Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
คณะผู้จัดทำ
เด็กหญิงเพชรณิชำ คนหำญ เลขที่ 20
เด็กหญิงกำญจนำ ทัพซ้ำย เลขที่ 37
เด็กหญิงศศิญำฎำ พรมสุ...
ชื่อเรื่อง ประเพณีลอยกระทง
ผู้ศึกษาค้นคว้า เด็กหญิงเพชรณิชา คนหาญ
เด็กหญิงกาญจนา ทัพซ้าย
เด็กญิงศศิญาฎา พรมสุบรรณ์
คุณครูท...
กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) เรื่อง ประเพณีลอยกระทง
ได้รวบรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์พร้อมนาเสน...
สารบัญ
บทที่ หน้า
1 บทนา……………………………………………………………………………………....1
ที่มาและความสาคัญ……………………………………………………………..............1
วัตถ...
การดาเนินการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………………12
สรุปผลการดาเนินการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………12
ข้อเสนอแนะ………………………...
สำรบัญภำพ
เรื่อง หน้ำ
ภาพที่ 1การลอยกระทง……………………………………………………………………...10
ภาพที่ 2 การปล่อยโคม……………………………………………………………..………....
Upcoming info
Loading in …5
×

หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is

160,475 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

หน้าปก บทคัดย่อ สารบัญ ภาคผนวก บรรณานุกรม Is

  1. 1. เรื่อง ประเพณีลอยกระทง คณะผู้จัดทำ เด็กหญิงเพชรณิชำ คนหำญ เลขที่ 20 เด็กหญิงกำญจนำ ทัพซ้ำย เลขที่ 37 เด็กหญิงศศิญำฎำ พรมสุบรรณ์ เลขที่ 47 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/1 เสนอ คุณครูอุไร ทองดี เอกสำรเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรำยวิชำกำรสื่อสำรและกำรนำเสนอ (IS2) ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษำ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต25 กระทรวงศึกษำธิกำร
  2. ชื่อเรื่อง ประเพณีลอยกระทง ผู้ศึกษาค้นคว้า เด็กหญิงเพชรณิชา คนหาญ เด็กหญิงกาญจนา ทัพซ้าย เด็กญิงศศิญาฎา พรมสุบรรณ์ คุณครูที่ปรึกษาการค้นคว้า คุณครูอุไร ทองดี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้วัตถุประสงค์ 1.ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสาคัญและที่มาของประเพณีลอยกระทง 2.ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของประเพณีลอยกระทง 3.ได้ตระหนักถึงความสาคัญของประเพณีลอยกระทงที่มีต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมาอย่างช้าน าน 4.ได้ตระหนักความเป็นไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทงไปให้คนรุ่นหลังได้ทราบ วิธีดาเนินการศึกษาค้นคว้า การศึกษาในครั้งนี้คณะผู้จัดทาศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งคณะผู้จัดทาได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลและแหล่งความรู้หลายๆที่ ได้แก่ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆม.2/1 เพื่อที่จะได้นาความรู้ที่ได้ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนาความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลต่างๆ ผลการศึกษาคว้าค้นพบว่าวันลอยกระทง เป็นวันสาคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทิน สุริยคติ ประเพณีนี้กาหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา วัตถุประสงค์เพื่อขอขมาแม่คงคา เพราะได้อาศัยนาท่านกินและใช้ และอีกประการหนึ่งมนุษย์มักจะทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในนาด้วย เพื่อลอยทุกข์โศกโรคภัย และสิ่งไม่ดี คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์
  3. กิตติกรรมประกาศ รายงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้(IS1) เรื่อง ประเพณีลอยกระทง ได้รวบรวมข้อมูลเสร็จสมบูรณ์พร้อมนาเสนอข้อมูลในการสื่อสารและนาเสนอ(IS2) ในรูปแบบรายงานฉบับสาเร็จสมบูรณ์ ซึ่งรายงานดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่าน ซึ่งไม่อาจจะนามากล่าวได้ทั้งหมด ท่านแรกคือ คุณครู อุไร ทองดี ครูผู้สอนที่ได้ให้ความรู้ คาแนะนาตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน เพื่อให้การเขียนรายงานค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ฉบับนี้สมบูรณ์และนักเรียนห้อง ม.2/1 ที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและให้กาลังใจในการศึกษาค้นคว้าตลอดมา ขอขอบคุณครูทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาในการจัดทารายงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ฉบับนี้ จนสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปนาเสนอในการสื่อสารและนาเสนอ(IS2) ขอขอบพระคุณคุณแม่ ณฐญา มังคละคีรี ที่ให้คาแนะนาในการเขียนรูปแบบรายงานและได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน อีกทั้งให้กาลังใจตลอดมา เด็กหญิงเพชรณิชา คนหาญ เด็กหญิงกาญจนา ทัพซ้าย เด็กญิงศศิญาฎา พรมสุบรรณ์
  4. สารบัญ บทที่ หน้า 1 บทนา……………………………………………………………………………………....1 ที่มาและความสาคัญ……………………………………………………………..............1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………....1 ขอบเขตของการศึกษา…………………………………………………………………...2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ……………………………………………………………………...2 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง……………………………………………………………3 ประวัติและความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง……………………………………….3 คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทง…………………………………………………………..4 ประเพณีลอยกระทงในปัจจุบัน…………………………………………………………4 ประเพณีลอยกระทงแต่ละท้องถิ่น……………………………………………………....4 เหตุผลของการลอยกระทง……………………………………………………………....5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง……………………………………………………………………....6 3 ขั้นตอนการดาเนินการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………....7 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา………….………………7 ขั้นตอนดาเนินงาน……………………………………………………….……………..7 4 ผลการดาเนินการศึกษาค้นคว้า…………………………………………………………....9 ผลการศึกษา (การศึกษาค้นคว้า)……………………………………………………......9 ภาพตัวอย่างเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง……………………………………………...10 5 สรุปผลการดาเนินการศึกษา และข้อเสนอแนะ…………………………………………...12
  5. การดาเนินการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………………12 สรุปผลการดาเนินการศึกษาค้นคว้า……………………………………………………12 ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………...12 บรรณานุกรม…………………………………………………………………………….....14 ภาคผนวก…………………………………………………………………………..……….15 การศึกษาและสร้างองค์ความรู้(IS1) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการนาเสนอ(IS2) วิธีการดาเนินงาน ประวัติย่อของผู้ศึกษาค้นคว้า
  6. สำรบัญภำพ เรื่อง หน้ำ ภาพที่ 1การลอยกระทง……………………………………………………………………...10 ภาพที่ 2 การปล่อยโคม……………………………………………………………..………...10 ภาพที่ 3 นางนพมาศ………………………………………………………………………….11 ภาพที่ 4 กระทง……………………………………………………………………………....11
medicaments-24.net

Поможем вам подобрать и Сустанон 250 купить недорого с доставкой.

×