigunakanbagi melihatperubahan tingkahlakuresponden.Datayangdiperolehini akandigunakandandijadikansebagai pengukur sama ada kajianini berjayaataugagal.Refleksi Padafasaini,pengkaji akanmenerangkansamaada kajianini berjayaatautidak.Kajianyangberjayaakanmenunjukkanpeningkatankefahaman respondensertaperubahantingkahlakuresponden.Sekiranyakajianini gagal atautidakmencapai sasaran,pengkaji perlumengenalpasti puncakegagalandanmengadakankajiansemuladengan penambahbaikkan.SEMINARPENYELIDIKAN TINDAKANPISMP2013 128 LingkarankeduaDalam kajianini,pengkaji mendapatikajianini tidakmencapai sasaranyangdikehendaki.Pengkaji mendapati masalahutamayangmembawakepadakeadaanini adalahalatintervensi itusendiri. Keadaanini membawapengkajikepadalingkarankeduadalamkajianini.Perancangankedua Dalam lingkarankedua,pengkaji memulakansemulakajiandaripadaperingkatrancangan.Padamasa ini, pengkaji merancanguntukmenggunakandamRajaRimbayang telahditambahbaikdalamkajian. Pada peringkatperancangan,kaedahdancarayang digunakanmasih lagi samadengansebelumini. Namunbegitu,terdapatsuatupenambahbaikkanpadaalatintervensi yangdiharapdapat memberikankesanyangberbezakepadaresponden.TindakankeduaPadaperingkattindakan, intervensikeduadilaksanakandenganpenambahbaikkan yangtelahdilakukan.Pemerhatian berstrukturjugaakan dilakukanpadamasaini.Satulagi ujianpos(ujianpos2) akan dilaksanakan bagi menilai keberkesananpenambahbaikkantersebut.Setelahselesai,satuborangsoal selidik (borangsoal selidikakhir) diedarkankepadarespondenbagi mendapatkanpandanganmereka menganai permainanDamRajaRimbaPemerhatiankeduaPadafasapemerhatiankeduaini, pengkaji akanmendapatkanmaklumattentangkajianyangdijalankanmelaluipemerhatian2dan ujianpos2. Dapatandaripadaujianpos 2 dan pemerhatian2ini akan dibandingkandenganujianpos 1 dan pemerhatian1.Pengkaji jugaakanmenilai pandanganrespondendaripadasoal selidikakhir. Refleksi keduaPadaperingkatini,pengkaji menentukansamaadakajianberjaya atautidak berdasarkankesemuadapatanhasil kajianyangdiperoleh.Padalingkarankeduaini,pengkajiberasa amat berpuashati dengandapatanyang diperoleh.Olehitu,lingkaranseterusnyatidak
заказать воду

uniti.ua

www.steroid-pharm.com

×