Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
PORTFOLIO
WASANA
MAI-ONG
ENGLISH – JAPANESE
แฟ้ มสะสมผลงานเล่มนี้ ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
ตัวแทนนาเสนอข้อมูล ประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้
ความสามารถ ทักษะ ...
- PROFILE (ประวัติส่วนตัว)
- EDUCATION (ประวัติการศึกษา)
- SCHOOL-RECORD (ผลการเรียน)
- ACTIVITY (กิจกรรม)
- REWARD (รางวั...
PROFILE
ประวัติส่วนตัว
แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่ น
เกิด: 2 กันยายน พ.ศ. 2541
ชื่อ: วาสนา ใหม่อ่อง (Wasana Mai-ong)...
EDUCATION
การศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปี ที่จบการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พ.ศ.2553
มัธยมศึกษา
ตอน...
SCHOOL-RECORD
ผลการเรียน
ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3.58 3.27
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3.38 -
มัธยมศ...
ACTIVITY
กิจกรรม
ต้อนรับ
นักเรียนญี่ปุ่น
ต้อนรับนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่ นที่มาเรียนแลกเปลี่ยน
เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 25...
JAPANESE CAMP
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ที่ชวาลันรีสอร์ท
จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ...
การเต้น
SORANBUSHI
การเต้นโซรันบุชิ เต้นเพื่อต้อนรับคณะกรรมการผู้
ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 7
ปีการ...
กีฬาสีสารภีเกมส์
ครั้งที่ 18 และ 19
กิจกรรมกีฬาสีสารภีเกม ส์ครั้งที่ 19 ของโรงเรียน
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จัดขึ้นช่วงเดือนมิถ...
ENGLISH CAMP
กิจกรรมที่โรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ที่ค่ายฐานทัพเรือสัตหีบ
จัดหวัดช...
งานเต้น
วันปีใหม่
โรงเรียน
กิจกรรมการแสดงด้วยการเต้น
โคฟเวอร์เพลงภาษาอังกฤษในวันปีใหม่ของ
โรงเรียน ตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ไปที่ซาฟารีเวิลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557
บูรณาการที่
ซาฟารี...
บูรณาการที่
บ้านควาย
กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ไปที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ 28 ...
REWARD
รางวัล
สอบวัดระดับภาษาญึ่ปุ่ นของ
ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านระดับ 5
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ครั้งที่ 6 ที่ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่
8-10 สิงหาคม 2558
สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก
สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหา
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเปิด
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัน
วิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์
ได้รับเกียรติบัตรสุจริตเป็นเกียรติ
เนื่องจากเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์
BASICAL
MORALS
8 WAYS
คุณธรรมพื้นฐาน
8 ประการ
ขยัน
Deligent
ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่าง
ต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้...
Economize
ประหยัด
ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้
ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
ฟุ้ งเฟ้ อ ผู้...
ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง
ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก
ลาเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย...
มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ
และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ผู้ที่มีวินัย
คือ ผู้...
สุภาพ
Polite
สุภาพอ่อนน้อมกับครูอาจารย์
สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ
และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้เกิด
ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มี...
สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน
ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่าง...
น้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง
หรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าใน
เพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร...
If you don’t live
as what you
think, you’ll
think from what
you do.
หากไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คิดไว้ ก็ให้คิดจากสิ่งที่ทา
Upcoming info
Loading in …5
×

แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)

137,298 views

Published on

แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ของ นางสาววาสนา ใหม่อ่อง ชั้นม.5/10 เลที่ 38

Published in: Education

แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)

 1. 1. PORTFOLIO WASANA MAI-ONG ENGLISH – JAPANESE
 2. แฟ้ มสะสมผลงานเล่มนี้ ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็น ตัวแทนนาเสนอข้อมูล ประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดิฉันได้เข้าร่วม โดยแฟ้ มสะสมผลงานเล่มนี้ ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา ผลงานที่ได้รับที่ทาให้ ดิฉันเกิดความภาคภูมิใจ เช่น ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่ น ระดับ N5 รางวัลสุจริตเป็นเกียรติ ฯลฯ รวมทั้งรูปภาพ การทากิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การเต้นโซรันบุชิ และการต้อนรับนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่ น เป็นต้น ดิฉันขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูอาจารย์ และเพื่อน ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งให้คาแนะนา รวบรวม เอกสาร หลักฐานสาคัญต่าง ๆ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อจัดทาแฟ้ มผลงานในครั้งนี้ และเพื่อการศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษา คานา นางสาววาสนา ใหม่อ่อง PRE-FACE
 3. - PROFILE (ประวัติส่วนตัว) - EDUCATION (ประวัติการศึกษา) - SCHOOL-RECORD (ผลการเรียน) - ACTIVITY (กิจกรรม) - REWARD (รางวัล) - BASICAL MORALS 8 WAYS (คุณธรรม พื้นฐาน 8 ประการ) 3.1 Deligent (ขยัน) 3.2 Economize (ประหยัด) 3.3 Honest (ซื่อสัตย์) 3.4 Discipline (มีวินัย) 3.5 Polite (สุภาพ) 3.6 Clean (สะอาด) 3.7 Harmony (สามัคคี) 3.8 Kindnees (มีน้าใจ) สารบัญ CONTENT
 4. PROFILE ประวัติส่วนตัว แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่ น เกิด: 2 กันยายน พ.ศ. 2541 ชื่อ: วาสนา ใหม่อ่อง (Wasana Mai-ong) ชื่อเล่น: เตย (Toey) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10 เลขที่ 38 ที่อยู่: 25/5 ม.8 ต.สาเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 5. EDUCATION การศึกษา ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา ปี ที่จบการศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา พ.ศ.2553 มัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พ.ศ.2556 มัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พ.ศ.2559
 6. SCHOOL-RECORD ผลการเรียน ระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 3.58 3.27 มัธยมศึกษาปีที่ 5 3.38 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 - -
 7. ACTIVITY กิจกรรม
 8. ต้อนรับ นักเรียนญี่ปุ่น ต้อนรับนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่ นที่มาเรียนแลกเปลี่ยน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2558 ถึง 6 กันยายน 2558
 9. JAPANESE CAMP เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ที่ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ถึง 10 สิงหาคม 2558
 10. การเต้น SORANBUSHI การเต้นโซรันบุชิ เต้นเพื่อต้อนรับคณะกรรมการผู้ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2558 โซรันบุชิ เป็นเต้นราของชาวญี่ปุ่ นในสมัยก่อน เต้นก่อนที่พวกเขาจะออกไปทาประมงหาปลา
 11. กีฬาสีสารภีเกมส์ ครั้งที่ 18 และ 19 กิจกรรมกีฬาสีสารภีเกม ส์ครั้งที่ 19 ของโรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จัดขึ้นช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี สีที่ดิฉันอยู่คือ ราชาวดีสีฟ้ า
 12. ENGLISH CAMP กิจกรรมที่โรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ที่ค่ายฐานทัพเรือสัตหีบ จัดหวัดชลบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่ วันที่ 24-26 มีนาคม 2558
 13. งานเต้น วันปีใหม่ โรงเรียน กิจกรรมการแสดงด้วยการเต้น โคฟเวอร์เพลงภาษาอังกฤษในวันปีใหม่ของ โรงเรียน ตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 14. กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปที่ซาฟารีเวิลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 บูรณาการที่ ซาฟารีเวิลด์
 15. บูรณาการที่ บ้านควาย กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558
 16. REWARD รางวัล
 17. สอบวัดระดับภาษาญึ่ปุ่ นของ ชาวต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่นผ่านระดับ 5
 18. เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 ที่ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 8-10 สิงหาคม 2558
 19. สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี
 20. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเปิด สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
 21. เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัน วิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ์
 22. ได้รับเกียรติบัตรสุจริตเป็นเกียรติ เนื่องจากเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์
 23. BASICAL MORALS 8 WAYS คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ
 24. ขยัน Deligent ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่าง ต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้อง ควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทาอย่างจริงจังต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่างจริงจัง ขยัน ตั้งใจเรียน และทบทวนบทเรียนอย่างสม่าเสมอ
 25. Economize ประหยัด ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้ งเฟ้ อ ผู้ที่มีความ ประ หยัด คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทาบัญชี รายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ ประหยัด อดออม เพื่อเก็บเงินไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น
 26. ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก ลาเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความ ประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ Honest ได้รับเกียรติบัตรสุจริตเป็นเกียรติ เนื่องจากมีความซื่อสัตย์
 27. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตาม อย่างเต็มใจและตั้งใจ มีวินัย Discipline แต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน
 28. สุภาพ Polite สุภาพอ่อนน้อมกับครูอาจารย์
 29. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้เกิด ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษา ร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ สะอาด Clean แต่งกายสะอาด เรียบร้อย
 30. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกัน ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่าง สร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบ กัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่าง หลากหลายทางความคิด ความหลากหลาย สามัคคี Harmony มีความพร้อมเพรียง ปฏิบัติงานกันด้วยความสามัคคี จนบรรลุเป้ าหมายที่ตั้งไว้
 31. น้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเอง หรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าใน เพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจใน ความต้องการ ความจาเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละ ความสุขส่วนตน เพื่อทาประโยชน์แก่ผู้อื่น น้าใจ Kindness ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
 32. If you don’t live as what you think, you’ll think from what you do. หากไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่คิดไว้ ก็ให้คิดจากสิ่งที่ทา
http://kompozit.ua

обращайтесь

У нашей организации популярный веб портал , он рассказывает про нарядное платье на девочку харьков https://monaliza.kiev.ua

×