Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
ประวัติส่วน             ตัว      ชื่อ นางวิธินี  ชื่อสกุล   อารมย์เกลี้ยง เชื้อชาติไทย ศาสนา พุทธเกิด...
(ลงชื่อ )............................... เจ้าของประวัติ    (ลงชื่อ )................................... ผู้รับรอง (นางว...
25512552(ลงชื่อ )............................... เจ้าของประวัติ     (ลงชื่อ )................................... ผู้ร...
ลำาดั ระดับการ   ชื่อสถานศึกษา    พ.ศ วุฒิที่ได้รับ   หมายเหตุบที่   ศึกษา             .      ...
วัน เดือน ปี     ชั้น     เอกสารอ้าง / ราชกิจจา      หมายเหตุ  ที่ได้รับ               นุเบกข...
ประวัติการได้รบพระราชทานเครื่อง          ั       ราชอิสริยาภรณ์   ประวัติการรับราชการ ( ตำาแหน่ง    ...
1 เมษายน    สปจ.เชียงใหม่        00  คำาสั่ง2533        อาจารย์1        โรงเรียนบ้านโคก   ...
1 เมษายน  สปอ.แม่จัน          11,2541    สปจ.เชียงราย         760      อาจารย์ 2      โ...
สอนเกี่ยวกับเรื่องน     ร้อน11. เผชิญกับสภาวะ   2542  การตาย      23     สปจ.      วุฒิบั  ครูสอ...
หมายเหตุลำาดับ    ผลงาน / รายการที่ปฎิบัติ   /ที่                    หลักฐาน          ...
ผลปรากฏต่อนักเรียนที่สอน   ( รางวัลเกียรติยศที่นกเรียน             ั        ได้รับ )       ปี...
(นางวิธินี อารมย์เกลี้ยง)       ( นายนิพนธ์จินดาธรรม อาจารย์)        อาจารย์2 ระดับ7          ผู้อำ...
Upcoming info
Loading in …5
×

ประวัติส่วนตัว''วิ

78,004 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประวัติส่วนตัว''วิ

 1. 1. ประวัติส่วน ตัว ชื่อ นางวิธินี ชื่อสกุล อารมย์เกลี้ยง เชื้อชาติไทย ศาสนา พุทธเกิดวันที่ ٧ กุมภาพันธ์ ٢٥٠٣ อายุ ٤٥ ปีเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2563ภูมิลำาเนา จังหวัดเชียงรายบิดาชื่อ นายทิพย์ ขันธิวงค์ อาชีพ รับราชการครูมารดาชื่อ นางบัวผัน ขันธิวงค์ อาชีพ แม่บ้านชื่อคู่สมรส นายเอกวิทย์ อารมย์เกลี้ยง อาชีพ รับจ้างปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ 3 ตำาบลป่าตึง อำาเภอแม่จันจังหวัด เชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57110เริ่มรับราชการครั้งแรก ตำาแหน่ง ครู 2 ขั้น 2,205 บาท วันที่1 พฤศจิกายน 2525โรงเรียน ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ ١٦٩ สำานักงานการประถมศึกษาอำาเภอสำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย อายุราชการรวม ٢٥ปีปัจจุบัน ดำารงตำาแหน่ง ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านโป่งนำ้าร้อนตำาบลป่าตึงอำาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3ความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอนค วิชาวิทยาศาตร์ว ช่างเสริมสวยความสามารถพิเศษค คอมพิวเตอร์
 2. (ลงชื่อ )............................... เจ้าของประวัติ (ลงชื่อ )................................... ผู้รับรอง (นางวิธินีอารมย์เกลี้ยง) ( นายนิพนธ์ จินดาธรรม ) ครู คศ. ٢ โรงเรียนบ้านโป่งนำ้าร้อนผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโป่งนำ้าร้อน ประวัติการหยุดราชการ รายการลาพ. ลา ลา ลา ลาเข้า ลา ขาด หศ. ป่วย กิจ คลอด รับการ ศึกษา ราชกา มา ตรวจ ต่อ ร ยเ เลือก ห ตุ25 2 2 - - - - - - - -4425 1 1 - - - - - - - -452546 2 12547 1 1254825492550
 3. 25512552(ลงชื่อ )............................... เจ้าของประวัติ (ลงชื่อ )................................... ผู้รับรอง ( นางวิธินี อารมย์เกลี้ยง) ( นายนิพนธ์ จินดาธรรม ) ครู คศ. ٢ โรงเรียนบ้านโป่งนำ้าร้อน ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโป่งนำ้าร้อน ประวัติการศึกษา
 4. ลำาดั ระดับการ ชื่อสถานศึกษา พ.ศ วุฒิที่ได้รับ หมายเหตุบที่ ศึกษา . เอกสารอ้างอิง 1. ประถมต้น โรงเรียนบ้านป่า 251 ประถมศึกษา ใบ บงแม่จัน 4 ปีที4 ประกาศนียบัต 2. ประถม โรงเรียนบ้าน ร 3. ปลาย ป่าซาง 251 ประถมศึกษา 4. มัธยมต้น โรงเรียนแม่จัน 7 ปีที7 ใบ มัธยม วิทยาคม ประกาศนียบัต 5. ปลาย โรงเรียนแม่จัน 252 ม.ศ. 5 ร วิทยาคม 2 6. ประกาศนี วิทยาลัยครู ป.ก.ศ. สูง ใบ ยบัตร เชียงราย 252 ประกาศนียบัต วิชาชีพ 4 เอก ร ชั้น สูง วิทยาลัยครู วิทยาศาสตร์ คุรุศาสตร์ เชียงราย ٢٥٢ ทั่วไป ใบ บัณฑิต ٩ ประกาศนียบัต วิทยาลัยครู ร เชียงราย ใบปริญญา บัตร (ลงชื่อ )............................... เจ้าของประวัติ ( ลงชื่อ )................................... ผู้รับรอง ( นางวิธินี อารมย์เกลี้ยง) ( นาย นิพนธ์ จินดาธรรม ) ครู คศ. ٢ โรงเรียนบ้านโป่งนำ้าร้อน ผู้ อำานวยการโรงเรียนบ้านโป่งนำ้าร้อน
 5. วัน เดือน ปี ชั้น เอกสารอ้าง / ราชกิจจา หมายเหตุ ที่ได้รับ นุเบกขา / พระราชทา หลักฐาน น อ้างอิง เลข ตอน หน้า ลงวัน ที่ ที่ ที่٥ ธันวาคม เครื่องราชอิสริยา2531 ภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ 4 จัตุ ١٠٦ ١٥ ١٥٥ ٣٠ ใบ รถาภรณ์ มงกุฏ ม.ค.٣ ประกาศนี ไทย ١١٠ ٣٦ ٣١٩ ٢ ย٥ ธันวาคม ชั้นที่ ٣ ตริตราภ บัตร ٢٥٣٣ รณ์ มงกุฏไทย ٢٦ ใบ เครื่องราช ١٠٨ ١١١ ٢٩٧ มี.ค.٣ ประกาศนี อิสริยาภรณ์ ช้าง ٦ ย เผือกไทย บัตร٥ ธันวาคม ชั้นที่ ٤ จัตุ ใบ ٢٥٣٥ รถาภรณ์ ช้าง ٣٠ ประกาศนี เผือกไทย มิ.ย. ٣ ย ٤ บัตร(ลงชื่อ )............................... เจ้าของประวัติ ( ลงชื่อ)................................... ผู้รับรอง ( นางวิธินี อารมย์เกลี้ยง) ( นายนิพนธ์จินดาธรรม ) ครู คศ. ٢ โรงเรียนบ้านโป่งนำ้าร้อน ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโป่งนำ้าร้อน
 6. ประวัติการได้รบพระราชทานเครื่อง ั ราชอิสริยาภรณ์ ประวัติการรับราชการ ( ตำาแหน่ง และอัตราเงินเดือน ) วัน เดือน ปี ตำาแหน่ง ระ ตำาแห เงิน เอกสาร ดั น่งเลข เดือ อ้างอิง บ ที่ น16 ครู 2 2 ค 1,9 กพ.7, คำาพฤษภาคม โรงเรียนราชานุ 91204 05 สั่ง2523 บาลน่าน สปอ.เมือง สปจ.น่าน 3 467 2,7 กพ.731 พฤษภาคม อาจารย์ 1 65 2528 โรงเรียนราชานุ 3 บาลน่าน 311 สปอ.เมือง สปอ. คำาสั่ง น่าน 2,91 เมษายน 4 052529 อาจารย์ 1 311 โรงเรียนอนุบาล คำาสั่ง อุตรดิตถ์ 4 สปอ.เมือง 3557 4,72532 - สปจ.อุตรดิตถ์ 002533 กพ.7 ช่วยราชการ 5 โรงเรียนวัดนำ้าริน 3557 สปอ.สะเมิง 4,7
 7. 1 เมษายน สปจ.เชียงใหม่ 00 คำาสั่ง2533 อาจารย์1 โรงเรียนบ้านโคก สปอ. บ้านโคก 7,92533 - สปจ.อุตรดิตถ์ 402535 ช่วยราชการ โรงเรียนบ้าน ขุนยวม สปอ.ขุนยวม สปจ. แม่ฮ่องสอนวัน เดือน ปี ตำาแหน่ง ระดั ตำาแ เงิน เอกสาร บ หน่ง เดือ อ้างอิง เลขที่ น2535 - อาจารย์ 2 ช่วย 5 3557 8,3 คำาสั่ง2538 ราชการ 90 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สปอ.สารภี สปจ.เชียงใหม่ 5 3557 คำาสั่ง2538- 11, 2539 อาจารย์ 2 ช่วย 120 ราชการ 5 3557 คำาสั่ง โรงเรียนอนุบาล2539- แม่พริก 10, 2540 600 อาจารย์2 ช่วย 5 7734 กพ.7,คำา ราชการโรงเรียน สั่ง บ้านโป่งนำ้าร้อน
 8. 1 เมษายน สปอ.แม่จัน 11,2541 สปจ.เชียงราย 760 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านโป่ง นำ้าร้อน สปอ. แม่จัน สปจ. เชียงรายลงชื่อ เจ้าของประวัติ ลงชื่อ (นางมันทนา ภาณุวัฒน์สกุล ) ( นายนิพนธ์ จินดาธรรม ) อาจารย์ 2 ระดับ 7ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโป่ง ประวัติการสัมนา/ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานลำาดั ชือหลักสูตร ่ ระยะ สถานที่ เอกสบที่ เวลา าร อ้างอิ ง 9. การอบรมสร้าง 1-4 โรงแรมอมิตี้ วุฒิบั ความภาคภูมิใจ มีนาคม กรีนฮิลต์ ตร (SELF – 2542 จ. เชียงใหม่10. ESFEEM ) 1 – 5 โรงเรียน การทำาแผนการ เมษาย บ้านโป่งนำ้า คำาสัง่
 9. สอนเกี่ยวกับเรื่องน ร้อน11. เผชิญกับสภาวะ 2542 การตาย 23 สปจ. วุฒิบั ครูสอน เม.ย.- เชียงราย ตร12. คณิตศาสตร์ 6 พ.ค. แบบเข้ม ชัน ม.3 ้ 2542 21-23 ต้นนำ้าจัน วุฒิบั โครงการโรงเรียน มิถุนาย ตร13. ต้นแบบ น การสอนทักษะ 2542 ชีวตโดย ิ โรงเรียน กระบวนการเรียน 21-22 บ้านโป่งนำ้า วุฒิบั รู้แบบมีส่วนร่วม ธันวาค ร้อน ตร ครูกับการให้คำา ม ปรึกษาแก่เด็ก 2542 นักเรียนใน โรงเรียนเพือนเด็ก ่ลงชื่อ เจ้าของประวัติ ลงชื่อผู้รับรอง (นางวิธินี อารมย์เกลี้ยง) ( นายนิพนธ์จินดาธรรม ) อาจารย์ 2 ระดับ 7 ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโป่งนำ้าร้อน ประวัติการเป็นวิทยากร ประจำาปีการศึกษา 2545
 10. หมายเหตุลำาดับ ผลงาน / รายการที่ปฎิบัติ /ที่ หลักฐาน อ้างอิง 8. เป็นวิทยากรให้กับองค์การแพลน บันทึกการ (ยูนิเชฟ ) จัด กิจกรรมเข้าค่ายสิทธิเด็ก ณ. กิจกรรม ศูนย์วิจัยเกษตรดอยตุง ภาพถ่าย 9. บันทึกการ เป็นวิทยากรให้กับองค์การแพลน จัด (ยูนิเชฟ) กิจกรรม กิจกรรมเข้าค่ายสิทธิเด็ก หน่วย ภาพถ่าย อนุรักษ์ตันนำ้าจันลงชื่อ ผู้บันทึก ลงชือ ่ผู้รับรอง( นางมันทนา ภาณุวัฒน์สกุล ) ( นายนิพนธ์ จินดาธรรม ) อาจารย์ 2 ระดับ 7ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโป่งนำ้าร้อน
 11. ผลปรากฏต่อนักเรียนที่สอน ( รางวัลเกียรติยศที่นกเรียน ั ได้รับ ) ปีการศึกษา 2543 จากระดับอำาเภอ ได้รับรางวัล หมายเที่ ชื่อ- สกุล ชัน ชือผล ้ ่ จาก หตุ / งาน อันดับที่ เอกสาร อ้างอิง1 นายยุทธภูมิ ม. ทักษะ ชนะเลิศ เกียรติ. อิ่นคำา 2 คณิตศา อันดับที่ บัตร สตร์ 3 จาก ระดับ สปอ.แม่จัน ม.2 ลงชื่อ ผู้บันทึก ลงชือ ่ ผู้รับรอง
 12. (นางวิธินี อารมย์เกลี้ยง) ( นายนิพนธ์จินดาธรรม อาจารย์) อาจารย์2 ระดับ7 ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโป่งนำ้าร้อน
https://progressive.ua

http://best-drones.reviews

https://profvest.com

×