Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ชื่อ นายชินวัฒน์ นามสกุล ปานมั่งมี ชื่อเล่น แบงค์
เกิดวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา ...
คติประจำใจ
“ ทุกควำมพยำยำม อำจจะไม่ใช่
ทุกควำมสำเร็จ
แต่ทุกควำมสำเร็จ ย่อมมำจำก
ทุกควำมพยำยำม ”
วิสัยทัศน์ในกำรสอน
มุ่งจัด...
ประวัติการศึกษา
ระยะเวลา
พ.ศ.
ชื่อและสถานที่ตั้ง
หลักสูตร หรือ
ตั้งแต่ชั้นใด ถึง
ชั้นใด
เกร
ด
เฉลี่
ย
จาก ถึง
253
8
254
0
...
ประวัติการทางาน
ลาดับ
ที่
ตาแหน่ง
หน้าที่
ชื่อ
หน่วยงาน
ลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
ระยะเวลา
(เดือน/ปี )
๑
นักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ...
ส่วนที่ 1
ประวัติส่วนตัว
ส่วนที่ ๒
ประวัติการศึกษา
ส่วนที่ ๓
ประวัติการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 19 พฤษภาคม
2557
การแสดงต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 3 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2556 ณ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
และจุดเทียนชัยถวายพระพร บริเวณหน้าอาเภออู่ทอง
เป็ นวิทยากรให้การอบรมการพูด ในการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ณ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจาปี พ.ศ.2556
กิจกรรมอาเซียน
โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
มหกรรมการศึกษาครั้งที่ 21
กิจกรรม Walk Rally ณ โรงเรียนเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการอ่านผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการ จ.เพชรบุรี
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57
Upcoming info
Loading in …5
×

แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57

14,620 views

Published on

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

แฟ้มผลงาน นายชินวัฒน์ ปานมั่งมี ปี 57

 1. 1. ชื่อ นายชินวัฒน์ นามสกุล ปานมั่งมี ชื่อเล่น แบงค์ เกิดวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ ที่อยู่ 75/7 หมู่ 3 ตาบลลานตากฟ้ า อาเภอนคร ชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 080- 0547191 ประวัติส่วนตัว
 2. คติประจำใจ “ ทุกควำมพยำยำม อำจจะไม่ใช่ ทุกควำมสำเร็จ แต่ทุกควำมสำเร็จ ย่อมมำจำก ทุกควำมพยำยำม ” วิสัยทัศน์ในกำรสอน มุ่งจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อให้ นักเรียนเป็ นคนดีมีคุณธรรม สำมำรถนำ ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้และอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่ำงมีควำมสุข โดยบูรณำกำรควำมรู้ เพื่อให้ทันต่อโลกในยุคของเทคโนโลยี
 3. ประวัติการศึกษา ระยะเวลา พ.ศ. ชื่อและสถานที่ตั้ง หลักสูตร หรือ ตั้งแต่ชั้นใด ถึง ชั้นใด เกร ด เฉลี่ ย จาก ถึง 253 8 254 0 โรงเรียนอนุชนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประถมศึกษาปี ที่ 1-3 - 254 1 254 3 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา จังหวัดนครปฐม ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 - 254 4 254 6 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หลักสูตรนาฏศิลปชั้นต้น ปี ที่ 1-3 3.6 4 254 7 254 9 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี หลักสูตรนาฏศิลปชั้นกลาง ปี ที่ 1-3 (ปนก.) 3.7 3 255 0 255 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏ ศิลป-สุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์ ไทยศึกษา แขนงวิชาดนตรีไทย 3.8 1
 4. ประวัติการทางาน ลาดับ ที่ ตาแหน่ง หน้าที่ ชื่อ หน่วยงาน ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ ระยะเวลา (เดือน/ปี ) ๑ นักศึกษาฝึ ก ประสบการณ์ วิชาชีพครู โรงเรียน สุพรรณภูมิ จ.สุพรรณบุรี สอนวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.๒ และ ป.๔ พ.ค.๒๕๕๔ - ก.พ.๒๕๕๕ ๒ ครูผู้สอน โรงเรียน วัดเขาดิน จ.สุพรรณบุรี สอนวิชาดนตรี - นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖ พ.ค.๒๕๕๕ - ต.ค.๒๕๕๕ ๓ ครูผู้สอน โรงเรียน ภาวนาภิมณฑ์ พิทยา จ.สุพรรณบุรี สอนวิชาดนตรี- นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.๕ - ม.๓ ม.ค.๒๕๕๖ - ปัจจุบัน
 5. ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว
 6. ส่วนที่ ๒ ประวัติการศึกษา
 7. ส่วนที่ ๓ ประวัติการปฏิบัติงาน
 8. ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก
 9. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา 19 พฤษภาคม 2557
 10. การแสดงต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 3 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
 11. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2556 ณ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา และจุดเทียนชัยถวายพระพร บริเวณหน้าอาเภออู่ทอง
 12. เป็ นวิทยากรให้การอบรมการพูด ในการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ณ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
 13. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจาปี พ.ศ.2556
 14. กิจกรรมอาเซียน โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
 15. มหกรรมการศึกษาครั้งที่ 21 กิจกรรม Walk Rally ณ โรงเรียนเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
 16. อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการอ่านผ่านกิจกรรม การเรียนรู้แบบบูรณาการ จ.เพชรบุรี
доставка воды на дом киев

кальян табак

source

×