Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
บทที่ 4                 ผลการดาเนินงานโครงงาน         การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก...
4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก
Upcoming info
Loading in …5
×

บทที่ 4 ทวีชัย

18,737 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บทที่ 4 ทวีชัย

 1. 1. บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressองค์ประกอบคอมพิวเตอร์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress และค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้จัดทาโครงงานสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งมีผลการดาเนินงานโครงงาน ดังนี้4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ นี้ ผู้จัดทาได้เริ่มดาเนินงานตามขั้นตอนการดาเนินงานที่เสนอในบทที่ 3 แล้ว แล้วได้สมัครเป็นสมาชิกเว็บบล็อกที่ชื่อ http://www.wordpress.com จากนั้นได้นาเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้นาเผยแพร่ที่เว็บบล็อกชื่อwww.thaweechi123.wrodprass.comซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสื่อสังคมในรูปแบบของ Social Media ประเภทเว็บไซต์ ของผู้จัดทาที่ชื่อ คิดถึง คิดถึง ทั้งนี้เว็บบล็อกดังกล่าว สามารถจัดการและเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทั้งครูที่ปรึกษา เพื่อนๆในห้องเรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรูปแบบของการนาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่งทาให้เกิดการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์อย่างหลากหลายและรวดเร็ว
 2. 4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก
обращайтесь ry-diplomer.com

www.ry-diplomer.com

profvest.com

×