Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
С вариант1. Буурцагтны овгийн ургамлын үржлийн эрхтэнг нэрлэнэ үү? /1 оноо/   А.Үр      В.Спор   С. Боргоцой ...
үүргийг гүйцэтгэнэ.  4   Гидатод         d      Фотосинтезийн процессийг явуулна.  5   Прозенхима  ...
14.Уураг тархи хаана байрлах вэ? /1 оноо/      А.Цээжний хөндийд    В.Хэвлийн хөндийд       С.Толгойн ясан...
С.Хэвлийг дагасан олон мээмтэй хүүхэд төрөх      D.Ахар сүүл ба мухар олгой      Е.Халимны нуруу ба сүүлний сэ...
35. ” (СН3)2СНСН2СН(NH2)СООН” Энэ юуны химийн томъѐо вэ? /2 оноо/   1. Аминхүчил    2.Рибонуклейн хүчил      3....
А. Qq Rr        В.Ll      С.Rr   D.LLRR     Е.Аль нь ч биш49.Цитогенетик, ихрийн, удамзүй зэрэг аргаар...
C вариант Хөдөөгийн зөв хариултДаалгав  Ай     Түвшин       Хичээл      Зөв ха-   Оноо рын     ...
Upcoming info
Loading in …5
×

Biology 6

4,201 views

Published on

 • Be the first to comment

Biology 6

 1. 1. С вариант1. Буурцагтны овгийн ургамлын үржлийн эрхтэнг нэрлэнэ үү? /1 оноо/ А.Үр В.Спор С. Боргоцой D.Хэнз бие Е.Цэцэг2. Саргайн овгийн төрлийг ялгана уу? /1 оноо/ А.Тайжийн жинс В.Царгас С.Өрөл D.Бираага Е.Буудай3. 300 сая жилийн тэртээ псилопитээс ….. …………. ургамлын хүрээ үүссэн.Энэ ямар хүрээ вэ? /1 оноо/ А.Далд үртэн В.Нүцгэн үртэн С.Мөөг D.Ойм хэлбэртэн Е.Замаг4. Дор дурдсан тодорхойлолтонд тохирохыг сонгоно уу? /2 оноо/ “Чулуун нүүрсний үед ой болон намаг газраар 30-40 м ургаж байсан, псилофитээс үүсч, иш, энгийн навчтай, үндэстэй болсон, бэлэг ба бэлэг бусын сөөлжилт идэвхтэй явагдаж, спорофит зонхилж, одоо дэлхийд 10000 гаруй зүйлтэй.” 1. Замаг 2. Мөөг 3. Ойм хэлбэртэн 4.Нүцгэн үртэн А.1 В.2 С.3 D.4 Е.1,2 5. Сурагч Хулан үрэнд химийн задалгаа, шинжилгээ хийж үзээд: “Үр нэгэнт тэжээл авсан учир хөврөл урган, томорчээ.” гэсэн дүгнэлт хийжээ. Хийсэн дүгнэлтэнд нөлөөлсөн хэсгийг олно уу? /2 оноо/ 1. Уураг, өөх тос, цардуул зэргийн усанд уусдаггүй бодисууд ферментийн үйлчилгээгээр уусдаг бодис болон хувирч, хөврөлийг тэжээнэ. 2.Цардуулыг задлах диастаза фермент нөлөөлж, усанд уусдаг бодис болсон. 3.Мальтозыг задлах мальтоза фермент нөлөөлж, усанд уусдаг бодис болсон. 4. Өөх тосыг задлах липаза фермент нөлөөлж, усанд уусдаг бодис болсон. А.1,2 В.3,4 С.1,4 D.1,3 Е.1,2,3,46. Зөв дарааллаар харгалзуулан тохируулна уу? /2 оноо/Дугаар Жишээ Индекс Ангилалзүй 1 Цэцэгт ургамал а Хүрээ 2 Хос талт ургамал в Анги 3 Саргай с Овог 4 Гичгэнэ d Төрөл 5 Галуун Гичгэнэ е Зүйл А.1а2в3с4d5е В.1в2а3d4с5е С.1d2в3с4е5а D.1d2с3в4а5е Е.1с2е3а4в5d7. Хүснэгтийн “А” багананд ургамлын эдийн нэр томъѐог, “Б”багананд тайлбарыгтэмдэглэжээ. Зөв хариултыг сонгоно уу? /2 оноо/Дугаар А Индекс Б 1 Хлоренхим а Бодисыг гадагш ялгаруулах зохилдолгоотой нарийн урт үс, хаагч эстэй, хаагч эс навчны зөвхөн захын шүднүүд дээр оршино. 2 Колленхим в Амьд эстэй эд 3 Трахейд с Нүцгэн үрт шилмүүст модонд хөөрөх гүйдлийг дамжуулж, механик эдийн 1
 2. үүргийг гүйцэтгэнэ. 4 Гидатод d Фотосинтезийн процессийг явуулна. 5 Прозенхима е Туушдаа их зузаарсан, үхсэн эс, склеренхимд их байна. Бөх бат чанар олгоно. А.1а2с3d4в5е В.1в2а3а4с5d С.1d2в3с4а5е D.1с2е3а4е5d Е.1е2d3а4в5с8. Хулан хаана тархан амьдардаг вэ? /1 оноо/ А.Монгол В.Африк С.Конго D.Саванн Е.Этиопи9. Адуу хүзүүний хэдэн нугаламтай вэ? /1 оноо/ А.33-34 В.6 С.1 D. 7 Е.Хүзүүний нугаламгүй10. Монгол орны хээрийн бүсэд жилд дунджаар 1-р сард -200 , 7-р сард +200, 220-350 мм хур тунадас унана.Энэ нөхцөлд амьдрах унаган амьтныг нэрлэнэ үү? /2 оноо/ 1.Хээрийн тарвага 2.Цагаан зээр 3.Үлийн цагаан оготно 4.Монгол бах А.1,2,3,4 В.1,2,3 С.1,2 D. 1,3,4 Е.1,2,411. Доор дурдсан тодорхойлолтонд тохирохыг сонгоно уу? /2 оноо/“… өндөгнөөс гарч байгаа зулзага маш жижигхэн, үсэн бүрхүүл хөгжөөгүй, нүд ньаниастай байна. Зулзагаа тэжээх үед эх нь гэдрэгээ харж хэвтэнэ. Дэлэнг зулзагань нудрахад гарсан сүүг зулзага долооно.” /2 оноо/ 1.Өндөг төрүүлэгчид 2. Анхдагч араатан 3.Матар 4.Гүрвэл 5. Могой А.1,2 В.2,3 С. 3,4 D.1,5 Е.2,412. Дараах зүй тогтлоос алдаатайг олно уу? /2 оноо/ 1.Амны сүв 2.Шүд 3.Шүлсний булчирхай 4.Дунд тархи 5.Улаан хоолой 6.Ходоод 7.Нарийн гэдэс А.4 В.1,2,3 С.5,6,7 D.1,2,3,5,6,7 Е.713. Хүснэгтийн “А” багананд амьтны эдийн нэр томъѐог, “Б”багананд тайлбарыгтэмдэглэжээ. Зөв хариултыг сонгоно уу? /2 оноо/Дугаар А Индекс Б 1 Холбогч эд а Эсүүд байнга хуваагдан үржихээс гадна түргэн үхэж, үрэгддэг. 2 Хучаас эд в Аксон, дендриттэй. 3 Гөлгөр судалт с Араг ясны булчин бол ……… …….. булчин …….юм. 4 Хөндлөн судалт d Их хэмжээний завсрын бодис агуулах булчин бөгөөд энэ нь ясанд нягт, эрхтнүүдийн хоорондын зайг дүүргэж байгаа эдэд хөвсгөр, цусанд шингэн байдалтай байна, 5 Мэдрэлийн эд е Дотоод эрхтний булчин бол …… …….. ………. юм. А.1с2е3в4а5d В.1с2в3а4d5е С.1е2а3с4в5d D.1d2а3е4с5в Е.1е2с3d4в5а 2
 3. 14.Уураг тархи хаана байрлах вэ? /1 оноо/ А.Цээжний хөндийд В.Хэвлийн хөндийд С.Толгойн ясан дотор D.Аарцганд Е.Зөв хариулт алга15.Холбогч эдэд аль нь хамаарахгүй вэ? /2 оноо/ 1.Ясны эд 2.Мөгөөрсөн эд 3.Өөхлөг эд 4.Нейрон 5.Нефрон А.1,2,3 В.1,4 С.2,5 D.2,3 Е.4,516. ” А1А1А2А2А3А3 “ энэ генотип ямар улсын хүний генотип вэ? /2 оноо/ 1.Солонгос 2.Испани 3.Заир 4.Австрали А.1 В.2 С.3 D.4 Е.Аль нь ч биш17. II бүлгийн цустай хүнд цус сэлбэхэд аль нь тохирох вэ? /2 оноо/ А. ВВ В. АА С. ОО D. АВ Е. ӨӨ 18. Хүний зүрх минутанд 70 удаа цохилж, нэг удаагийн агшилтаараа 80 мл цусыгшахдаг гэж үзвэл гурван минутанд зүрх хэдэн удаа цохилж, хэдэн мл цус гарах вэ? А. 300 удаа цохилж, 420 мл цусыг шахна. /2 оноо/ В. 250 удаа цохилж, 440 мл цусыг шахна. С. 150 удаа цохилж, 460 мл цусыг шахна. D. 210 удаа цохилж, 240 мл цусыг шахна. Е. 50 удаа цохилж, 480 мл цусыг шахна. 19. Тосгуур чангарах, ховдол сулрах, мөчлөг өөрчлөгдөх, зүрхний булчинагшихаа байх зэрэг өвчин ямар эрхтний тогтолцоог өвчлүүлэх вэ? /2 оноо/ 1.Хоол боловсруулах 2.Амьсгал 3.Мэдрэх 4.Мэдрэл 5.Үржил 6.Тулгуур 7.Цус А.6 В.5 С.3,4 D.1,2 Е.720.Нарс, шинэс, хуш, жодоо, гацуур ямар экосистемд ургах вэ? /1 оноо/ А.Цөлийн, 1-р сард-160 ,7-р сард +240, 100 мм-ээс бага В.Цөлөрхөг хээр, 1-р сард-180 ,7-р сард +220, 100-220 мм С.Хээрийн, 1-р сард-200 ,7-р сард +200,220-350 мм D.Ойт хээрийн,1-р сард-220 ,7-р сард +180,350-400 мм Е. Ойн бүс, 1-р сард-240 ,7-р сард +160,400-600 мм21. Цас хийн мандлын ямар давхраанаас орох вэ? /1 оноо/ А.Экзосфер В.Ионсфер С.Мезосфер D.Стратосфер Е.Тропосфер22. Аль нь хүний хүчин зүйл /антропоген/ вэ? /2 оноо/ 1.Мод тарих 2.Могойн чуулган 3.Цас орох 4. Цөлийн, 1-р сард-160 ,7-р сард +240, 100 мм-ээс бага А.1 В.2 С.3,4 D.4 Е.Аль нь ч биш23. Нэгэн популяцид өвсөн тэжээлтний биомасс нь 36 кг-аар нэмэгдсэн бол хэдэнкг продуцент хэрэглэсэн бэ? /2 оноо/ А.3,6 В.36 С.360 D.3600 Е.Зөв хариулт алга24. Увс нуурын продуцент бие аль нь вэ ? /2 оноо/ 1.Замаг 2.Шинэс 3.Үетэн 4.Чоно 5.Тас шувуу 6.Бактери 7.Вирус А.1 В.4,5 С.5,6 D.2,3 Е.725. Биоценоз дахь идэш тэжээлийн холбооны зүй тогтлыг зөв тохирууланхаргалзуулна уу? /2 оноо/ 1. Редуцент а. Хөрсний бактери 2. Консумент в. Шар яргуй 3.Продуцент с.Гөрөөс А.1а2в3с В.1в2а3с С.1с2в3а D.1в2с3а Е.1а2с3в26. Аналогийн жишээг сонгоно уу? /1 оноо/ А.Сүүний булчирхай дүрс хувирсан өөх ба хөлсний булчирхай В.Спороор үрждэгээс үрээр үрждэг болох 3
 4. С.Хэвлийг дагасан олон мээмтэй хүүхэд төрөх D.Ахар сүүл ба мухар олгой Е.Халимны нуруу ба сүүлний сэлүүр загасныхтай адил27. “ Ямар эрдэмтний амьдрал маш их ядуу, оршуулах ч зардалгүй, эм авах чмөнгөгүй байж, градацийн ба өгсөлтийн системээр амьтныг ангилах болонангилалзүйн шинжлэх ухааны анхдагч болж, 100 жилийн дараа Английн ихсургуулийн хашаанд дахин хүндэтгэлтэй оршуулсан бэ?”/2 оноо/ 1. Карл Линней 2.Чарльз Дарвин 3. Жан Батист Ламарк 4.Григор Мендель 5.Э.Геккель А.1 В.2 С.3 D.4 Е.5 28.”-Эгэл Нарсны шилмүүсний тоо ургах төвгөр дээрээс 2-оор гарч, Ази, Европ, Америкийн эх газарт тархан ургасан байна..” гэсэн зүйлийн шалгуур шинжийн нэрийг олно уу? /2 оноо/ 1.Генетикийн 2.Экологийн 3.Морфологийн /дотоод ба гадаад шинж/ 4.Газарзүйн 5.Физиологийн А.1 В.2,3 С.3 D.3,4 Е.529. “Хус модны цагаан эрвээхий Англи улсын үйлдвэржилтийн хийнээс болжагаарын найрлага өөрчлөгдөхөд саарал өнгөтэй болж, хувьсав.” Энэ ямаршалгарлын үр дүн бэ? /2 оноо/ 1. Хөдөлгөгч шалгарлын үр дүн юм. 2. Дизруптив шалгарлын үр дүн юм. 3.Тогворжуулагч шалгарлын үр дүн юм. 4. Салгагч шалгарлын үр дүн юм. 5.Хайчийн зарчим А.1 В.2 С.3 D.4 Е.5 30. Доор өгөгдсөн тодорхойлолтонд тохирохыг сонгоно уу?“Нүцгэн үртэн ба цэцэгт ургамал тархав. Мөлхөгчид ус, агаар, хуурай газартноѐрхож, шувуу бий болов.” Энэ ямар эринд болсон үйл явдал вэ? /2 оноо/ 1.Кайнозойн эрин 2.Мезозойн эрин 3.Палеозойн эрин 4.Протерозой эрин 5.Архей эрин А.5 В.4 С.3 D.2 Е.131. Гэрийн тэжээмэл амьтны үүлдэр угсааны эртний өвгийг зөв харгалзуулна уу? 1.Хавтгай а.Монгол үхэр /2 оноо/ 2.Аргал угалз в.Хонь 3.Төв Азийн уулын тур с.Хоѐр бөхт тэмээ А.1а2с3в В.1в2с3а С.1а2с3в D.1с2в3а Е.1а2в3с32. Митоз хуваагдлыг хэн гэдэг эрдэмтэн нээсэн бэ? /1 оноо/ А.Левенгук В.Морган С.Бергман D.Честяков Е.К.Мѐбиус33. Лизосом ямар үүргийг гүйцэтгэдэггүй вэ? /1 оноо/ А.Молекулыг боловсруулж, задална. В.Эсийг энергиэр хангана. С.Протеаз, нуклеаз, липаз зэргийг агуулна . D.Бактерийг задална. Е.Тохирох хариулт алга34. Рибонуклейн хүчилд/РНХ/ оролцдог молекулуудыг нэрлэнэ үү? /2 оноо/ 1.Амин бүлэг 2.Рибоз 3.Дезоксирибоз 4.Ус 5.Азотлиг суурь А.1,2,3 В.2,5 С.4,5 D.2,4 Е.Бүгд зөв 4
 5. 35. ” (СН3)2СНСН2СН(NH2)СООН” Энэ юуны химийн томъѐо вэ? /2 оноо/ 1. Аминхүчил 2.Рибонуклейн хүчил 3.Нуклеотид 4. Дезоксирибонуклейн хүчил 5.Карбоксиль бүлэг А.5 В.2 С.3 D.4 Е.136. 111ширхэг аминхүчлээс тогтсон уураг хэдэн нуклеотидтэй вэ? /2 оноо/ А.111 В.333 С.3,3 D.390 Е.3,637. Дараах зүй тогтолд харъяалагдахгүйг олно уу? /2 оноо/ 1.Хроматин 2.Хромосом 3.ДНХ 4.Гистон 5.Идиоадаптаци А. 3 В.4 С. 5 D.2 Е.138. Автотроф байдлаар хооллох амьд эсийг нэрлэнэ үү? /2 оноо/ А.Холбогч эдийн эс В.Ургамлын баганалаг эс С.Ясны эс D.Цусны цагаан эс Е.Бүгд зөв39. Шивэрсний бэлэг бус үржил яаж явагдах вэ? /1 оноо/ А.Спорт түрүүхэй урьд жил буй болсон салаан дээр үүсч, түрүүхэйн голдээр спорт навчнууд споранги бүхий навч буюу спорофилл бэхлэгдэнэ. Хэрхнэгхэлбэртэй олон споруудыг үүсгэнэ. В.Хэсэглэгдэх байдлаар явагдана. С.Хагийн мөөг спорыг үүсгээд, гиф болон ургаж, замагтай хамтран шинэхагийг үүсгэнэ. D.Спор ургаж, замгийн утаслаг биетэй төстэй, салаалсан ногоон утсыгүүсгэнэ. Е.Зөв хариулт алга40. Мейоз II хуваагдлын үе шатуудыг зөв дэс дарааллаар байрлуулсныг олно уу? /2 оноо/ 1.Интерфаз 2.Метафаз 3.Телофаз 4.Профаз 5.Анафаз А.1,2,3,4,5 В.1,3,4,5,2 С.4,2,5,3 D.1,4,2,5,3 Е. 5,4,3,2,141. Зөв хариултыг олно уу?/Эктодерм-гадаад давхраа/ /2 оноо/ 1.Үр хөврөлийн эктодермийн давхраанаас ам үүснэ. 2. Үр хөврөлийн эктодермийн давхраанаас паалан үүснэ. 3. Үр хөврөлийн эктодермийн давхраанаас үтрээ үүснэ. А.3 В.2 С.1 D.1,2,3 Е.2,342. Дрозофил ялааны биеийн эсийн хромосомын тоо 8 бол бэлгийн буюу гаплоидбүрдэл нь хэд байх вэ? /2 оноо/ А.8 В.4 С.0 D.9 Е.1643. Шар уураггүй /алециталь/ амьд бие махбодь аль нь вэ? /2 оноо/ 1.Хандгай 2.Хүн 3.Янгир ямаа 4.Гүрвэл 5.Шавж А. 5 В.2 С.3 D. 1,2,3 Е. 444. Хос үрийн талт цэцэгт ургамал болох саргайн овгийн ургамлын эндоспермхэдэн хромосомтой байдаг вэ? /2 оноо/ А.n В.2n С.3n D.0 Е.4n45. Популяцийн генетик удамших зүй тогтлыг ямар эрдэмтэн судалж, нээлт хийсэнбэ? /1 оноо/ А.Морган В.Мендель С.Харди-Вейнберг D.Геккель Е.Зөв хариулт алга46. ”Дезоксирибонуклейн хүчил /ДНХ/ ямар эрхтэнцэрт байрлах вэ? /1 оноо/А.Центросом В.Лизосом С.Рибосом D.Бөөм Е.Зөв хариулт алга47.Дупликаци гэсэн хромосомын мутаци аль нь вэ? /2 оноо/ НЭГ. 12345 генийн дараалал 12345345 болсон ХОЁР. 12345 генийн дараалал 145 болж өөрчлөгдөв. ГУРАВ. 12345 генийн дараалал 12345321болсон. А.1,2 В.2,3 С.3 D.2 Е.1,348. Дигетерозигот шинжийн тэмдэглэгээг сонгоно уу? /2 оноо/ 5
 6. А. Qq Rr В.Ll С.Rr D.LLRR Е.Аль нь ч биш49.Цитогенетик, ихрийн, удамзүй зэрэг аргаар юуг судалдаг вэ? /2 оноо/ А.Хүний удамшлыг судална. В.Хүний хүн амзүйг судална. С.Хүний нутагшлыг судална. D.Хүний нягтшлыг судална. Е.Зөв хариулт алга.50.Нэгэн гэр бүлийн дотор эх нь эрүүл, эцэг нь гемофильтэй гэр бүлээс гаралтайохин эрүүл эрэгтэйтэй гэр бүл болжээ. Энэ тохиолдолд тэдгээрийн хүүхдүүдгемофильтэй гарах магадлал ямар байх вэ? /2 оноо/ А.Эрэгтэй хүүхдийн 25% гемофиль өвчтэй, охидын 25% эрүүл, өвчин тээгч охин 25%, эрүүл хүү 25% В.Охин тээгч С.Хүү тээгч D.Охид гемофиль өвчтэй Е.Аль нь ч биш Хоѐрдугаар хэсэг2.1 Хүснэгтийн “А”багананд нэр томъѐог ,“Б” багананд тайлбарыг бичжээ.Зөвхариултыг сонгоод, 2.1 гэсэн хэсэгт дугаар ба индексийг тохируулан, харлуулж,будна уу? /4 оноо/дугаар “А” багана индекс “Б” багана1 Мейоз а Гомологи хромосомуудын холдон салалт2 Диакинез в Өндгөн эс үүсэх хуваагдал3 Хромомер с Цагираг байна.4 2 хиазмтай хэлбэр d Хромосомын хүчтэй эрчлэгдсэн хэсэг шүр шиг, эрчлэгдээгүй хэсэг холилдоно.2.2 Хүснэгтийн “А”багананд нэр томъѐог ,“Б” багананд тайлбарыг бичжээ.Зөвхариултыг сонгоод, 2.2 гэсэн хэсэгт дугаар ба индексийг тохируулан, харлуулж,будна уу? /4 оноо/дугаар “А” багана индекс “Б” багана1 Идиоадаптаци а Эогиппус-миогиппус-парагиппус-плиогиппус- Пржевальскийн адууyны эволюци хөгжлийн онцлог2 Палеонталоги в Хэвлийд үр тогтох, спороос үрээр үржих3 Онтогенез с Ургамал шавжаар үрээ тараах4 Ароморфоз d Нэгэн биеийн хөгжил2.3 Хүснэгтийн “А”багананд нэр томъѐог ,“Б” багананд тайлбарыг бичжээ.Зөвхариултыг сонгоод, 2.3 гэсэн хэсэгт дугаар ба индексийг тохируулан, харлуулж,будна уу? /6 оноо/дугаар “А” багана индекс “Б” багана1 Тоонолжин цэцэгтэн а ЦохайрсДэ2хайрсДо3Ү12 Сараана в Цо5Дэ5ДоолонҮолон3 Үетэн с Цо4Дэ4До4+2Ү14 Саргай d Цо5Дэ5До5Ү15 Чисэнцэр е Цо5Дэ5До9+1Ү16 Буурцагтан f Цо0Дэ6До6Ү1 6
 7. C вариант Хөдөөгийн зөв хариултДаалгав Ай Түвшин Хичээл Зөв ха- Оноо рын риулт тоо 1 2Био1 Сэргээн санах Ургамал Е 1 оноо 2 2Био2 Сэргээн санах Ургамал С 1 оноо 3 2Био3 Сэргээн санах Ургамал D 1 оноо 4 2Био3 Ойлгох Ургамал С 2 оноо 5 2Био3 Хэрэглэх Ургамал Е 2 оноо 6 2Био2 Шинжлэн бүтээх Ургамал А 2 оноо 7 2Био2 Үнэлэх Ургамал С 2 оноо 8 2Био3 Сэргээн санах Амьтан А 1 оноо 9 2Био2 Сэргээн санах Амьтан D 1 оноо 10 2Био3 Ойлгох Амьтан А 2 оноо 11 2Био2 Хэрэглэх Амьтан А 2 оноо 12 2Био2 Шинжлэн бүтээх Амьтан А 2 оноо 13 2Био2 Үнэлэх Амьтан D 2 оноо 14 2Био1 Сэргээн санах Анатоми С 1 оноо 15 2Био2 Ойлгох Анатоми Е 2 оноо 16 2Био3 Ойлгох Анатоми С 2 оноо 17 2Био2 Хэрэглэх Анатоми В 2 оноо 18 2Био3 Хэрэглэх Анатоми D 2 оноо 19 2Био3 Шинжлэн бүтээх Анатоми Е 2 оноо 20 3Био3 Сэргээн санах Экологи Е 1 оноо 21 3Био 3 Сэргээн санах Экологи Е 1 оноо 22 3Био 3 Ойлгох Экологи А 2 оноо 23 3Био 3 Хэрэглэх Экологи С 2 оноо 24 3Био 3 Шинжлэн бүтээх Экологи А 2 оноо 25 3Био 3 Үнэлэх Экологи Е 2 оноо 26 3Био 2 Сэргээн санах Эволюци Е 1 оноо 27 3Био 1 Ойлгох Эволюци С 2 оноо 28 3Био 2 Ойлгох Эволюци D 2 оноо 29 3Био 2 Хэрэглэх Эволюци А 2 оноо 30 3Био 2 Шинжлэн бүтээх Эволюци D 2 оноо 31 3Био 2 Үнэлэх Эволюци D 2 оноо 32 3Био 1 Сэргээн санах Цитологи D 1 оноо 33 3Био 1 Сэргээн санах Цитологи В 1 оноо 34 3Био 1 Ойлгох Цитологи В 2 оноо 35 3Био 2 Ойлгох Цитологи Е 2 оноо 36 3Био 1 Хэрэглэх Цитологи В 2 оноо 37 3Био 3 Шинжлэн бүтээх Цитологи С 2 оноо 38 3Био 1 Үнэлэх Цитологи В 2 оноо 39 3Био 2 Сэргээн санах Үржил А 1 оноо 40 3Био 1 Ойлгох Үржил С 2 оноо 41 3Био 2 Ойлгох Үржил D 2 оноо 42 3Био 1 Хэрэглэх Үржил B 2 оноо 43 3Био 1 Шинжлэн бүтээх Үржил D 2 оноо 44 3Био 1 Үнэлэх Үржил С 2 оноо 45 3Био 1 Сэргээн санах Генетик С 1 оноо 46 3Био 2 Сэргээн санах Генетик D 1 оноо 47 3Био 2 Ойлгох Генетик Е 2 оноо 48 3Био 1 Хэрэглэх Генетик А 2 оноо 49 3Био 1 Шинжлэн бүтээх Генетик А 2 оноо 50 3Био 1 Үнэлэх Генетик А 2 оноо 2,1 3Био1 Бүтээх Эсийн 1в2а3d4с 4 оноо хуваагдал 2,2 3Био2 Бүтээх Эволюци, 1с2а3d4в 4 оноо 2Био3 амьтан, ургамал 2,3 2Био2 Бүтээх Ургамлын 1с2f 3а4в5d6е 6 оноо ангилалзүй 7
onlinecasinoplanet.net

www.profvest.com/2017/07/marybets-otzivi-obzor.html

cfax.jp/usage.html

×