Successfully reported this slideshow.
We use your Verifieduser profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.
Синхрон генератор   Ротор нь эргэлдэгч соронзон оронтой адил чиглэлд тэнцүү хурдтайгаарэргэлддэг цахилгаан машиныг синх...
Роторын ороомгийг контактын цагираг, сойз бүхий гулсах контактаардамжуулан тэжээнэ. Синхрон генераторын өдөөлтийн (роторын...
Роторыг өдөөж анхдагч хөдөлгүүрээр (турбин) эргүүлэхэд роторынсоронзон орон статорын 3 фазын ороомгийг огтолж тэдгээрт фаз...
Өдөөлтийн гүйдэл, эргэлтийн хурд, чадлын коэффициент тогтмол үедавсан генераторын хүчдэл ба ачааллын гүйдлийн хоорондын ха...
Хүчдэл, чадлын коэффициент, эргэлтийн давтамж тогтмол үед авсанөдөөлтийн гүйдэл ба ачааллын гүйдлийн хоорондын хамаарлыг т...
Çóðàã 8               Çóðàã 9    Синхрон хөдөлгүүрийн ажиллах зарчмыг түүний загвар (зураг 9=10.31)дээр ...
ажиллаж эхэлнэ. (зураг 10). Энэ үед соронзон орноор огтологдохоо болих учирасаалтын богино холбоот ороомог гүйдэлгүй болно...
Upcoming info
Loading in …5
×

Синхрон генератор

14,672 views

Published on

 • Be the first to comment

Синхрон генератор

 1. 1. Синхрон генератор Ротор нь эргэлдэгч соронзон оронтой адил чиглэлд тэнцүү хурдтайгаарэргэлддэг цахилгаан машиныг синхрон машин гэнэ. Ротор ба соронзон орны хурд тэнцүү учир роторын ороомогт гүйдэлиндукцлэгдэхгүй. Иймээс роторын ороомог тогтмол гүйдлийн үүсгүүрээстэжээгддэг. Синхрон машины статорын бүтэц, хийц (зур 1=10.23) асинхронхөдөлгүүрийн статорын бүтэц, хийцээс бараг ялгагдахгүй. Статорын ховилуудадгурван фазын ороомог суулгаж төгсгөлүүдийг нь гаргалтын самбарт холбосонбайдаг. Статор нь энерги хувиргах процесст гол үүрэг гүйцэтгэдэг учир түүнийгякорь гэж нэрлэдэг.Синхрон машины ротор ил туйлтай (зураг 2=10.24) ба далд туйлтай (зураг 3)байна. Ил туйлтай синхрон генератор усан цахилгаан станцын удаан эргэлттэйтурбинаар, далд туйлтай генератор дулааны цахилгаан станцын уурын буюухийн өндөр хурдтай турбинаар хөтлөгдөн эргэнэ. Зураг 3 1
 2. Роторын ороомгийг контактын цагираг, сойз бүхий гулсах контактаардамжуулан тэжээнэ. Синхрон генераторын өдөөлтийн (роторын) ороомгийгтэжээх янз бүрийн бүдүүвч байдаг. Синхрон генератортай нэг гол дээр суусанөдөөгч хэмээн нэрлэгддэг тогтмол гүйдлийн генератор бүхий өдөөлтийн системхамгийн өргөн хэрэглэгддэг (зураг 4à). Зураг 4 Синхрон генераторын өдөөлтийн систөм:а) цахилгаан машинт үл хамаарах систем, б) өөрийн өдөөлтийн тиристорт систем. 1- турбин, 2- синхрон генератор, 3- өдөөгч, 4- сойз, 5- контактын цагираг, 6-статорын ороомог, 7-өдөөлтийн (роторын) ороомог, 8- тиристорт өдөөгч (шулуутгагч), 9- тохируулгын реостат Синхрон генераторын статорын ороомог дахь хувьсах хүчдлийгшулуутган өдөөлтийн ороомгийг тэжээдэг бүдүүвчийг өөрийн өдөөлтийнтиристорт систем гэдэг(зураг 4.á). Генераторын хүчдлийг тохируулахын тулд эхний бүдүүвчид өдөөлтийнхэлхээнд залгасан тохируулгын реостатаар өдөөлтийн гүйдпийг өөрчилнө. Хоёрдахь бүдүүвчид тиристорын нээгдэх өнцгийг тохируулах замаар өдөөлтийнгүйдлийг өөрчилнө. Синуслэг Ц.Х.Х. гарган авахын тулд статор роторын хоорондох агаарынзавсрыг роторын туйлын төгсөвчийн голоос зах руу ихэсгэж хийнэ (зураг 5). Зураг 5 2
 3. Роторыг өдөөж анхдагч хөдөлгүүрээр (турбин) эргүүлэхэд роторынсоронзон орон статорын 3 фазын ороомгийг огтолж тэдгээрт фазаараа 1/3үеийн (120°) зөрөөтэй 3 синуслэг Ц.Х.Х. индукцэлнэ : eA = Em Sinωt eB = Em Sin(ωt − 2 / 3π ) eC = Em Sin(ωt − 4 / 3π ) Ц.Х.Х.-ний үйлчлэх утга: E = 4.44 fwk0Φ eЭнд : f- давтамж, w- статорын фазын ороомгийн ороодсын тоо,k0 - ороомгийн коэффициент, Φ e - өдөөлтийн соронзон урсгал. Ц.Х.Х.-нийдавтамж: pn f = , 60энд : р- машины хос туйлын тоо, n- роторын эргэлтийн хурд, Статорын ороомогт ачаалал залгахад түүгээр гурван фазын гүйдэл гүйж 1-р зүйлд үзүүлсэн ёсоор эргэлдэгч соронзон орон үүснэ. Энэ соронзон орныэргэлтийн хурд 60 f n1 = pЭнэ илэрхийлэлд (3)-ыг орлуулбап : n1 = n Өөрөөр хэлбэл, эргэлдэгч соронзон орны эргэлтийн хурд роторынхурдтай тэнцүү болох нь батлагдаж байна.Ийнхүү синхрон генераторт n хурдтай эргэж буй роторын тогтмол соронзон оронболон n1 = n хурдтай эргэж буй статорын эргэлдэгч соронзон орны (энэ ньзөвхөн ачаалалтай үед бий болдог) хамтын үйлчлэлээр ерөнхий соронзон оронтодорхойлогдож байна. Статорын (якорийн) соронзон орноос синхрон машиныерөнхий соронзон оронд үзүүлэх нөлөөг якорийн хариу үйлчлэл гэнэ. Энэхүү нөлөө ачааллын шинж чанараас хамаардаг бөгөөд идэвхит баиндуктив ачааллын үед соронзон сулруулах, багтаамжийн ачааллын үед нэмжсоронзлох шинжтэй байдаг. Синхрон генераторын хамаарамжуудаас хамгийн их практик ачхолбогдолтой нь гадаад болон тохируулгын хамаарамжууд юм. 3
 4. Өдөөлтийн гүйдэл, эргэлтийн хурд, чадлын коэффициент тогтмол үедавсан генераторын хүчдэл ба ачааллын гүйдлийн хоорондын хамаарлыг гадаадхамаарамж гэнэ (зураг 6). Хамаарамжийг авахдаа хэвийн ачааллын ( I = I хэв ) үед U = U хэв байхаартохируулсан байна. Актив ачаалалтай үед ( ϕ =О) якорийн бага зэрэг соронзон сулруулахүйлчлэлийн улмаас ачааллын гүйдлийн өсөлтийн үед генераторын хүчдэлбуурна (зураг 6, муруй 1).Индуктив ачааллын үед ( ϕ =+0) якорийн хүчтэй соронзон сулруулах үйлчлэлийнулмаас хучдэл ихээр буурна (зураг6, муруй 2).Багтаамжийн ачааллын үед (ф=-0) якорийг нэмэн соронзлох үйлчлэлийн улмаасхүчдэл өсч байна(зураг 7, муруй 3). Зураг 6 Зураг 7 Синхрон генераторын Синхрон генераторын гадаад хамаарамж тохируулгын хамаарамж1- идэвхит ачааллын үед, 2- индуктив ачаалал, 3- баггаамжийн ачаалал Хоосон явалтаас (I=0) хэвийн ачаалалд ( I = I хэв ) шилжих үеийн хүчдлийнөөрчлөлтийг хэвийн хүчдлийн хувиар илэрхийлснийг хүчдлийн хэвийн өөрчлөлтгэнэ. U 0 − U хэв ΔU хэв ΔU хэв = 100 = 100 U хэв U хэв 4
 5. Хүчдэл, чадлын коэффициент, эргэлтийн давтамж тогтмол үед авсанөдөөлтийн гүйдэл ба ачааллын гүйдлийн хоорондын хамаарлыг тохируулгынхамаарамж гэнэ (зураг 7).Генераторын гаралтын хүчдлийг тогтмол барихын тулд янз бүрийн ачааллынүед өдөөлтийн гүйдлийг хэрхэн тохируулах шаардлагатайг тохируулгынхамаарамжаас харж болно. Актив ба индуктив ачааллын үед хүчдлийнбууралтыг нөхөхийн тулд өдөөлтийн гүйдлийг өсгөх, багтаамжийн ачааллын үедхүчдлийн өсөлтийг хязгаарлахын тулд өдөөлтийн гүйдлийг бууруулантохируулах шаардлагатай болох нь хамаарамжуудаас харагдаж байна.Жишээ 2: Синхрон генераторын хэвийн хүчдэл 230В, хүчдлийн хэвийнөөрчлөлт 5% бол хоосон явалтын хүчдлийг хэдэн вольт байхаар тохируулахшаардлагатай вэ? Бодолт. (36) –аас U 0 хүчдлийг олъё. ⎛ ΔU хэв ⎞ ⎛ 5 ⎞ U 0 = U хэв ⎜1 + ⎟ = 230⎜1 + ⎟ = 241.5B ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ Синхрон хөдөлгүүр Синхрон хөдөлгүүр бүтэц хийцийн хувьд синхрон генератортай төсөөтэй.Ротор нь ихэвчлэн ил туйлтай байдаг. Эргэлдэгч соронзон орон үүсгэхийн тулдстаторын ховилд 3 фазын ороомог суулгасан байх ба ротор нь тогтмол гүйдлээртэжээгддэг өдөөлтийн ороомогтой, эсвэл бичил машинд тогтмол соронзонтуйлуудтай хийгддэг (зураг 8=10.30). 5
 6. Çóðàã 8 Çóðàã 9 Синхрон хөдөлгүүрийн ажиллах зарчмыг түүний загвар (зураг 9=10.31)дээр тайлбарлая. N1S1 соронзон дотор NS соронзон байрлуулжээ. Хэрэв N1S1соронзонг эргүүлбэл тэр нь NS соронзонг F хүчээр чангаана. F хүчийг нормаль(радиусын дагуу чиглэсэн) Fn ба тангенциал (роторын тойрогт шүргэгчээрчиглэсэн) Ft хүч болгон задалж үзье: F = Fn + Ft Нормаль хүч Fn роторт хурдатгал өгөхгүй учир тангенциаль Ft хүчнийүйлчлэлээр ротор N1S1 соронзонтой нэгэн чиглэлд адил хурдтай (синхроноор)эргэнэ. Гол дээрх ачаалал их болоход NS ба N1S1 соронзонгуудынтэнхлэгүүдийн хоорондох Ө өнцөг их болно. Ийнхүү ачааллын хэмжээтэйпропорциональ учир Ө өнцгийг ачааллын өнцөг гэж нэрлэдэг. Ачааллыгөсгөсөөр соронзон туйлуудын хоорондын таталцлын хүчнээс их болговол ротортормозлогдож зогсоно. Жинхэнэ хөдөлгүүрт N1S1 соронзонгийн оронд статорынороомгийн тусламжтайгаар эргэлдэгч соронзон орон үүсгэдэг. Хөдөлгүүрийнротор эсвэл статорын соронзон оронтой синхроноор эргэх, эсвэл (хэт ачааллынүед) зогсоно. (синхронизмаас унана). Ийнхүү синхрон хөдөлгүүрийн ротор голдээрх ачааллын хэлбэлзлээс үл хамааран статорын соронзон орны хурдтайтэнцүү тогтмол хурдтайгаар 60 f1n = n1 = = const ажиллана. p Хурд тогтмол байдаг нь синхрон хөдөлгүүрийн чухал давуу тал юм. Иймхатуу тогтмол хурд техникийн янз бүрийн салбарт, тухайлбал, дуу, дүрс бичихболон тоглуулах хэрэгслүүдэд онцгой шаардагддаг. Синхрон хөдөлгүүрийн сул тал нь асаалтын моментгүй, бие даанэргэлтэд орж чаддаггүйд оршино. Синхрон хөдөлгүүрийг асаахын тулд роторыгнь соронзон орны эргэлтийн чиглэлд синхронтой ойролцоо хурдтай болтолэргүүлэх хэрэгтэй болдог. Үүний тулд роторын туйлын төгсгөвчид ховил гаргаж,асинхрон хөдөлгүүрийн роторын ороомогтой адил богино холбоот ороомогсуулгасан байдаг. Асаалтын үед хөдөлгүүр асинхрон хөдөлгүүр мэт ажилланэргэлтэд орж синхронтой ойролцоо хурдтай болоход нь өдөөлтийн ороомогттэжээл өгнө. Ингэхэд ротор синхронизмд орж ( n = n1 болж) синхрон горимд 6
 7. ажиллаж эхэлнэ. (зураг 10). Энэ үед соронзон орноор огтологдохоо болих учирасаалтын богино холбоот ороомог гүйдэлгүй болно.Асаалтын энэ аргыг асинхрон асаалтын арга гэж нэрлэдэг. Зураг 10 7
Где купить Motorola Moto M

kamod.net.ua/kukhni-2

magazinpoliva.kiev.ua

×